Islandske foreldrepenger

Íslenskar fæðingarorlofsgreiðslur
Her finner du informasjon om fødselspermisjon, hvor lang fødselspermisjon man kan ta og hvordan man søker om foreldrepenger.

Foreldre har rett på lønnet permisjon ved fødsel, adopsjon og når de blir fosterforeldre for et barn på permanent basis. Foreldre får enten permisjonspenger eller foreldrepenger fra Foreldrepengefondet (Fæðingarorlofssjóður), avhengig av tilknytningen deres til arbeidsmarkedet. Det er også mulig å ta ut foreldrepermisjon, som er en ulønnet permisjon foreldre kan få til barnet er 8 år gammelt.

 

Permisjon i forbindelse med graviditet, etter fødsel og ved adopsjon.

Fødselspermisjonen blir generelt delt slik at begge foreldrene har krav på permisjon i tre måneder. Retten kan ikke overføres, så den ene forelderen kan ikke overføre noe av sin permisjon til den andre. I tillegg har foreldre krav på tre måneder som de kan dele mellom seg.

Foreldre kan ta ut opp til en måned av permisjonen før termin. De har rett til å ta ut sammenhengende fødselspermisjon, men arbeidsgiver og arbeidstaker må komme til enighet om hvordan permisjonen skal organiseres. Det er ikke mulig å ta ut mindre enn to permisjonsuker om gangen. Ifølge loven er barnets mor pliktig til å være i permisjon de to første ukene etter fødselen, og denne perioden blir regnet som en del av moras tre måneder.

  Slik søker du om foreldrepenger

  Yrkesaktive foreldre må søke om foreldrepenger seks uker før termin. Foreldre som studerer på fulltid, eller som står utenfor arbeidsmarkedet, må søke om foreldrepenger tre uker før termin.

  Søknad om fødselspermisjon sendes til Foreldrepengefondet.

   

  Foreldrepenger

  Foreldre som har arbeidet sammenhengende på Island i minst seks måneder før barnet blir født, eller dagen forelderen går ut i fødselspermisjon, har rett til utbetalinger fra Foreldrepengefondet.

  En forelder som har arbeidet i et annet EØS-land i deler av de tidligere nevnte seks månedene, kan overføre opparbeidede rettigheter dersom vedkommende begynner å arbeide på Island innen ti virkedager etter at arbeidsforholdet i EØS-landet opphørte. I tillegg må vedkommende arbeide på Island i minst én måned før barnet blir født. Foreldre må legge ved nødvendige attester om opparbeidet tjenesteperiode og forsikringsperiode i andre EØS-land når de søker om støtte fra Foreldrepengefondet. Ved beregning av stønaden tas det kun hensyn til størrelsen på lønnen på Island.

  Stillingsprosenten i hver måned må være minst 25 %. Utbetalingen utgjør 80 % av foreldrenes gjennomsnittlige samlede lønn.

  Beregningen skjer ut fra en sammenhengende periode på tolv måneder fram til seks måneder før måneden barnet blir født. Utbetalingen kan ikke overskride en maksimumsgrense eller være lavere enn en minimumsgrense som fastsettes løpende.

  Retten til å ta ut fødselspermisjon frafaller etter at barnet har blitt 24 måneder gammelt. Man må søke om stønad fra Foreldrepengefondet seks uker før termin.

  Foreldrepenger utbetales etterskuddsvis i slutten av hver måned i fødselspermisjonen.

  Når man flytter til et annet nordisk land før permisjonen starter eller i permisjonstida

   

  Hovedregelen er at foreldre opparbeider seg rett til fødselspermisjon i det landet de arbeider.

   Kan en forelder få islandsk fødselspermisjon om hen flytter til Island før permisjonen begynner?

   Om forelderen flytter til Island etter at barnet er født, har vedkommende ikke rett islandsk fødselspermisjon. Har forelderen derimot flyttet til Island før fødselen, kan vedkommende motta utbetalinger fra Foreldrepengefondet eller foreldrepenger dersom visse vilkår er oppfylte.

   Kan man motta foreldrepenger dersom man flytter til Island etter at permisjonen er påbegynt?

   Flytter man til Island etter at man har gått ut i fødselspermisjon, må en søke om å ta med seg foreldrepenger fra hjemlandet sitt til Island. Vedkommende må ta kontakt med den aktuelle myndighet i landet hen flytter fra, for å få informasjon om hvordan man får utbetalt foreldrepenger når man bor i et annet land. 

   Kan man flytte med seg en islandsk fødselspermisjon til et annet nordisk land etter at permisjonen er påbegynt?

   Dersom en forelder flytter og får folkeregistrert adresse i et annet land i løpet av permisjonen, får det ingen konsekvenser for utbetalingene av foreldrepengene, siden det er snakk om en opparbeidet rettighet. En forelder har ikke lov til å arbeide i denne perioden, med mindre forelderen utsetter permisjonen etter avtale med Fødselspermisjonsfondet.

   Fødselspermisjon når familien bor på Island og den ene eller begge foreldrene arbeider i et annet nordisk land?

   Hovedregelen er at foreldrepenger blir utbetalte fra det landet der vedkommende er medlem av folketrygden. Arbeider en person i et annet nordisk land, men bor på Island, skal foreldrepengene komme fra landet der vedkommende arbeider. Folk som arbeider og bor i ett land og dessuten arbeider i et annet land, er fremdeles medlemmer i folketrygden og følger lovene i landet de er bosatt i.

   Om foreldrene arbeider i hvert sitt land, har de rett på fødselspermisjon i samsvar med reglene som gjelder i hvert av landa de arbeider i. 

    Foreldrepermisjon

    I tillegg til fødselspermisjon har hver forelder for seg rett til å ta ut permisjon uten lønn i til sammen seksten uker fram til barnet er åtte år gammelt. Dette kalles på Island foreldrepermisjon. Det følger ikke foreldrepenger med foreldrepermisjonen, og en forelder kan ikke overføre retten til foreldrepermisjon til den andre forelderen. 

    Foreldrepenger ved fødsel

    Foreldre som er utenfor arbeidsmarkedet, eller som er i mindre enn 25 % stilling, kan ha rett til foreldrepenger ved fødsel. Vilkårene for utbetaling er vanligvis at forelderen er folkeregistrert på Island ved barnets fødsel og har vært det i minst tolv måneder. Retten til foreldrepenger frafaller etter at barnet har blitt 24 måneder gammelt. Man må sende inn søknad om foreldrepenger ved fødsel senest tre uker før termin.

    Foreldrepenger for studenter får foreldre som var fulltidsstudenter i minst 6 av de siste 12 månedene før barnet blir født, og som oppfyller kravene om studieprogresjon i perioden. 

    Hvem skal man kontakte om man har spørsmål?

    Flere opplysninger finner du på Foreldrepengefondets hjemmeside. Dessuten kan man få opplysninger på telefon (+354) 515 4800.

    Kontakt myndighet
    Spør Info Norden

    Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

    OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

    Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.