Søke om å føde i Sverige eller i utlandet

Planlagt fødsel i et andet nordisk land
Her kan du lese om hvordan du søker om forhåndsgodkjenning til å føde i et annet nordisk land enn der du bor. Du finner også informasjon om hvordan du registrerer barnet ditt i Sverige så det får svensk personnummer hvis du bor i Sverige og føder i utlandet.

Uforutsett fødsel på reise i utlandet

Det europeiske helsetrygdkortet dekker alle legeundersøkelser og behandlinger i forbindelse med graviditeten, også uforutsett fødsel hvis du for eksempel føder på reise i utlandet.

Planlagt fødsel i utlandet

Hvis du planlegger å føde i utlandet, må du kontakte din nasjonale trygdemyndighet og be om en forhåndsgodkjenning for å sikre deg at omkostningene dine blir dekket.

Bor og jobber i Sverige og vil føde i utlandet

Hvis du bor og jobber i Sverige og vil føde i et annet nordisk land, må du søke om en forhåndsgodkjenning (S2-blankett) hos Försäkringskassan for å finansiere planlagt helsepleie i et annet nordisk land.

Bor og jobber i utlandet og vil føde i Sverige

Hvis du bor i et annet nordisk land og ønsker å føde i Sverige, må du søke om dette i hjemlandet ditt.  Trygdemyndigheten i landet der du sosialforsikret, kan utstede en forhåndsgodkjenning.

Er du sosialforsikret i Danmark eller Finland, må du søke om S2-blankett.

Er du sosialforsikret på Island eller i Norge, må du søke om E112-blankett for å bekrefte finansieringen av den planlagte helsepleien i Sverige.

Bor i ett land, jobber i et annet nordisk land og vil føde

Hvis du bor i et nordisk land og pendler til jobb i et annet nordisk land, kan du selv velge om du vil føde i bostedslandet eller arbeidslandet.

Du kan derimot ikke kreve at barnet ditt får eventuell behandling i arbeidslandet etter fødselen.

Folkeregistrering og personnummer for barn født i utlandet

Hvis du føder et barn i utlandet og du har svensk folkeregisteradresse, må du ved innreise i Sverige henvende deg og få barnet registrert hos Skatteverket der du bor, så barnet kan få svensk personnummer. Føder du barnet ditt i et annet nordisk land, skjer dette nemlig ikke automatisk. Du må ta med barnets utenlandske fødsels- og navneattest.

Hvis du derimot bor i utlandet og føder barnet ditt i utlandet og barnet blir svensk statsborger, har barnet ditt ikke rett til å få tildelt svensk personnummer. Barnet ditt vil først få tildelt personnummer når det flytter til Sverige og oppfyller kravene til å blive registrert i Sverige.

Statsborgerskap og navngivning

Hvilket eller hvilke statsborgerskap barnet får, avhenger av den loven som gjelder der hvor foreldrene er statsborgere.

Et barn med to foreldre som begge er statsborgere i nordiske land, vil alltid få morens statsborgerskap. Om barnet også får statsborgerskapet til den andre forelderen, kan avhenge av hvilket land barnet er født i, og om foreldrene er gift.

I Sverige må barn døpes før de fyller tre måneder. Navngivningen skjer hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døpes i en svensk kirke, må dere kontakte sognet dere tilhører. Hvis dere vil at barnet skal døpes i et annet nordisk land, må dere kontakte et sogn i landet der dere ønsker at barnet skal døpes.

 

Svangerskapskontroll

Hvis du oppholder deg i et annet nordisk land i mindre enn 6 måneder, har du rett til nødvendige helseytelser i løpet av oppholdet. Du betaler samme egenandel som pasienter som er bosatt i landet.

Svangerskapskontroll er en nødvendig ytelse. Det er den medisinsk ansvarlige som vurderer hva som regnes som nødvendige helseytelser, og du bør derfor ta direkte kontakt med klinikken der du ønsker å få behandling.

 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.