Finske foreldrepenger

Suomen etuudet lapsiperheille
Her kan du lese om finske foreldrepenger, eller foreldreytelser, det vil si mødrestøtte, mødrepenger og særskilte mødrepenger, fedrepenger samt foreldrepenger og deltidsforeldrepenger. Reglene gjelder også for Åland.

Folkpensionsanstalten (FPA) utbetaler flere forskjellige ytelser til barnefamilier som omfattes av det finske trygdesystemet. Her kan du lese i kronologisk orden først om mødrestøtte og deretter om forskjellige typer foreldrepenger.

Informasjon om barneomsorgsstøtte, altså støtte til hjemmeomsorg og støtte til privat dagomsorg, finner du på siden Dagomsorg i Finland.  Barnetrygden kan du lese om på siden Barnetrygd i Finland.

Mødrestøtte

Når du har vært gravid i minst 5 måneder (154 dager), kan du søke om mødrestøtte. Mødrestøtte får du enten i form av penger eller en mødrepakke som inneholder babyklær og pleieartikler. Hvis du velger penger, får du 170 euro som du ikke skal betale skatt av.

Foreldrepermisjon og foreldrepenger

Når du får barn, kan du søke om foreldrepenger fra FPA. De omfatter mødrepenger, fedrepenger, foreldrepenger og dessuten særskilte mødrepenger som utbetales hvis du ikke kan jobbe på grunn av risikofylte arbeidsforhold. For at du skal få foreldreytelser, må du være sykeforsikret i Finland 180 dager rett før barnet blir født. Hvis du er forsikret i et annet nordisk land, et EU- eller et EØS-land, kan også denne tiden regnes med.

Mødrepenger og særskilte mødrepenger

Du kan få mødrepermisjon 30–50 dager, altså rundt 5–8 uker, før termin. Du kan selv velge når du vil starte permisjonen. Mødrepengene utbetales til moren i 105 dager. Hvis arbeidet ditt innebærer spesiell risiko, kan du søke om særskilte mødrepenger før dette.

Foreldrepenger

Etter perioden med mødrepenger utbetales foreldrepenger i 158 dager. Pengene kan fordeles mellom foreldrene. Mor og far kan ta deltidspermisjon samtidig. I så fall får begge deltidsforeldrepenger fra FPA.

Fedrepenger

Fedrepenger betales ut til faren i maksimum 54 dager til sammen. En del av fedrepengedagene kan overlappe med dager med mødrepenger. Fedrepengene må tas ut før barnet har fylt to år.

Flytting og ytelser til barnefamilier

Det er strenge vilkår for når du kan overføre rett til foreldrepenger i et nordisk land til et annet. Det er lurt å undersøke vilkårene før du flytter.

Flytter du fra Finland til et annet nordisk land?

Dersom du flytter permanent fra Finland til et annet nordisk land i en foreldreytelsesperiode og ikke lenger arbeider i Finland, utbetaler Finland ytelsen fram til slutten av støtteperioden uavhengig av flyttingen. Et unntak er imidlertid støtte til omsorg i hjemmet, der betalingen opphører på flyttedagen med mindre det dreier seg om et familiemedlem av en person som fremdeles jobber i Finland.

Finske foreldreytelser kan i visse tilfeller innvilges til personer som oppholder seg midlertidig i utlandet. En forutsetning er at søkeren tilhører det finske trygdesystemet til tross for oppholdet i utlandet.

Du må alltid melde flytting til FPA.

Flytter du fra et annet nordisk land til Finland?

Hvis du flytter til Finland og du har begynt å motta foreldreytelser fra et annet nordisk land, fortsetter det tidligere hjemlandet å betale ytelsene inntil støtteperioden opphører, uavhengig av flyttingen. Be om mer informasjon hos instansen som har innvilget ytelsen, eller les mer om familieytelser og foreldrepenger i det aktuelle landet.

Hvis en person som venter barn, flytter til Finland før det andre nordiske landet har begynt å betale ut foreldreytelser, kan hun søke om foreldreytelser fra FPA i Finland hvis hun anses for å ha flyttet permanent til Finland eller hun omfattes av det finske trygdesystemet på grunnlag av arbeid.

Selv om en av foreldrene mottar foreldreytelser fra et annet nordisk land, har faren rett til fedrepermisjon og fedrepenger i Finland dersom han ikke arbeider i et annet land.

Meld flytting til FPA og til tilsvarende instans i landet du forlater.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.