Informasjon for funksjonshemmede

Þjónusta við fatlaða á Íslandi
Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester sikrer tjenester også for funksjonshemmede som vil flytte til et annet nordisk land. Her finner du opplysninger om innholdet i konvensjonen samt annen nyttig informasjon om blant annet legemidler, personlig assistent, hjelpemidler og førerhund.

Sosiale tjenester

Funksjonshemmede med langvarig behov for hjelp, kan i likhet med alle andre flytte til et annet nordisk land. I henhold til 9. artikkel i Nordisk konvensjon om sosialhjelp og sosiale tjenester har vedkommende rett til flyttehjelp fra aktuell myndighet. Lokale myndigheter skal bidra ved flyttingen hvis:

  • den funksjonshemmede flytter etter eget ønske
  • den funksjonshemmede har spesiell tilknytning til landet han eller hun flytter til
  • det vurderes at den funksjonshemmede vil få bedre levekår i det nye landet

Hvis den funksjonshemmede selv mener at flyttingen vil bedre vedkommendes livssituasjon, er dette en tungtveiende grunn for flytting. Det er viktig å kontakte hjemkommunen for å få hjelp med flyttingen.

Legemidler

De nordiske landene er med i Schengen-samarbeidet og har forpliktet seg til å forenkle bestemmelsene om innførsel av legemidler.

Schengen-samarbeidet omfatter EU-landene (unntatt Storbritannia og Irland) samt Norge og Island. Som del av samarbeidet er det utviklet en felles legemiddelattest som gir rett til å ta med legemidler ordinert av lege i hjemlandet for opp til 30 dagers personlig bruk, til land i Schengen-området. Ytterligere informasjon om innførsel av legemidler for personlig bruk finner du hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea.

Personlig assistent

Mange funksjonshemmede trenger daglig assistanse. Det gjelder selvfølgelig også ved reiser og flytting.

Ved flytting fra et nordisk land til et annet må en søke den kommende hjemkommunen om støtte til å dekke utgifter til personlig assistent. Det tar imidlertid tid å behandle søknaden, så det er viktig å ta kontakt med den kommende hjemkommunen i god tid på forhånd.

Hvis det dreier seg om et kort besøk i et annet nordisk land, kan hjemkommunen bare i spesielle tilfeller yte tilskudd til reise for personlig assistent. Ved kortere reiser eller lengre studieopphold (maksimum seks måneder) er det bare i sjeldne tilfeller hjemkommunen yter tilskudd til bruk av personlig assistent. Du må spørre hjemkommunen om mulighetene for å få tilskudd.

Hjelpemidler

Hvis du bor eller jobber i Finland, får du nødvendige hjelpemidler på samme måte som de som er fast bosatt i landet.

Hvis du oppholder deg midlertidig i Finland, mottar du medisinsk nødvendige hjelpemidler på samme måte og til samme pris som de som er fast bosatt i Finland, når du viser europeisk helsetrygdkort, pass eller annen legitimasjon.

 

Hvor kan jeg få hjelpemidler?

Det er flere aktører som deltar i organiseringen av hjelpemiddeltjenester i Finland. Hovedansvaret for å organisere hjelpemiddeltjenester ligger på kommunene og samkommunene. Helsevesenet organiserer hjelpemiddeltjenester for medisinsk rehabilitering. Sosialforvaltningen (Handikapptjänster) kan innvilge økonomisk støtte til å dekke rimelige omkostninger som oppstår i forbindelse med ombygging av bolig samt anskaffelse av hjelpemidler og apparater i tilknytning til boligen

Undervisningsväsendet organiserer hjelpemidler i tilknytning til skole og klasserom.

 

Hvor kan jeg finne mer informasjon om krav og søknader?

På siden om hjelpemidler (“Apuvälineet”) i Rehabiliteringshuset på Hälsobyns hjemmeside er det samlet informasjon om hjelpemiddeltjenester og hjelpemidler.

Dessuten finansierer FPA, arbeidskontorene, Statskontoret samt forsikrings- og arbeidspensjonsanstaltene de hjelpemiddeltjenestene de er ansvarlige for. Via FPA kan du bare få såkalte “krevende hjelpemidler”. Krevende hjelpemidler er for eksempel tekniske spesialapparater som lese-TV, leselister og datamaskiner. I Finland er hjelpemiddeltjenestene som regel gratis for brukerne.

Også Institutet för hälsa och välfärds Handbok om funktionshinderservice inneholder informasjon om hjelpemidler.

Hvis du ikke kan greie deg uten personlige hjelpemidler på jobb eller i studier på grunn av sykdom eller skade, kan FPA skaffe deg nødvendige hjelpemidler og ta ansvar for veiledning om bruk og vedlikehold.

Førerhunder

Reglene for innførsel av levende hunder er strengere i Finland enn i de andre nordiske landene. Ytterligere informasjon om innførsel av legemidler finner du hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea. Førerhunder er ikke unntatt fra reglene. Du kan lese mer på Livsmedelsverkets nettsted.

Bolig

Muligheten for å få en bolig som passer for funksjonshemmede, ved flytting til et annet nordisk land varierer fra kommune til kommune og avhenger selvfølgelig av den enkeltes behov.

Du bør ta kontakt med den nye hjemkommunen før du flytter, for å forsikre deg om at det finnes passende boliger for for funksjonshemmede i den aktuelle kommunen.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.