Videregående opplæring på Island

Framhaldsskólar á Íslandi
På Island er det over 30 videregående skoler rundt om i landet, og det er mange studieprogram å velge mellom. Her finner du informasjon om videregående skoler Island.

Videregående opplæring

Den videregående opplæringen omfatter vanligvis aldersgruppen mellom 16 og 20 år.

Videregående opplæring er ikke obligatorisk, men alle har en lovbestemt rett til utdanning til man er 18 år.

På Island finnes det 30 videregående skoler rundt om i landet. Disse kalles fjölbrautaskólar (videregående skoler med både studieforberedende og yrkesfaglige program), framhaldsskólar (videregående skoler), iðnskólar (yrkesskoler), menntaskólar (gymnas) og verkmenntaskólar (yrkesfaglige gymnas).

Skoleåret i videregående opplæring er ni måneder. Det koster å bli tatt opp som elev ved alle videregående skoler, men størrelsen på beløpet varierer fra skole til skole. Elevene betaler selv for lærebøker og annet undervisningsmateriell.

Generell studiekompetanse

Når elever har oppnådd generell studiekompetanse, skal de være forberedt for studier på universitet og høgskoler. Normert tid i videregående opplæring er tre år.

Det er mulig å oppnå generell studiekompetanse ved å følge undervisning på engelsk ved noen videregående skoler i hovedstadsområdet.

Yrkesfag

I yrkesfaglige utdanningsprogram avsluttes utdanningen som regel med en svenneprøve, som så gir adgang til mesterlære. I de fleste tilfeller kan man ta ekstra fag og få generell studiekompetanse. Mange videregående skoler tilbyr også kortere utdanningsprogram med direkte tilknytning til arbeidslivet.

Morsmålsundervisning

Det blir lagt vekt på at elever som har andre morsmål enn islandsk, har rett til undervisning i islandsk som andrespråk. Det samme gjelder elever som har bodd lenge utenlands og ikke er så kompetente i islandsk. Man tar sikte på at elever som ikke har islandsk som morsmål, får mulighet til å holde morsmålet sitt ved like som valgfag, gjennom fjernundervisning eller på andre måter.

Videregående opplæring for ungdommer med særskilte behov

Elever med nedsatt funksjonsevne har lovfestet rett til eksperthjelp når de er i videregående opplæring. Ved mange videregående skoler finnes spesialgrupper, utdanningsprogram og andre undervisningstilbud som er særlig rettet mot elever med nedsatt funksjonsevne,

Folkehøyskoler

På Island er det to folkehøyskoler: Folkehøyskolen på Flateyri (Lýðháskólinn á Flateyri) og LungA-skolen i Seyðisfjörður (LungA skólinn á Seyðisfirði).

For elever fra andre nordiske land som ønsker å gå på videregående skole på Island

De nordiske land har inngått en avtale som sikrer nordiske ungdommer tilgang til videregående opplæring i hele Norden. Hovedregelen er elever som har fullført grunnskolen i et nordisk land, kan ta videregående opplæring på Island.

Opptak

Opptak til videregående opplæring foregår på nettet på Menntamálastofnun. Noen skoler har opptak to ganger i året, både om våren og sent på året, andre har bare opptak om våren.

På Utdannings- og kulturdepartementets hjemmeside kan du finne en oversikt over alle videregående skoler på Island.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.