Studiestøtte i Finland

Opintotuki Suomessa
Her kan du lese om hvordan personer som kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, kan finansiere studiene sine. Du får også informasjon om finsk utdanningsstøtte, og om måltidsstøtten, som sikrer rimelig mat for studenter i Finland.

Studiestøtte til utlendinger

Personer som kommer fra et annet nordisk land til Finland for å studere, mottar som regel studiestøtte fra hjemlandet.

Personer som ikke er finske statsborgere, kan bare få finsk studiestøtte hvis de oppholder seg permanent i Finland og årsaken til oppholdet i Finland er en annen enn studiene (for eksempel arbeid, familieforbindelser eller tilbakeflytting). Personer som er tatt opp ved en finsk utdanningsinstitusjon før de er registrert i det finske folkeregisteret, og som ikke har andre grunner til å oppholde seg i Finland, kan ikke få studiestøtte fra Finland.

Måltidsstøtte

Alle som studerer i Finland, har rett til måltidsstøtte (måltidsstöd). Måltidsstøtten bidrar til å holde prisene ved studentkantinene på et rimelig nivå. Du betaler redusert pris hvis du kan vise studentkort eller matstøttekort fra FPA i kassen på studentkantinen.

Også studenter som får sin studiestøtte fra utlandet, har rett til måltidsstøtte.

Finsk studiestøtte

Finsk studiestøtte ytes til heltidsstudier etter grunnskolen. Studiestøtten består av

  • studiepenger
  • statsgarantert studielån

Du søker om studiestøtte hos FPA.

Fra 1.8.2017 er allmenn boligstøtte den generelle bostøtteformen for studenter som bor i Finland. I enkelte tilfeller omfatter studiestøtten også et botillegg. Mer informasjon hos FPA.

Betingelser for tildeling av studiestøtte

De generelle betingelsene for tildeling av studiestøtte er

  • opptak som student ved et studiested
  • status som heltidsstudent
  • studieprogresjon samt
  • behov for økonomisk støtte

Den normale støtteperioden for et leseår er mellom august og mai. Studiestøtte for studier i sommermånedene krever en særskilt søknad.

Inntektsgrenser for studenter

For dem som mottar studiestøtte, er det fastsatt spesielle inntektsgrenser, altså begrensninger på hvor mye en kan tjene ved siden av studiestøtten. Dette er noe du bør ta med i betraktning hvis du arbeider ved siden av studiene. Hvis du overskrider inntektsgrensen, blir en del av studiestøtten krevd tilbakebetalt.

Finsk studiestøtte til utenlandsstudier

På visse betingelser kan en også få finsk studiestøtte hvis en gjennomfører deler av eller hele studiet ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Studiene eller praksisen i utlandet må være knyttet til et studium som gjennomføres i Finland, eller utdanningen må tilsvare studier som støttes i Finland. I motsetning til dem som studerer i Finland, kan studenter i utlandet få studiestøttens botillegg for å dekke bokostnader.

Stort sett er det bare finske statsborgere som kan få studiestøtte til studier som i sin helhet gjennomføres i utlandet. I visse tilfeller er dette imidlertid også mulig for utenlandske statsborgere.

Ytterligere informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.