Flytte fra Finland til utlandet

Muutto Suomesta ulkomaille
I denne artikkelen kan du lese om hva du må ordne i Finland før du flytter fra landet. Hva som må ordnes, avhenger blant annet av om det dreier seg om midlertidig eller permanent flytting.

Når du flytter fra Finland til utlandet, er det mange ting du må tenke på. Her finner du informasjon om flyttemelding, folkeregistrering, trygd, skatt, flyttegods og medlemskap i arbeidsledighetskasse.

Flyttemelding i Finland

Ved midlertidig flytting som varer mer enn tre måneder, skal flyttingen alltid meldes til Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt til FPA. Det skal naturligvis også sendes flyttemelding ved permanent flytting.

Folkeregistrering i det nye bostedslandet

Mellom de nordiske landene gjelder den nordiske avtalen om folkeregistrering, og ifølge avtalen skal personer som er bosatt i Norden, bare være folkeregistrert i ett nordisk land. Hvordan registreringen skal gjennomføres, reguleres alltid av bestemmelsene i landet man flytter til.

Du skal registrere deg i folkeregisteret i det nye landet hvis:

  • du drar til Grønland for mer enn 3 måneder
  • du drar til Norge, Danmark, Island eller Færøyene for mer enn 6 måneder
  • du drar til Sverige for mer enn 12 måneder

Hvis du bor i to land samtidig, skal du registrere deg i landet der du tilbringer mest tid (minst 183 dager i året).

Ytterligere informasjon om folkeregistrering finner du i avsnittene Folkeregistrering i Sverige, Norge, Danmark, Island, Færøyene og Grønland.

Sosial sikkerhet

Flytting til utlandet skal alltid meldes særskilt til FPA. På grunnlag av meldingen din avgjør FPA om du fortsatt kan omfattes av det finske trygdesystemet mens du oppholder deg i utlandet.

I de neste avsnittene kan du lese om regler som gjelder for ulike grupper.

Sosial sikkerhet for arbeidstakere

Hvis du flytter til et annet nordisk land som arbeidstaker, blir du som regel omfattet av trygdesystemet i det nye landet fra og med dagen du begynner å arbeide. En må alltid søke særskilt om å bli omfattet av trygdesystemet hos ansvarlig myndighet.

De statlige trygdemyndighetene i Norden er Försäkringskassan i Sverige, NAV i Norge, kommunene i Danmark, Tryggingastofnun på Island, Almannaverkið på Færøyene og bostedskommunens sosialadministrasjon på Grønland.

Arbeidsledighetskasse for arbeidstakere

Hovedregelen er at arbeidstakere skal tilhøre en arbeidsledighetskasse i landet der de arbeider. Du kan dermed ikke beholde medlemskapet i en finsk arbeidsledighetskasse dersom du flytter ut av landet for å jobbe.

Når du flytter, skal du ta direkte kontakt med arbeidsledighetskassen for din bransje i det nye bostedslandet. I Sverige og Danmark må du melde deg inn i den lokale arbeidsledighetskassen for å få rett til arbeidsledighetsytelser. Norge og Island har ikke bransjespesifikke arbeidsledighetskasser. Alle som oppfyller vilkårene for arbeidsledighetsytelser, får det.

Når du flytter til utlandet for å arbeide, kan du også overføre arbeidsledighetsforsikringsperioder opptjent i Finland. Ytterligere informasjon om overføring til utlandet finner du på siden Overføring av arbeidsledighetsforsikringsperioder fra Finland.

Arbeidsledige arbeidssøkere

Arbeidsledige arbeidssøkere kan på visse betingelser få finske arbeidsledighetsdagpenger med seg når de søker arbeid i EU- eller EØS-land. Les mer under #Työnhaku ulkomailla suomalaisella työttömyyspäivärahalla.

Utsendte arbeidstakere

Arbeidstakere som er utsendt til et annet nordisk land av en finsk arbeidsgiver, beholder sin rett til finske trygdeytelser i perioden de er utsendt. Utsendte arbeidstakere tar kontakt med Pensionsskyddscentralen.

Hvis familiemedlemmene til en utsendt arbeidstaker blir med til utlandet, må de melde fra om dette til FPA. Familiemedlemmer som flytter for mer enn et år, må i løpet av det første året sende søknad til FPA om å beholde tilhørigheten til det finske trygdesystemet. Ytterligere informasjon om særskilte bestemmelser for familiemedlemmer og utsendte arbeidstakere finner du også på FPAs nettsider.

