Bærekraftig utvikling i Norden

Fyrtårn på Island
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Globaliseringen, utviklingen av informasjonssamfunnet, en aldrende befolkning og et uholdbart forbruks- og produksjonsmønster med konsekvenser som blant annet klimaendringer skaper både utfordringer og muligheter for de nordiske landene. For å møte disse utfordringene og utnytte mulighetene kreves det samnordiske, tverrsektorielle tiltak som integrerer prinsippet om en bærekraftig utvikling. I tidsrommet 2017–2020 arbeider Nordisk ministerråd primært med programmet Generation 2030, for å fremme gjennomføringen av Agenda 2030 i Norden.

De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Å oppnå en bærekraftig utvikling er et ambisiøst, men nødvendig mål. Det finnes ikke noe alternativ: Vi må forbedre den globale velferden og livskvaliteten og samtidig sikre jordens evne å støtte liv i alt sitt mangfold.

Et godt liv i et bærekraftig Norden

Nåværende og kommende generasjoner skal sikres et trygt, sunt og verdig liv. De nordiske landene har i betydelig grad lyktes med å forene høye miljøambisjoner, et høyt inntektsnivå, økonomisk vekst, stabil makroøkonomi og sosial trivsel. Men det er ikke nok. Vi må intensivere innsatsen og bli flinkere til å tenke bærekraftig, både i politiske beslutningsprosesser og i hverdagen.

Nordisk ministerråd har arbeidet med bærekraftig utvikling siden slutten av 90-årene. Den nordiske strategien for bærekraftig utvikling, Et godt liv i et bærekraftig Norden, er den overordnede rammen for ministerrådets arbeid. Alt arbeid som skjer innenfor rammen av Nordisk ministerråd, skal ha et integrert bærekraftighetsperspektiv.

Strategien gir langsiktige retningslinjer frem til 2025 og har til hensikt å fremme ministerrådets tverrsektorielle samarbeid på følgende fokusområder: den nordiske velferdsmodellen, livskraftige økosystemer, et klima i endring, bærekraftig utnyttelse av jordens ressurser, og utdanning, forskning og innovasjon.

Generation 2030

Programmet Generation 2030 legger vekt på å involvere barn og ungdom som aktører for endring, nå og i fremtiden. Med Generation 2030 retter de nordiske landene søkelyset mot det som er en felles utfordring for Norden i oppnåelsen av de 17 globale målene for bærekraftig forbruk, ved å ha fokus på bærekraftig forbruk og produksjon i tiden frem til 2020.

Programmet har tre overordnede målsetninger:

  • Det sikrer at Nordisk ministerråds arbeid bidrar til gjennomføringen av Agenda 2030 gjennom politisk fokus og relevante prosjekter
  • Bidra til engasjement og deling av kunnskap om Agenda 2030 i Norden
  • Synliggjøre Nordisk ministerråds arbeid med Agenda 2030 i Norden og internasjonalt

Nordiske aktører

Når det gjelder det nordiske regjeringssamarbeidet, har samarbeidsministrene det overordnede ansvaret for bærekraftig utvikling. Det er nedsatt en nordisk ekspertgruppe for bærekraftig utvikling, som bistår i oppfølgingen av Nordisk ministerråds bærekraftsstrategi, Et godt liv i et bærekraftig Norden, samt Nordisk ministerråds arbeid med gjennomføringen av Agenda 2030.

Den nordiske ekspertgruppen for bærekraftig utvikling fungerer også som styringsgruppe for Generation 2030, det nordiske programmet for gjennomføringen av Agenda 2030 i tidsrommet 2017–2020. Arbeidet som styringsgruppe innebærer at ekspertgruppen gir NSK/MR-SAM anbefalinger for implementeringen og utviklingen av programmet.

Realiseringen av den nordiske bærekraftsstrategien skjer på ministerrådets ulike samarbeidsområder. Strategiens målsetninger skal integreres i alle sektorprogrammer og omsettes i konkrete tiltak med målbare mål.

Når det gjelder det nordiske parlamentariske samarbeidet, har Nordisk råds miljø- og naturressursutvalg ansvaret for å samordne arbeidet med bærekraftig utvikling.