Blogg: Det nordiske samarbeidet om helseberedskap styrkes

En ny avtale om helseberedskap sikrere bedre samarbeid mellom de nordiske landene når store ulykker eller katastrofer rammer befolkningen.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, generalsekretær

Svalbard er en norsk øygruppe i Nordishavet bare 1200 kilometer fra Nordpolen. Longyearbyen er Svalbards administrasjonssenter på øya Spitsbergen. Stedet har omlag 2100 innbyggere og er en av verdens nordligste bosetninger.

Hvorfor nevner jeg Svalbard her? Det gjør jeg, fordi Svalbard også har gitt navn til Svalbardgruppen, som er den nordiske helseberedskapsgruppen som ble etablert i 2001. Denne gruppe ivaretar det nordiske helseberedskapssamarbeidet på bakgrunn av en folkerettslig nordisk helseberedskapsavtale. Gruppens formål er på forespørsel og gi hverandre gjensidig støtte og dele opplysninger og kunnskap på tvers av de nordiske landene om helse- og sosiale ytelser relatert til beredskapsplanlegging og krisehåndtering for bedre og kunne håndtere beredskapshendelser og katastrofer. Gruppen holdt sitt første møte på Svalbard der av navnet.

Den nordiske helseberedskapsgruppe har fått nytt mandat og nå en ny strategisk ramme for sitt arbeid de neste 10 år.

Det er nytt, at sosiale ytelser relatert til beredskapsplanlegging og krisehåndtering inngår i mandatet. Ett område som er ganske viktig, når det oppstår en større ulykke eller krise i et land.  Samtidig har helseberedskapsgruppen vedtatt en ny strategisk ramme, som setter en tydeligere retning på det nordiske samarbeidet.  Svalbardgruppen skal med den nye strategiske ramme bidra til å sikre en effektiv krisehåndtering innenfor helse- og sosialområdet i Norden. Det skal skje ved og skape et effektivt samarbeid, som kjennetegnes ved tillit, fleksibilitet og gjensidig læring. Svalbardgruppen skal bidra til og se på områder av felles nordisk interesse for å øke den internasjonale innflytelsen. Gruppen skal også sikre en god sammenheng mellom helse- og sosialområdet når det gjelder i krisehåndtering.

Et viktig omdreiningspunkt for Svalbardgruppens arbeid er den årlige helseberedskapskonferanse som holdes på skift av de nordiske landene. Konferansen er et viktig forum for nordiske myndigheter, som daglig arbeider med helseberedskap. Konferansen brukes til å utveksle erfaringer og informasjon om ulykker og katastrofer og til å skape nettverk blant dem, som arbeider med helseberedskap i de forskjellige landene. Det skal bidra til å sikre gode kommunikasjonslinjer mellom landene, hvis det oppstår kriser og ulykker, hvor det er behov for hverandres hjelp. Det kan for eksempel være ulykker i grenseområdene mellom landene, der det kan være av avgjørende betydning, at man kan trekke på hverandres ressurser.

Den årlige nordiske helseberedskapskonferanse ble denne gang holdt på Svalbard med det norske formannskap for Nordisk Ministerråd som vert.

Når temaet blant annet er beredskap i arktiske områder og nordisk samarbeid om brannskader må Svalbard sies og være det opplagte sted og holde en konferanse i. Med de spesielle klima- og naturforhold, som er på Svalbard, hvor det er flere isbjørner enn der er fastboende mennesker, ga det et helt spesielt perspektiv på å utveksle informasjon og lytte til både erfaringer og opplegg om, hvordan man får helseberedskap til og når naturens luner både kan øke risikoen for at ulykker oppstår og samtidig gjøre redningsarbeidet meget krevende og vanskelig.

Tsumanien i Grønland er dessverre også et godt eksempel på nettopp dette. Grønland ble 17. juni 2017 rammet av en tsunami i Karrats Fjord i Uummannaq-regionen på vestkysten. Tsunamien forårsaket store oversvømmelser og omfattende menneskelige og materielle skader. Fire personer forsvant. I forbindelse med redningsarbeidet ba de nordiske samarbeidsministrene Svalbardgruppen om og se på mulighetene for at stå til rådighet med bistand i det omfang Grønland hadde behov for.

På konferansen ble det orientert om det vanskelige redningsarbeidet under katastrofen, men også om det arbeid som gjenstår for å skape en ny tilværelse for alle de mennesker som blev rammet av katastrofen.

Et annet viktig område, som blev tatt opp på årets konferanse var brannskader og et nordisk samarbeid om dette. Svalbardgruppen besluttet og støtte arbeidet med og utvikle en nordisk avtale om behandling av brannskader for og utnytte den samlede kapasitet i Norden best mulig, hvis det skulle oppstå en alvorlig brannulykke i Norden. Første møte mellom de nordiske landene om utformingen av avtalen har allerede funnet sted i Norge.

Nordisk Ministerråd bevilget 100.000 DKK, som skal brukes til og etablere et register og et felles prioriteringsverktøy for denne type hendelseshåndtering.  Denne kommende avtalen er et godt og veldig konkret eksempel på nytten av det nordiske samarbeidet i Svalbardgruppen, og viktigheten av, at vi nå har fått en ny strategisk ramme for arbeidet med den nordiske helseberedskap. Det er jeg godt fornøyd med.