Skatt i Finland

Verot Suomessa
Her kan du lese om forskjellige skatter og avgifter samt skattefradrag i Finland.

Man betaler som regel skatt til landet man arbeider i. Ytterligere informasjon om betaling og unntak finner du på siden Når skal man betale skatt til Finland?. Se også skatt på pensjon i Finland, skatt for studenter i Finland og skatt for grensearbeidere i Finland. Ytterligere informasjon om beskatning av au pair får du i Skatteförvaltningens veiledning Som au pair från utlandet till Finland.

Informasjon om skatt i forbindelse med å eie, kjøpe og selge en bolig i Finland finner du på siden Bolig i Finland.

Skatt på personinntekt

Ubegrenset skattepliktige

I Finland beskattes personinntekt for ubegrenset skattepliktige progressivt, det vil si at skatteprosenten øker når inntektene øker. Skattepliktig personinntekt er bl.a. lønn og pensjon samt ytelser eller støtte som utbetales i stedet for slike inntekter.

På Den nordiske skatteportalen finner du de årlige skatteprosentene samt annen informasjon om skatt. Med Skatteförvaltningens skatteprosentberegner kan du undersøke størrelsen på din egen skatteprosent. Beregneren tar ikke hensyn til inntekter fra utlandet.

For lønnsinntekt betales det skatt til staten og kommunen. I tillegg betaler medlemmer av luthersk eller ortodoks menighet kirkeskatt. Personer som omfattes av det finske trygdesystemet, trekkes i utbetalt lønn for sykeforsikring, arbeidsledighetsforsikring og pensjonsforsikring. Betaling for sykeforsikring trekkes hvis inntektene overskrider en minimumsgrense. Ubegrenset skattepliktige betaler også Rundradioskatt. Ytterligere informasjon om Rundradioskatten finner du på Skatteförvaltningens nettside.

Begrenset skattepliktige

Begrenset skattepliktige betaler normalt kildeskatt på lønnsinntekt. Kildeskatten er alltid på 35 % (15 % for idrettsutøvere og utøvende kunstnere), og av dette får en et grunnfradrag på 510 euro i måneden eller 17 euro per dag.

Begrenset skattepliktige kan søke om progressiv beskatning i stedet for kildeskatt. Da avhenger skatteprosenten av samlet årlig inntekt og utgifter. Med progressiv beskatning har du for eksempel rett til fradrag for utgifter til reise mellom bolig og arbeidsplass og for inntektsrelaterte utgifter.

Progressiv beskatning søker du om på Skatteförvaltningens skjema 6148. På skjemaet må du oppgi all forventet inntekt i Finland samt i andre land. Du skal altså også oppgi skattepliktige inntekter i bostedslandet og eventuelle fradrag i tillknytning til disse. Finland skattlegger bare inntektene du har hatt i Finland, men de skattepliktige inntektene fra bostedslandet øker skatten på inntektene fra Finland. Søker du om progressiv beskatning, må du også sjekke og rette selvangivelsen som kommer i posten når året er omme.

Skatt på kapitalinntekter

Skatteprosenten for kapitalinntekter er 30 % inntil 30 000 euro, deretter 34 %. Eksempler på kapitalinntekt er avkastning av formue, gevinst som følge av avhending av eiendom og annen slik inntekt som kan anses som en økning av formuen, for eksempel renteinntekter, aksjeinntekter, leieinntekter, avkastning på livsforsikring, kapitalinntekt fra skogbruk, inntekter fra jordmateriale og salgsgevinst. Utgifter og tap ved salg kan redusere beskatningen.

Dersom en person er ubegrenset skattepliktig i Finland, er inntekt fra utlandet skattepliktig i Finland også når midlene ikke overføres til Finland.

Arveavgift

For eiendom man får som arv eller gjennom testamente, skal det betales arveavgift dersom arvelater eller mottaker av arv bor i Finland når dødsfallet inntreffer. Ytterligere informasjon om arveavgift finner du på siden Pårørendes død i Finland og Skatteförvaltningens nettsider.

Gaveavgift

Gaveavgift betales for gaver eller forskuddsarv på 5 000 euro eller mer. Ytterligere informasjon og veiledning om utfylling av skjemaet finner du under Skatteförvaltningens veiledning om gaveavgift.

Skattefradrag

En kan få ulike fradrag på skatten, for eksempel husholdningsfradrag (hushållsavdrag), fradrag for inntektsrelaterte utgifter og for reise mellom hjem og arbeidsplass. En del av fradragene trekkes fra inntekten før skatten beregnes, andre trekkes fra selve skatten. Ytterligere informasjon på Skatteförvaltningens nettside.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.