Sykeforsikring for studenter i Sverige

Sygesikring for studerende i Sverige
Les om sykeforsikring ved studieopphold i Sverige.

Studenter fra Norden har i utgangspunktet rett til nødvendig behandling i Sverige.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Sverige

Hvis du som nordisk statsborger flytter til Sverige og bor der i mindre enn tolv måneder, regnes det normalt ikke som flytting.

Hvis du ikke er folkeregistrert i Sverige, er du likevel dekket av sykeforsikringen i hjemlandet ditt. Da har du bare rett til behandling i det svenske sykehusvesenet hvis du får behov for akutt behandling.

Du må ta med et europeisk helsetrygdkort i tilfelle du blir syk mens du oppholder deg midlertidig i Sverige.

Hvis du er folkeregistrert i Sverige

Hvis du har planer om å studere i Sverige i mer enn ett år, skal du vanligvis folkeregistreres i Sverige. Les mer på vår side om folkeregistrering i Sverige. Du bør likevel ta kontakt med den svenske sosialsikringsmyndigheten, Försäkringskassan, for få informasjon om hvorvidt du blir omfattet av svensk forsikring eller ikke, ettersom det blant annet vil avhenge av en rekke faktorer, som f.eks. boligforhold, hvor du får studiestøtte fra, tilknytning til tidligere bopelsland og forventet lengde på opphold, samt eventuell tidligere tilknytning til arbeidsmarkedet.

Det er viktig at du husker på å bli folkeregistrert innen det er gått tolv måneder – ellers kan du komme i en situasjon hvor du ikke er dekket av sykeforsikringen i verken Sverige eller hjemlandet.

Hvis du vet at du skal være i Sverige i mer enn tolv måneder, er det en god idé å bli folkeregistrert så raskt som mulig.

Sykeforsikring for deg som mottar svensk utdanningsstøtte

Sykdom og foreldrepermisjon

På Centrala studiestödsnämndens side om sykdom og utdanningsstønad kan du finne informasjon om hva du må gjøre hvis du bli syk, eller hvis du må pleie et nært familiemedlem.

Hvis du studerer og blir så syk at du ikke kan studere i det hele tatt, kan det være mulig å beholde studiestøtten. Du finner informasjon på Försäkringskassans nettsted om hva du må gjøre for å beholde utdanningsstøtten.

Hvis du har arbeidet i Sverige før du begynte å studere, kan du ha rett til å beholde ditt inntektsgrunnlag for sykepenger (SGI).

Hvis du er student og venter barn, bør du ta kontakt med Försäkringskassan for å få informasjon om reglene for foreldrepermisjon og hvor mye du vil være berettiget til.

Forsikringer

Du kan være forsikret på en annen måte ved sykdom – for eksempel gjennom forskjellige private forsikringer.

Hvis du er utvekslingsstudent eller Ph.D-student, kan du ha rett til særskilt sykeforsikring. Kontakt din utdanningsinstitusjon for mer informasjon.

Hvis du er studentmedlem i et fagforbund, kan du ha en studieforsikring gjennom fagforeningen.

Du kan også tegne en privat forsikring hos et forsikringsselskap.

Hvis du studerer i et annet land og blir syk

Når du studerer i et annet nordisk land og mottar studiestøtte fra CSN, har du rett til nødvendig helsehjelp i den tiden du befinner deg i det andre landet. Du betaler like mye for helsehjelpen som borgerne i det landet der du oppholder deg.

Hvis du arbeider ved siden av studiene, gjelder det andre regler. Du kan få mer informasjon om dette hos Försäkringskassan.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.