Grensearbeidere som bor i Finland

Her kan du lese om skatt og sosial sikkerhet for grensearbeidere som jobber i et annet land.

Grensearbeider

Som grensearbeidere regnes personer som daglig eller minst en gang i uka vender tilbake til landet de bor i. Grensearbeidere omfattes av trygdesystemet i landet de jobber i, uavhengig av hvilken medlemsstat de bor i.

Eksempel: Marie bor i Uleåborg og jobber i Luleå.  Hun jobber fra mandag til fredag i Luleå, der hun også har leilighet, men hun tilbringer alle helger hos familien i Uleåborg. Hun er grensearbeider.

Annen grensearbeider

I motsetning til egentlige grensearbeidere, vender andre grensearbeidere hjem sjeldnere enn en gang i uka.

Eksempel: Kalle bor i Rovaniemi og jobber i Göteborg, og han er hjemme i Rovaniemi en gang i måneden.

Sosial sikkerhet

Reiser du mellom de nordiske landene? Jobber og bor du i forskjellige land? Jobber du for flere arbeidsgivere i forskjellige land? Det er mange ting som påvirker hvilket lands trygdesystem du er omfattet av, og hvilket land du får ytelser fra. Det er også av betydning om du er arbeidstaker, tjenestemann, arbeidsledig arbeidssøker, familiemedlem eller pensjonist. EUs forordning om sosial sikkerhet gjelder også trygdesystemet i Finland.

 

Sosial sikkerhet for deg som jobber i EU/EØS:

Jobbe i et EU-/EØS-land

Når du reiser mellom land som ansatt eller selvstendig næringsdrivende, betales dine trygdeavgifter bare til ett land. Vanligvis betales avgiftene til landet du jobber i. Du får sosiale ytelser fra landet du jobber, i hvis du oppfyller landets minimumsvilkår når det gjelder arbeidstid og lønn.

Du har rett til helsetjenester både i landet du bor i og landet du jobber i.

Eksempel: Du jobber i Finland, men bor i Sverige. Du drar hjem til Sverige hver dag etter jobben eller minst en gang i uka. Arbeidsgiveren din betaler dine trygdeavgifter til Finland. Du omfattes av det finske trygdesystemet og er berettiget til ytelser fra Finland. 

Eksempel: Du bor i Finland, men jobber i Sverige. De lovbestemte trygdeavgiftene betales til Sverige. Ytelsene betales også fra Sverige. Du kan samtidig ha rett til enkelte ytelser som betales av FPA i Finland. Det gjelder for eksempel kompensasjon for utgifter til legemidler, bostøtte og mødrestøtte. FPA kan også betale barnetrygd og støtte til omsorg for barn som bor sammen med deg i Finland.

 

Jobbe i flere EU-/EØS-land

Hvis du jobber i flere land, betales trygdeavgiftene bare til ett land. Som regel er det landet du bor i. Da må du skaffe deg en A1-attest, som viser hvilket land du skal betale trygdeavgifter til. Attesten får du fra landet du bor i. I Finland får du det hos Pensionsskyddscentralen.

Du finner mer informasjon om å jobbe i flere land, og om bestemmelsene som gjelder for dette, på hjemmesiden til Pensionsskyddscentralen. Der finner du også informasjon om finske trygdeavgifter.

Les mer om sosial sikkerhet for grensearbeidere som bor i Finland, på FPAs hjemmeside. Du kan også lese om sosial sikkerhet for grensearbeidere som bor i utlandet og jobber i Finland, på FPAs hjemmeside.

Mer informasjon om helsetjenester for grensearbeidere finner du på Vårdenhetsval.fi.

Skatt

Du som jobber i en grensekommune i Finland, Norge eller Sverige, beskattes i henhold til en særskilt bestemmelse i den nordiske skatteavtalen. En grensearbeider må oppfylle visse forutsetninger for å regnes som grensegjenger etter den nordiske skatteavtalen.  

Det forutsettes at du bor i en kommune ved den finsk-svenske eller finsk-norske grensen, jobber i en kommune ved samme grense i det andre landet og oppholder deg på ditt faste bosted i hjemkommunen minst en gang i uka.

