Voksenopplæring i Sverige

Bøger på Stockholms Stadsbibliotek
Photographer
Photo by Susan Q Yin on Unsplash
I Sverige kalles voksenopplæring for komvux. I denne artikkelen finner du informasjon om hvem som kan søke på komvux, og hva som gjelder hvis du er bosatt i et annet nordisk land og vil supplere eller ferdigstille videregående opplæring.

Voksenopplæring kalles komvux i Sverige. Komvux er en forkortelse for "kommunal vuxenutbildning". Komvux gir mulighet for å ta enkeltfag eller gjennomføre et helt utdanningsforløp.

Generelt om komvux i Sverige

Komvux består av tre skoleformer: en kommunal voksenopplæring, en spesiell utdanning for voksne og en utdanning i svensk for innvandrere. Dine behov og forutsetninger som elev er utgangspunktet for hva slags voksenutdanning du skal velge.

Komvux er først og fremst til for at du skal kunne supplere den videregående utdanningen eller grunnskoleutdanningen din.

Søke til komvux i Sverige

Du må søke om å delta i komvux hos hjemkommunen din i Sverige.

Hvis søknaden gjelder en utdanning som er arrangert av en annen kommune, skal hjemkommunen snarest mulig sende den videre til den andre kommunen med en erklæring om hvorvidt hjemkommunen forplikter seg til å dekke utgiftene til søkerens utdanning.

Det er ikke nødvendig å sende en erklæring hvis kommunene har en tidligere avtale. Det er kommunen som gjennomfører utdanningen, som avgjør om du som søker skal tas opp på utdanningen.

Komvux i Sverige når du bor i utlandet

For å kunne ta voksenopplæring i Sverige kreves det generelt at du bor i Sverige. Men  personer som bor i et nordisk land, har også mulighet for å bli tatt opp på en voksenutdanning  på videregående nivå i Sverige. Du trenger altså ikke være folkeregistrert i Sverige for å studere på komvux.

Folkeregistrert i et annet nordisk land

Hvis du er folkeregistrert i et av de andre nordiske landene eller på Færøyene, Grønland eller Åland og vil studere på komvux, skal du sidestilles med andre søkere fra kommunen. Det betyr at du må være kvalifisert for å bli tatt opp på utdanningen.

Hvis du ikke har gjennomført din tidligere utdanning i Sverige, kreves det en utdanning som svarer til svensk grunnskoleutdanning eller tilsvarende voksenutdanning for at du kan bli tatt opp. Gjennom tidligere skolegang i hjemlandet skal du altså ha forutsetninger som vurderes å tilsvare svensk grunnskoleutdanning eller en voksenutdanning.

Hvis du har de rette forutsetningene, blir du likestilt med dem som søker i den svenske kommunen der opplæringen finner sted.

Folkeregistrert i Sverige og oppholder deg i annet nordisk land

Hvis du oppholder deg i et annet nordisk land, men er folkeregistrert i en kommune i Sverige, er din rett til utdanning ikke den samme som hvis du var nordisk søker.

Da må du søke om opptak på komvux i din svenske hjemkommune, ettersom det er din hjemkommune som er ansvarlig for utdanningen. Du har altså ikke rett til å få plass på en komvux-utdanning i en annen kommune enn hjemkommunen din.

Studere komvux i Sverige på distanse fra utlandet

Hvis du har rett til å studere på komvux, kan du gjøre det på distanse fra et annet nordisk land.

Du må være oppmerksom på at de fleste kommuner imidlertid krever – via avtale – at du som student kommer til skolen for å ta avgangsprøve (slutprov) i hvert enkelt kurs på plass fysisk i skolelokalet.

Hvis kurset inneholder en nasjonal eksamen (nationellt prov), skal denne også avholdes på plass i lokalet. Det finnes altså krav om fysisk tilstedeværelse for kurs som gjennomføres på distanse..

Mer informasjon

Det er kommunene i Sverige som har ansvaret for voksenopplæring. På deres nettsider finner du mer informasjon om voksenopplæring. Du kan kontakte kommunen din for å få svar på spørsmål.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.