Blogg: Vi styrker det nordiske samarbeidet – til nytte for borgerne i Norden

Generalsekretærens Blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Akershus festning i Oslo har gjennom århundrene vært vitne til skiftende tider i Norden. De vakre bygningene, som i dag er et kjennemerke for Oslo, har vært skueplass for stridigheter mellom atskillige nordiske konger og adelsmenn.

Torsdag 30. mars 2017 var dette historiske stedet rammen for et møte mellom de nordiske sosial- og helseministrene, som ikke bare bekreftet det som har vært virkeligheten i mer enn 200 år, nemlig at vi nå i Norden samarbeider i stedet for å kjempe mot hverandre. Møtet viste også at det nordiske samarbeidet har gått inn i en ny tid der samarbeidet utvikles og styrkes.

Da jeg tiltrådte som generalsekretær for Nordisk ministerråd for fire år siden, fikk jeg et klart mandat til å reformere samarbeidet. Det resulterte i Nytt Norden-reformen, der de nordiske regjeringene vedtok en rekke tiltak som har til formål å sikre et mer politisk, dynamisk og effektivt nordisk samarbeid som er relevant for de nordiske regjeringene, borgerne og næringslivet.

Et sentralt redskap i reformarbeidet er de såkalte strategiske analysene. Her ber vi en respektert nordisk person – typisk en tidligere politiker eller virksomhetsleder – om å komme med sine forslag til hva det nordiske samarbeidet på et konkret område bør fokusere på de neste 5–10 årene. Utrederen kommer med sine anbefalinger på bakgrunn av samtaler med et stort antall aktører på det aktuelle området i alle nordiske land.

Nettopp helseområdet var det første samarbeidsområdet som gjennomførte en slik analyse. Den ble laget av den tidligere svenske helse- og sosialforsikringsminister Bo Könberg i 2014. Siden har vi iverksatt analyser av samarbeidet om arbeidsliv, energi og miljø. Alt sammen med det formål å intensivere og vitalisere det nordiske samarbeidet på disse områdene.

Sosial- og helseministrenes møte på Akershus viste at det virker. På møtet kunne ministrene konstatere at vi allerede er godt i gang med å følge opp store deler av Könbergs anbefalinger – noe som bl.a. har resultert i nordisk samarbeid om antibiotikaresistens, høyt spesialisert behandling, sjeldne diagnoser, psykiatri, sosial ulikhet i helse og folkehelse. Samtidig vedtok ministrene å utvide det nordiske samarbeidet på legemiddelområdet. Alt dette er emner som er høyst relevante for de nordiske borgerne. Og områder der et nordisk samarbeid kommer nordiske pasienter til gode – i form av bedre behandling og billigere og bedre legemidler.

For realiteten i Norden er jo at hver for seg er vi små. Men sammen er vi større. Og så ligner vi hverandre på mange områder. