Finske trygdeytelser

Hvis du er fast bosatt i Finland, har du som regel rett til ulike ytelser. I visse tilfeller kan du også ha rett til trygdeytelser på grunnlag av arbeid.

Det finske trygdesystemet består av bostedsbaserte og arbeidsbaserte ytelser.

Bostedsbaserte ytelser

De bostedsbaserte ytelsene administreres av Folkpensionsanstalten (FPA). Du kan få ytelser fra FPA for eksempel hvis:

  • du har barn eller familien venter barn
  • du blir syk eller handikappet 
  • du er pensjonert (folkepensjon)
  • du har svekket funksjonsevne
  • din ektefelle eller foresatte er død
  • du blir arbeidsledig (grunntrygghet) eller
  • du trenger bostøtte

Les mer om ytelser på FPAs sider

Arbeidsbaserte ytelser

Hvis du jobber i Finland, er du som regel omfattet av arbeidsbasert forsikring. Arbeidsbaserte ytelser er for eksempel arbeidspensjon, yrkesrettet rehabilitering, stønad som utbetales på grunn av arbeidsulykke eller yrkessykdom, samt inntektsbaserte dagpenger ved arbeidsledighet, som riktig nok forutsetter medlemskap i en arbeidsledighetskasse. Det er Pensionsskyddscentralen som er ansvarlig for arbeidspensjon.

Mer om inntektsbasert arbeidsledighetsforsikring kan du lese på siden Finske dagpenger ved arbeidsledighet

Du kan også ha rett til noen ytelser fra FPA basert på arbeid, også selv om du som arbeidstaker ikke bor fast i Finland. Mer informasjon hos FPA.

Rett til ytelser

At du bor permanent eller jobber i Finland, betyr ikke automatisk at du har rett til en bosteds- eller arbeidsbasert ytelse. Ytelsen innvilges hvis du oppfyller betingelsene ellers. Ytelser utbetales bare i begrenset omfang til utlandet.

Du kan lese mer lenger nede, på FPAs sider og på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Når du flytter til Finland

Du kan regnes for permanent bosatt i Finland fra flyttedagen hvis du har til hensikt å flytte til Finland permanent.

Hvis du flytter midlertidig til Finland, har du som regel ikke rett til finske trygdeytelser. I visse tilfeller kan du imidlertid ha rett til ytelser på grunnlag av arbeid.

Når du jobber i Finland

Hvis du flytter til Finland for å jobbe, har du som regel rett til finske trygdeytelser fra tidspunktet da du begynner å jobbe.

Hvis du er i lønnet arbeid, har arbeidsgiveren plikt til å tegne arbeidspensjonsforsikring for deg. Hvis du er næringsdrivende eller driver jordbruk, må du selv tegne arbeidspensjonsforsikring. Forsikringen gir deg rett til inntektsbasert pensjon.

Når du flytter fra Finland

Du har som regel rett til ytelser fra FPA hvis du oppholder deg i utlandet under 6 måneder. Enkelte ytelser utbetales bare for opphold på inntil 3 måneder.  Gi FPA beskjed også hvis du starter på et arbeidsforhold i et annet EU- eller EØS-land eller Sveits som skal vare mindre enn 6 måneder.

I tillegg har enkelte grupper rett til FPAs ytelser selv om oppholdet i utlandet varer mer enn 6 måneder. Disse gruppene er utsendte arbeidstakere og studenter.

Hvis du har flyttet fra Finland, men fremdeles jobber i landet, kan du ha delvis tilhørighet til det finske trygdesystemet.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.