Flytte til Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige
I denne artikkelen kan du lese om hvilke forberedelser som skal til når du flytter til Finland, og hva du må gjøre når du kommer til landet. Hva som må ordnes, avhenger blant annet av om det dreier seg om midlertidig eller permanent flytting.

Hvis du flytter til Finland, må du melde fra om flyttingen til flere instanser. I tillegg kan flyttingen ha innvirkning på trygdeytelser, helsetjenester og skatt.

Denne huskelisten inneholder informasjon som kan være nyttig når du planlegger å flytte til Finland. Her finner du også informasjon om rett til opphold og arbeid, om bolig, språkkurs og innføring av flyttegods, bil og kjæledyr til Finland.

Rett til opphold og arbeid i Finland

Nordiske statsborgere trenger ikke oppholds- eller arbeidstillatelse i et annet nordisk land. For statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden samt andre land finnes det imidlertid visse vilkår. Les mer på siden Rett til opphold og arbeid i Finland.

Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Les mer på siden Melding av flytting og folkeregistrering i Finland.

De som flytter til Finland permanent, får finsk personnummer etter personlig å ha oppsøkt magistraten etter å ha flyttet til landet og meldt seg til Finlands befolkningsdatasystem. I enkelte tilfeller kan også personer som oppholder seg midlertidig i Finland, få finsk personnummer.

Les mer på siden Personnummer i Finland.

Trygd og helsetjenester

Informasjon om bostedsbaserte og arbeidsbaserte trygdeytelser i Finland finner du på siden Finske trygdeytelser. Informasjon om helsetjenester finner du på siden Rett til helsetjenester i Finland.

Informasjon om bestemmelser som gjelder arbeidstakere, studenter, utsendte arbeidstakere, pensjonister og de som oppholder seg midlertidig i Finland, finner du nedenfor.

Arbeidstakere

Sosial sikkerhet

Les om bestemmelser som gjelder for arbeidstakere, på siden Sosial sikkerhet når du begynner å arbeide i Finland

Arbeidsledighetskasse

Vær også oppmerksom på at arbeidstakere alltid tilhører en arbeidsledighetskasse i landet de jobber i. Du kan dermed ikke beholde medlemskapet i en arbeidsledighetskasse i hjemlandet dersom du flytter til Finland for å jobbe.

Når du flytter, skal du ta direkte kontakt med arbeidsledighetskassen for din bransje. Ytterligere informasjon finner du på siden Arbeidsledighetskasser og fagforbund i Finland.

Studenter

Studenter i Finland vil fortsatt få sin studiestøtte fra hjemlandet. Informasjon om helsetjenester for studenter finner du på siden Sykdom i studietiden i Finland.

Hvis du arbeider ved siden av studiene, har du som regel rett til trygdeytelser i landet der du arbeider, hvis du oppfyller minimumskravene til arbeid i landet. Samme krav gjelder forskere og stipendmottakere som arbeider og får lønn for dette arbeidet ved siden av forskningen.

Utsendte arbeidstakere

Utsendte arbeidstakere fra andre nordiske land beholder sin rett til trygdeytelser i hjemlandet. Ytterligere informasjon får du på EUs Your Europe-nettsider eller hos trygdemyndighetene i hjemlandet ditt.

Arbeidsledige arbeidssøkere

Arbeidsledige arbeidssøkere som har blitt arbeidsledige i EU- eller EØS-land, kan komme til Finland for å søke jobb i maksimum tre måneder med arbeidsledighetsstønad fra landet de kommer fra. Les mer på siden Å søke jobb i Finland.

Personer som oppholder seg midlertidig i Finland

Personer som oppholder seg midlertidig i Finland uten arbeid, har ikke rett til ytelser fra FPA. De kan imidlertid motta helsetjenester mens de oppholder seg i Finland.

Les mer om rett til helsetjenester i Finland.

Pensjonister

Skatt

Du finner informasjon om skatt på siden Skatt i Finland.

Husk å oppgi inntekter i utlandet også til skattemyndighetene i hjemlandet. Skattemyndighetene i hjemlandet gir deg råd om utfylling av selvangivelse i forbindelse med flytting. 

Også den nordiske skatteportalen Nordisk eTax inneholder nyttig informasjon om beskatning i de nordiske landene, på fem nordiske språk. Her er ulike flyttesituasjoner tatt i betraktning, og det finnes særskilt informasjon for studenter, arbeidstakere og pensjonister samt for personer med formue i et annet nordisk land. 

Bolig

Informasjon om boligtyper, å finne en bolig og bostøtte finner du på siden Bolig i Finland.

Annet

Flyttegods

Svar på spørsmål om flyttegods finner du på siden Tollregler i Finland.

Bil og førerkort

Spørsmål om innføring og registrering av bil behandles i artikkelen Kjøretøy i Finland. 

Et førerkort utstedt i et annet nordisk land er også gyldig i Finland. Les mer på siden Førerkort i Finland.

Språkkurs i Finland

Kurs i finsk for begynnere og viderekomne arrangeres over hele Finland, for eksempel på de såkalte arbeider- og medborgerinstituttene som finnes i nesten alle finske kommuner. Les mer på siden Språkkurs i Finland.

Bankkonto og boliglån

Informasjon om å åpne bankkonto og om boliglånsforsikring finner du på siden Bankkonto i Finland.

Kjøp av varer og tjenester

Informasjon om telefon- og internettabonnementer samt strømavtaler finner du på siden Kjøp av varer og tjenester i Finland.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.