Grensekommuner i Finland og Sverige:

 • Enontekiö, Kolari, Muonio, Pello, Tornio, Ylitornio
 • Haparanda, Kiruna, Pajala, Övertorneå

Grensekommuner i Finland og Norge:

 • Enontekiö, Inari, Utsjoki
 • Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger, Tana

Eksempel: Enontekiö kommune grenser til Sverige og Norge. En person som bor i Enontekiö, kan altså jobbe som grensegjenger i grensekommunene både i Sverige og i Norge. En person bosatt i Torneå kan bare jobbe som grensegjenger i Sverige.

Hvis forutsetningene er til stede, blir lønnen bare beskattet i landet du bor i. Grensegjengere betaler bare avgifter i tilknytning til syke- og pensjonsforsikring i landet de jobber i. Bestemmelsene for grensegjengere gjelder bare lønn. Hvis en grensearbeider mottar næringsinntekter eller idrettsinntekter, gjelder ikke bestemmelsene for grensegjengere.

Hvis du bor i Finland, er hjemkommunen den du var folkeregistrert i 31. desember året før. Denne tolkningen gjelder fra og med 2017. Tidligere ble man regnet som grensegjenger hvis man bodde i en grensekommune og oppfylte øvrige vilkår i den tiden man jobbet etter bestemmelsene for grensegjengere.

I Sverige og Norge er hjemkommunen den du var folkeregistrert i 1. november året før.

Hvis en arbeidstaker flytter fra ett land til et annet i løpet av året, kan bestemmelsen for grensegjengere begynne å gjelde fra flyttedagen.

En grensegjenger må oppholde seg regelmessig i sin faste bolig minst to dager og en natt i uka. Også en del av dagen regnes som en dag.

Hvis bestemmelsen for grensegjengere ikke gjelder, beskattes lønnen som regel både i landet der du jobber, og i landet der du bor. Da må landet du bor i, fjerne dobbeltbeskatningen. Inntekt fra utlandet og skatt som du har betalt til utlandet, skal oppgis i skattemeldingen.

Grensegjengere som bor i Finland

Grensegjengere som bor i Finland og har utenlandsk arbeidsgiver, må selv sørge for at det blir betalt skatt. Det skyldes at utenlandske bedrifter som regel ikke har arbeidsgiveransvar i Finland. Skatten betales på forskudd etter søknad via tjenesten MinSkatt på nettet. Lønnens størrelse må anslås for å beregne forskuddsskatten. Skatteforvaltningen beregner inntekten din og sender betalingsanvisning i posten. Forskuddsskatten kan endres i løpet av året hvis inntekten endres.

Grensegjengere bosatt i Finland må oppgi lønn fra utenlandsk arbeidsgiver i forhåndsutfylt skattemelding. Inntekten oppgis som lønn fra utlandet på nettjenesten Skattedeklaration eller på blankett 16, Utredning över utlandsinkomster, i skattemeldingen. På blanketten skal du krysse av i ruten ”Inkomst som gränsgångare tjänat i Sverige eller Norge”.

Som grensegjenger bosatt i Finland kan du føre avdrag for det andre landets obligatoriske pensjons- og arbeidsledighetsforsikringspremier samt dagpengeavgiften i sykeforsikringen. Avgiftene oppgis i den forhåndsutfylte skattemeldingens punkt 3.2., ”Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier”.

Grensegjengere som bor i utlandet og jobber i Finland

Grensegjengere som bor i utlandet og jobber i Finland, må ha finsk skattekort. Hvis en grensegjenger er begrenset skattepliktig, trenger vedkommende et kildeskattekort. Du er begrenset skattepliktig hvis du ikke bor i Finland og oppholder deg i landet i mindre enn seks måneder. På skattekortet eller kildeskattekortet skal skatteprosenten tilsvare helsetjeneste- og dagpengeavgiften i sykeforsikringen som går til Finland. Skattekortet kan bestilles på Skatteförvaltningens servicenummer eller hos skattemyndigheten. Se Skatteförvaltningens kontaktopplysninger

Huskeliste når du har fått jobb i Sverige

Bostedsland – Finland

 1. Kontakt fagforeningen og arbeidsledighetskassen din og informer om jobben i Sverige.                      
 2. Sjekk med skattekontoret hvordan arbeidet i Sverige vil påvirke beskatningen.
 3. Informer FPA om at du har begynt å jobbe, og finn ut hvordan det påvirker din sosialforsikring.
 4. Informer arbeids- og næringsbyrået (TE-tjenester) om at du har fått jobb i Sverige.

