Utdanningssystemet på Åland

Utbildningssystemet på Åland
Her kan du lese om det ålandske utdanningssystemet, som består av førskole, grunnskole, videregående opplæring, høyskoleutdanning (yrkeshøyskoleutdanning og kursvirksomhet) samt folkehøyskoleutdanning.

Utover dette finner du direktelenker til alle skoler på Åland som tilbyr utdanning etter grunnskolen. Du finner også informasjon om svenskkurs for personer med et annet morsmål enn svensk. Svensk er undervisningsspråket i samtlige skoler på Åland. Voksenopplæring tilbys på videregående- og høyskolenivå.

Førskole (Förundervisning)

På Åland inngår førundervisningen i barnehagevirksomheten for seksåringer. Informasjon om forundervisningen får du fra kommunen du bor i på Åland. I tillegg til de kommunale barnehagene finnes det også andre alternativer. For eksempel har Steinerskolen (Waldorfskolan) en barnehage med forskole, og Mariehamns församling har St. Mårtens daghem.

Grunnskole

På Åland er det læreplikt for alle barn. Læreplikten starter året barnet fyller sju år. Grunnskolen er stort sett gratis, for eksempel når det gjelder læremidler, elevstøtte, måltider, undervisning og i visse tilfeller skoleskyss. I hver kommune på Åland tilbys det grunnskoleundervisning. Skolene består som regel av klassetrinnene 1–6 eller klassetrinnene 1–9.  Ifølge loven har skoleåret minst 188 arbeidsdager. Det innledes omtrent i midten av august og avsluttes den første uka i juni hvert år.

Högskolan

Högskolan på Åland tilbyr utdanning som leder fram til en yrkeshøyskoleeksamen. 

Videregående opplæring

Ålands gymnasium tilbyr allmennfaglig gymnasutdanning og grunnleggende yrkesutdanning. Alle som har gjennomført grunnskolen med godkjent vitnemål i et nordisk land, har anledning til å søke utdanning på videregående skoles nivå på Åland via det ålandske fellesopptaket.

Annen utdanning

Ålands musikinstitut tilbyr undervisning i musikk og dans. Studiene ved musikkinstituttet gir grunnleggende kunnskaper i musikk eller dans som grunnlag for videre studier ved konservatorium eller musikkhøyskole.

Öppna högskolan tilbyr kurs på universitets- og høyskolenivå. Kursene er åpne for alle, og det er ingen formelle krav om tidligere utdanning eller arbeidserfaring.

Medborgarinstitutet (Medis) er et utdanningssenter som tilbyr allsidige utdanningstjenester.

Bel Canto r.f. arrangerer kurs om sommeren og høsten. Søknad skjer gjennom hjemmesiden deres.

Föreningen Bild- och Formskolan r.f. er en ideell foreldreforening som med økonomisk støtte fra Ålands landskapsregjering driver skapende virksomhet primært for barn i førskolealderen, elever i grunnskolen og ungdommer.

Ålands läroavtalscenter tar seg av læreavtaleutdanning. Læreavtaleutdanning er en praktisk utdanning lagt til arbeidsplassen, med innlagte teoretiske studier.

Svensk for innflyttere

For å blant annet forberede deg på å studere videre på en svenskspråklig skole tilbyr Medborgarinstitutet (Medis) språkkurs for personer med et annet morsmål enn svensk.

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning

Den nordiske overenskomsten om adgang til høyere utdanning sikrer alle nordboere mulighet for å søke på en offentlig høyere utdanning i et annet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne innbyggere. I henhold til avtalen teller også tilsvarende utdanning som er gjennomført i et annet nordisk land med i den finske eksamenen. Studieprestasjonene vurderes av den mottakende utdanningsinstitusjonen. Det er lurt å undersøke på forhånd hvilke dokumenter utdanningsinstitusjonene i Finland trenger for å godskrive studiene.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om det ålandske utdanningssystemet, kan du kontakte Utbildning och Lärande hos Ålands landskapsregjering.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.