Finske foreldrepenger

Suomen etuudet lapsiperheille
På denne siden kan du lese om foreldreytelser i Finland som utbetales av Folkpensionsanstalten (FPA). Reglene gjelder også for Åland.

FPA utbetaler flere forskjellige ytelser til barnefamilier som tilhører det finske trygdesystemet. Ytelsene omfatter for eksempel mødrestøtte, foreldrepenger og barnebidrag.

Her kan du i kronologisk rekkefølge lese om mødrestøtte, ulike foreldrepenger og støtte til omsorg. Barnetrygden kan du lese om i artikkelen Barnetrygd i Finland.

Mødrestøtte

Når du har vært gravid i minst 5 måneder (154 dager), kan du søke om mødrestøtte. Mødrestøtte får du enten i form av penger eller en mødrepakke som inneholder babyklær og pleieartikler. Hvis du velger penger, får du 170 euro som du ikke skal betale skatt av.

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Når du får barn, kan du søke om foreldrepenger fra FPA. De omfatter mødrepenger, fedrepenger, foreldrepenger og dessuten særskilte mødrepenger som utbetales hvis du ikke kan jobbe på grunn av risikofylte arbeidsforhold. For at du skal få foreldreytelser, må du være sykeforsikret i Finland 180 dager rett før barnet blir født. Hvis du er forsikret i et annet nordisk land, et EU- eller et EØS-land, kan også denne tiden regnes med.

Mødrepenger og særskilte mødrepenger

Du kan få mødrepermisjon 30–50 dager, altså rundt 5–8 uker, før termin. Du kan selv velge når du vil starte permisjonen. Mødrepengene utbetales til moren i 105 dager. Hvis arbeidet ditt innebærer spesiell risiko, kan du søke om særskilte mødrepenger før dette.

Foreldrepenger

Etter perioden med mødrepenger utbetales foreldrepenger i 158 dager. Pengene kan fordeles mellom foreldrene. Mor og far kan ta deltidspermisjon samtidig. I så fall får begge deltidsforeldrepenger fra FPA.

Fedrepenger

Fedrepenger betales ut til faren i maksimum 54 dager til sammen. En del av fedrepengedagene kan overlappe med dager med mødrepenger. Fedrepengene må tas ut før barnet har fylt to år.

Støtte til omsorg i hjemmet og privat omsorg

Etter foreldrepermisjonen kan du få støtte til omsorg i hjemmet hvis barnet ikke er i kommunal barneomsorg. Barnet må ikke nødvendigvis tas hånd om av en av foreldrene, dette kan også gjøres av en annen person.

Du kan også velge privat dagomsorg i stedet for kommunal dagomsorg. Du kan få barneomsorgsstøtte (barnavårdsstöd) til privat barneomsorg.

Flytting og ytelser til barnefamilier

Flytter du fra Finland til et annet nordisk land?

Dersom du flytter permanent fra Finland til et annet nordisk land i en foreldreytelsesperiode og ikke lenger arbeider i Finland, utbetaler Finland ytelsen til slutten av støtteperioden uavhengig av flyttingen. Et unntak er imidlertid støtte til omsorg i hjemmet, der betalingen opphører på flyttedagen med mindre det dreier seg om et familiemedlem av en person som fremdeles jobber i Finland.

Finske foreldreytelser kan i visse tilfeller innvilges til personer som oppholder seg midlertidig i utlandet. En forutsetning er at søkeren tilhører det finske trygdesystemet til tross for oppholdet i utlandet.

Du må alltid melde flytting til FPA.

Flytter du fra et annet nordisk land til Finland?

Hvis du flytter til Finland og du har begynt å motta foreldreytelser fra et annet nordisk land, fortsetter det tidligere hjemlandet å betale ytelsene inntil støtteperioden opphører, uavhengig av flyttingen. Spør om ytterligere informasjon hos instansen som har innvilget ytelsen.

Hvis en person som venter barn, flytter til Finland før det andre nordiske landet har begynt å betale ut foreldreytelser, kan hun søke om foreldreytelser fra FPA i Finland hvis hun anses for å ha flyttet permanent til Finland eller hun omfattes av det finske trygdesystemet på grunnlag av arbeid.

Selv om en av foreldrene mottar foreldreytelser fra et annet nordisk land, har faren rett til fedrepermisjon og fedrepenger i Finland dersom han ikke arbeider i et annet land.

Meld flytting til FPA og til tilsvarende instans i landet du forlater.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.