Islandske foreldrepenger

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Her finner du informasjon om foreldrepermisjon, hvor lang denne kan være og hvordan man søker om foreldrepenger.

Permisjon i forbindelse med graviditet, etter fødsel og ved adopsjon.

Foreldre har rett på lønnet permisjon ved fødsel, adopsjon eller permanent overtakelse av omsorgen for et fosterbarn. Foreldre får enten permisjonspenger eller fødselspenger fra Foreldrepengefondet (Fæðingarorlofssjóður), avhengig av tilknytningen deres til arbeidsmarkedet. Det er også mulig å ta ut omsorgspermisjon, en som er en ulønnet permisjon foreldre kan motta inntil barnet er 8 år gammelt.

1. januar 2021 trådte det i kraft endringer i den islandske foreldrepermisjonsordningen. Den viktigste endringen er at foreldrepermisjonen blir forlenget fra ti til tolv måneder for barn som blir født, adoptert eller plassert i et permanent fosterhjem fra 1. januar 2021. Hver forelder har en selvstendig rett på seks måneder. Imidlertid kan hver av foreldrene overføre en måned til den andre forelderen, noe som betyr at en av foreldrene kan ta syv måneders foreldrepermisjon og den andre fem. Ytterligere tillatelser ble gitt for overføring av rettigheter mellom foreldre når en av foreldrene av nærmere angitte grunner ikke kan bruke retten sin til foreldrepermisjon. I tilfeller der den gravide forelderen har begrenset tilgang til barseltjenester, og hun etter vurdering av en spesialistlege må oppholde seg langt hjemmefra før termin, får hun dessuten et særskilt tilskudd for å oppnå nødvendige tjenester i forbindelse med med fødselen. 

Foreldre på det islandske arbeidsmarkedet som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende og fikk barn i 2019 eller tidligere, har hver sin selvstendige rett til inntil tre måneders foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon eller permanent overtakelse av omsorgen for et fosterbarn. Denne retten kan ikke overføres. I tillegg har foreldre en felles rett til ytterligere tre måneder som en av foreldrene kan ta i sin helhet eller foreldrene kan dele. Foreldrene som fikk barn i 2020, har derimot en selvstendig rett til inntil fire måneder hver og en fellesdel på to måneder i tillegg.

Foreldre kan ta ut opp til en måned av permisjonen før termin. De har rett til å ta ut sammenhengende foreldrepermisjon, men arbeidsgiver og arbeidstaker må komme til enighet om hvordan permisjonen skal organiseres. Det er ikke mulig å ta ut mindre enn to permisjonsuker om gangen. Ifølge loven er mor pliktig til å ta permisjon de to første ukene etter at barnet er født, 

  Søknad om foreldrepenger

  Yrkesaktive foreldre må søke om foreldrepenger seks uker før termin. Foreldre som studerer på fulltid, eller som står utenfor arbeidsmarkedet, må søke om foreldrepenger tre uker før termin.

  Søknad om fødselspermisjon sendes til Foreldrepengefondet.

   

  Utbetaling av foreldrepenger

  Foreldre som har arbeidet sammenhengende på Island i minst seks måneder før barnet blir født, eller dagen forelderen går ut i foreldrepermisjon, har rett til utbetalinger fra Foreldrepengefondet.

  En forelder som har arbeidet i et annet EØS-land i deler av de tidligere nevnte seks månedene, kan overføre opparbeidede rettigheter dersom vedkommende begynner å arbeide på Island innen ti virkedager etter at arbeidsforholdet i EØS-landet opphørte. I tillegg må vedkommende arbeide på Island i minst én måned før barnet blir født. Foreldre må legge ved nødvendige attester om opparbeidet tjenesteperiode og forsikringsperiode i andre EØS-land når de søker om støtte fra Foreldrepengefondet. Ved beregning av stønaden tas det kun hensyn til størrelsen på lønnen på Island.

  Stillingsprosenten i hver måned må være minst 25 %. Utbetalingen utgjør 80 % av foreldrenes gjennomsnittlige samlede lønn.