Arbeidsland – Sverige

 1. Søk medlemskap i en arbeidsledighetskasse. Svenske a-kasser finner du på hjemmesiden til Arbetslöshetskassornas samorganisation.
 2. Ta kontakt med det svenske Skatteverket for å få svensk personnummer og for å sjekke om du skal betale inntektsskatt i Sverige. Ta med arbeidskontrakt og godkjent legitimasjon, som pass eller EU-identitetskort.  
 3. Informer den svenske sosialforsikringsmyndigheten Försäkringskassan om at du har begynt å jobbe, og undersøk hvordan det påvirker din sosialforsikring.
 4. Når du har fått svensk personnummer eller samordningsnummer, kan du åpne bankkonto for innbetaling av lønn.                                              

Huskeliste når du har fått jobb i Norge

Bostedsland – Finland                    

 1. Kontakt fagforeningen og arbeidsledighetskassen din og informer om jobben i Norge.                      
 2. Informer skattekontoret om at du har fått jobb i Norge.
 3. Sjekk at arbeidsgiveren har meldt deg til Aa-registeret og fått skattekortet ditt.
 4. Informer FPA om at du omfattes av det norske trygdesystemet.
 5. Informer arbeids- og næringsbyrået (TE-tjenester) om at du har fått jobb i Norge.     

Arbeidsland – Norge

 1. Undersøk om fagforeningen din har samarbeidsavtale med en norsk forening. Undersøk om du kan overføre medlemskapet ditt til Norge. Undersøk arbeidsledighetskassens vilkår for arbeid utenlands. Norge har ikke arbeidsledighetskasser. Det er NAV som betaler dagpenger.
 2. Søk om norsk D-nummer, et midlertidig personnummer, og om skattekort på skattekontoret Skatt Nord i Norge. Fyll ut en separat søknad om status som Grensegjenger. Søknadsskjemaet kan du bestille hos Nordkalottens grensetjeneste på adressen riitta.leinonen(AT)storfjord.kommune.no eller Skatt Nord, Pb 6130, N-9293 Tromsø, Norge. Ta med pass, arbeidsavtale og bostedsattest fra folkeregisteret. Skattekontorer i Troms og Finnmark fylke: Kirkenes, Vadsø, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad
 3. Grensegjengere betaler alltid 10 % skatt av lønnen. Skatten inkluderer også norsk trygdeavgift, som omfatter alle pensjonspremier, sykepenger og dagpenger ved arbeidsledighet samt helsetjenester. Hvis lønnsutbetalingen skulle bli avbrutt og du i stedet får sykepenger eller dagpenger fra NAV, må du be Skatt Nord om et separat skattekort for disse utbetalingene. Hvis du ikke skaffer nytt skattekort, trekker NAV 50 % skatt av disse utbetalingene.

Ytterligere informasjon

 • Du kan lese mer om bestemmelsene for grensegjengere i Skatteförvaltningens guide Beskattning av gränsgångare.
 • Mer informasjon om skatt i de nordiske landene finner du på Nordisk eTax.

Nordkalottens grensetjeneste

 • Formidler aktuell informasjon om mobilitet
 • Tilbyr verktøy for å gjennomføre mobilitetsprosessen på egen hånd
 • Hjelper og veileder i alle grenserelaterte spørsmål
 • Forteller hva du må ta hensyn til, og henviser til riktig myndighet
 • Hjelper til med å løse grensehindre
 • Koordinerer og sammenfører myndigheter og kunder
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.