Flytte fra Danmark til utlandet

Flytte fra Danmark til udlandet
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Danmark til et annet nordisk land.

Meld flytting til folkeregisteret

Hvis du skal flytte til et annet land, må du melde flytting til folkeregisteret i kommunen du er registrert i, før du reiser. Alle som flytter til utlandet, må registreres som utreist i folkeregisteret.

Du må melde flytting til folkeregisteret senest fem dager etter flytting. Hvis du ikke melder flytting, kan du få en bot.

Opphold på mindre enn seks måneder

Hvis du ikke oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet, kan du be folkeregisteret om å fortsette å være registrert med bopel i Danmark.

Det krever imidlertid vanligvis at du har full råderett over din danske bolig i hele perioden. Det har du ikke hvis boligen er framleid, lånt eller leid ut.

Hvis du ikke har full tilgang til boligen, kan kommunen imidlertid foreta en konkret vurdering av om du kan bli boende og altså fortsatt være registrert med bopel i Danmark.

Hjemme i helger og ferier

Hvis du, på grunn av arbeid oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet, men tilbringer de fleste helger, helligdager og ferier i din bolig i Danmark, har du også rett til å forbli registrert i landet.

Den samme regelen gjelder for din ektefelle/partner og barn hvis de har fulgt med til utlandet.

Flytting til et annet nordisk land

Når du flytter til Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøyene fra Danmark, må du før avreise melde flytting til folkeregisteret i kommunen du er registrert i.

Du må også melde flytting i det andre nordiske landet til den lokale registreringsmyndigheten innen fristen som gjelder for melding av flytting i det aktuelle landet.

Du må ta med legitimasjon, herunder bevis på statsborgerskap (pass) og oppgi ditt personnummer og din tidligere adresse i Danmark.

Folkeregisteret i kommunen du har flyttet fra i Danmark, kan bare registrere deg som utreist av landet når de har fått beskjed fra folkeregisteret i tilflyttingskommunen om at du nå er registrert der.

Når du flytter mellom de nordiske landene, er du omfattet av en internordisk folkeregistreringsavtale som er inngått mellom landene. Denne avtalen betyr at du bare trenger å være registrert ett sted i Norden.

  Meld flytting til posten

  Hvis du flytter til utlandet, kan du be Postnord om å ettersende posten til den nye adressen din i seks måneder. Postnord ettersender ikke aviser, blader, magasiner og pakker til utlandet.

   Skatt

   Du må opplyse SKAT om at du har flyttet til et annet land. Du kan lese mer om dette på SKATs nettsted.

    Sosialforsikring og sykeforsikring

    Hvis du flytter til utlandet for å arbeide og ikke lenger har adresse i Danmark, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret.

    Dermed opphører din sosialforsikring i Danmark, og du må levere inn helsetrygdkortet til kommunen. Du er ikke sosialforsikret under for eksempel ferie i Danmark.

    Danmark har inngått en trygdeavtale med de øvrige nordiske landene, EØS og en rekke andre land.

     A-kasse og dagpenger

     Hvis du skal flytte fra Danmark til et annet nordisk land, kan du ta med deg dine oppsparte dagpengerettigheter.

     Hvis du har vært medlem av en dansk a-kasse, kan du overføre de danske forsikrings- og ansettelsesperiodene til arbeidsløshetsforsikringen i et annet nordisk land.

     Den perioden du var forsikret i en dansk a-kasse, teller med i beregningen av når du har rett til dagpenger i det andre nordiske landet.

     Hvis du ønsker å få medregnet dine forsikrings- og arbeidsperioder i en arbeidsløshetsforsikring i et annet EØS-land, må du ha en attest på dem. A-kassen utsteder attesten, som heter dokument PD U1. Du må bruke blanketten EØS 4 for å søke om attesten.

      Bil

      Hvis du flytter til utlandet og har bil, kan du ofte få refundert en del av den danske registreringsavgiften. Det kan du lese mer på SKATs nettsted.

       Mer informasjon

       Spør Info Norden

       Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

       OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

       Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.