  Beregningen skjer ut fra en sammenhengende periode på tolv måneder fram til seks måneder før måneden barnet blir født. Utbetalingen kan ikke overskride en maksimumsgrense eller være lavere enn en minimumsgrense som fastsettes løpende.

  Retten til å ta ut foreldrepermisjon frafaller etter at barnet har blitt 24 måneder gammelt. Man må søke om stønad fra Foreldrepengefondet seks uker før termin.

  Foreldrepenger utbetales etterskuddsvis i slutten av hver måned i fødselspermisjonen.

  Når man flytter til et annet nordisk land før permisjonen starter eller i permisjonstida

  Hovedregelen er at foreldre opparbeider seg rett til foreldrepermisjon i det landet de arbeider.

   Kan en forelder få islandsk foreldrepermisjon om hen flytter til Island før permisjonen begynner?

   Om forelderen flytter til Island etter at barnet er født, har vedkommende ikke rett islandsk foreldrepermisjon. Har forelderen derimot flyttet til Island før fødselen, kan vedkommende motta utbetalinger fra Foreldrepengefondet eller foreldrepenger dersom visse vilkår er oppfylte.

   Foreldrepengefondet gir deg informasjon om du har rett på foreldrepermisjon på Island. 

   Kan man motta foreldrepenger dersom man flytter til Island etter at permisjonen er påbegynt?

   Flytter man til Island etter at man har gått ut i foreldrepermisjon, må en søke om å ta med seg foreldrepenger fra hjemlandet sitt til Island. Vedkommende må ta kontakt med den aktuelle myndighet i landet hen flytter fra, for å få informasjon om hvordan man får utbetalt foreldrepenger når man bor i et annet land.

   Kan man flytte med seg en islandsk foreldrepermisjon til et annet nordisk land etter at permisjonen er påbegynt?

   Dersom en forelder flytter og får folkeregistrert adresse i et annet land i løpet av permisjonen, får det ingen konsekvenser for utbetalingene av foreldrepengene, siden det er snakk om en opparbeidet rettighet. En forelder har ikke lov til å arbeide i denne perioden, med mindre forelderen utsetter permisjonen etter avtale med Foreldrepengefondet.

   Foreldrepermisjon når familien bor på Island og den ene eller begge foreldrene arbeider i et annet nordisk land?

   Hovedregelen er at foreldrepenger blir utbetalte fra det landet der vedkommende er medlem av folketrygden. Arbeider en person i et annet nordisk land, men bor på Island, skal foreldrepengene komme fra landet der vedkommende arbeider. Folk som arbeider og bor i ett land og dessuten arbeider i et annet land, er fremdeles medlemmer i folketrygden og følger lovene i landet de er bosatt i.

   Om foreldrene arbeider i hvert sitt land, har de rett på foreldrepermisjon i samsvar med reglene som gjelder i hvert av landa de arbeider i. 

    Foreldrepermisjon

    I tillegg til foreldrepermisjon har hver forelder for seg rett til å ta ut omsorgspermisjon (isl. foreldraorlof) uten lønn i til sammen seksten uker fram til barnet er åtte år gammelt. Det følger ikke foreldrepenger med omsorgspermisjonen, og en forelder kan ikke overføre retten til omsorgspermisjon til den andre forelderen. 

    Fødselspenger

    Foreldre som er utenfor arbeidsmarkedet, eller som er i mindre enn 25 % stilling, kan ha rett til fødselspenger. Vilkårene for utbetaling er vanligvis at forelderen er folkeregistrert på Island ved barnets fødsel og har vært det i minst tolv måneder. Retten til fødselspenger frafaller etter at barnet har blitt 24 måneder gammelt. Man må sende inn søknad om fødselspenger senest tre uker før termin.

    Fødselspenger for studenter får foreldre som var fulltidsstudenter i minst 6 av de siste 12 månedene før barnet blir født, og som oppfyller kravene om studieprogresjon i perioden. 

    Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

    Flere opplysninger finner du på Foreldrepengefondets hjemmeside. Dessuten kan du få opplysninger på telefon (+354) 515 4800. 

    Kontakt ansvarlige myndigheter
    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.