Utsendte arbeidstakere fra Finland

Lähetetyt työntekijät
Dette avsnittet informerer om såkalte utsendte arbeidstakere, altså arbeidstakere som en finsk arbeidsgiver sender på midlertidig arbeidsoppdrag i et annet nordisk land.

Arbeidsledighetsforsikring og trygd

Hvis arbeidsgiveren din sender deg til et annet nordisk land for å arbeide, kan du fremdeles være omfattet av arbeidsledighetsforsikringen i hjemlandet. En person blir ansett som utsendt arbeidstaker dersom han eller hun utfører lønnsarbeid, er utsendt av en finsk arbeidsgiver og får lønn fra denne arbeidsgiveren, tilhører trygdesystemet (sosialforsikringen) i hjemlandet og oppholder seg midlertidig i utlandet.

Arbeidstakeren som er utsendt til et annet nordisk land, skal ha med seg en bekreftelse på at han eller hun omfattes av det finske trygdesystemet (f.eks. A1) Ved hjelp av bekreftelsen blir både arbeidsgiveren og arbeidstakeren fritatt for å betale forsikringsavgifter i arbeidslandet, og unngår dermed å betale dobbelt. For en person som omfattes av det finske trygdesystemet, betales altså alle lovbestemte trygdeavgifter til Finland.

Arbeidsgiveren skaffer bekreftelse til den utsendte arbeidstakeren hos Pensionsskyddscentralen.

Ytterligere informasjon hos Pensionsskyddscentralen.

Trygd for familiemedlemmer

Et familiemedlem som blir med en utsendt arbeidstaker til utlandet, skal gi Folkpensionsanstaltens beskjed om dette. Et familiemedlem til en utsendt arbeidstaker som drar til utlandet for mer enn et år, må innen et år etter avreise søke FPA om å tilhøre det finske trygdesystemet. Mer informasjon hos FPA.

Helsetjenester

En arbeidstaker som er sendt til et annet nordisk land, og dennes familiemedlem, har under det midlertidige (mindre enn ett år lange) oppholdet rett til medisinsk nødvendig behandling på samme vilkår som innbyggerne i arbeidslandet. Retten bekreftes med offentlig legitimasjon (f.eks. førerkort eller pass) som er godkjent i hjemlandet. Hvis oppholdet i det andre nordiske landet varer lenger enn et år, må den utsendte arbeidstakeren og hans familiemedlem registrere seg hos sykeforsikringsinstansen i arbeidslandet.

En arbeidstaker som sendes fra Finland til et annet nordisk land, og dennes familiemedlem, har rett til offentlige helsetjenester også i Finland, også om de ikke har hjemkommune i landet. For dette formålet kan de be FPA om "Intyg över rätt till vårdförmåner i Finland”, som de kan bruke til å bekrefte sin rett til offentlige helsetjenester.

Ytterligere informasjon fra FPAs senter for internasjonale saker.

Skatt på arbeid i utlandet

Dersom en arbeidsgiver som er fra landet du bor i, sender deg til et annet nordisk land for å arbeide, skal arbeidsgiveren eller du selv gi beskjed om arbeidsforholdet til skattemyndighetene i landet du bor i. Dette gjøres enten med skjema NT1 eller skjema NT2, som du får hos Skatteförvaltningen.

Dermed sikrer man at forskuddstrekket skjer i riktig land. Skjema NT1 brukes hvis du bare skal skattlegges i landet du bor i. Dette er vanligvis tilfellet hvis du oppholder deg i det andre landet i maksimum 183 dager av en sammenhengende periode på 12 måneder. Skjema NT2 skal på sin side brukes hvis du skal skattlegges i landet der du arbeider. Dette er tilfellet hvis du oppholder deg i arbeidslandet mer enn 183 dager eller arbeidsgiveren din har et fast virksomhetssted i arbeidslandet, eller hvis du er utleid arbeidstaker (i noen land).

I noen tilfeller kan skattemyndighetene på grunnlag av den nordiske såkalte TREKK-avtalen overføre beløp fra forskuddstrekket til et annet nordisk land. Dette er mulig hvis lønnen skal skattlegges i et annet nordisk land enn landet der forskuddstrekket ble gjennomført. Det overførte beløpet regnes alltid for å være innbetalt til riktig tid i landet det overføres til og der skatteleggingen skjer. Hvis det overførte beløpet er mindre enn skatten som ilegges i landet det skal skattes til, må du selv betale det overskytende beløpet med renter og eventuelt forsinkelsesgebyr.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.