Studenter

Ved flytting til et annet nordisk land i forbindelse med studier, er man som regel fortsatt omfattet av det finske trygdesystemet, men flyttingen skal meldes til FPA. Hvis oppholdet i utlandet varer mer enn et år, må du som student søke om å bli omfattet av det finske trygdesystemet. Hvis du søker FPA om studiestøtte for den tiden du studere i utlandet, kan du på samme skjema søke om å bli omfattet av det finske trygdesystemet. Overgangen påvirker ikke utbetalingen av studiestøtte. Studentene fortsetter å motta studiestøtte fra Finland når de studerer i et annet nordisk land.

Hvis du arbeider ved siden av studiene, blir du som regel omfattet av trygdesystemet i landet der du arbeider, dersom du oppfyller minimumskravene til arbeid i landet. Man skal også alltid melde fra til FPA om arbeid man utfører i utlandet. Hvis du er forsker og får lønn i tillegg til stipend, skal du som regel være omfattet av trygdesystemet i landet du arbeider i.

Personer som oppholder seg midlertidig i utlandet

Personer som oppholder seg midlertidig i utlandet uten å arbeide, beholder sin tilknytning til det finske trygdesystemet og får europeisk helsetrygdkort hos FPA. Kortet gir ikke bare rett til behandling i Norden, men også i alle land i EU og EØS samt i Sveits på samme vilkår og til samme kostnader som lokalbefolkningen. Mer informasjon om kortet finner du på FPAs nettsider.

Pensjonister

Flytting påvirker ikke utbetaling av finsk arbeidspensjon, men kan virke inn på trygd, helsetjenester og beskatning. Også finsk folkepensjon kan betales uavkortet til pensjonister som flytter til et annet EU- eller EØS-land eller til et land Finland har inngått trygdeavtale med. Til andre land kan folkepensjon betales i ett år.

Skatt

Hvis du arbeider under oppholdet i utlandet, får du skattekort fra ligningskontoret i den kommunen du flytter til. Studenter som ikke arbeider, trenger ikke skattekort.

For å få skattekort må du ha personnummer. Hvis det dreier seg om midlertidig opphold (f.eks. ved sommerjobb), får du et midlertidig personnummer som du mottar når du skaffer deg skattekort.

Husk å oppgi inntekter i utlandet også til finske skattemyndigheter. Skattemyndighetene i Finland gir deg råd om utfylling av selvangivelse i forbindelse med flytting.

Dessuten finner du mye nyttig informasjon om beskatning under punktene Skatteinfo og Internationella situationer på Skatteförvaltningens nettsider. Alternativt kan du ta kontakt med nærmeste ligningskontor eller ringe til skatteförvaltningens nasjonale rådgivningsnummer for internasjonal personbeskatning 029 497 024.

Også Den nordiske skatteportalen inneholder nyttig informasjon om beskatning i de nordiske landene, på fem nordiske språk og engelsk. Her er ulike flyttesituasjoner tatt i betraktning, og det finnes særskilt informasjon for studenter, arbeidstakere og pensjonister samt for personer med formue i et annet nordisk land. Under punktet Spørsmål og svar kan du selv legge inn spørsmål til eksperter fra skattemyndighetene i de forskjellige nordiske landene.

Annet

Flyttegods

Informasjon om å ta med flyttegods til det nye bostedslandet, finner du på sidene under. Her finner du også informasjon om kjøretøy og kjæledyr. Flytting til Åland regnes som intern flytting i Finland.

Hvis du flytter fra Finland til et land utenfor EU (Norge og Island samt Færøyene og Grønland), må levere en eksportdeklarasjon av flyttegodset til finsk toll. Innenfor EU kan man fritt ta med seg flyttegods, og det er altså ikke nødvendig å melde det til tollen.

Førerkort

Finsk førerkort gir rett til å kjøre overalt i Norden i overensstemmelsene med kjøretøykategoriene som er angitt på førerkortet.

Huskeliste når du flytter

Hvis du flytter til Sverige, Norge eller Danmark, kan du sikkert ha nytte av huskelistene under.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.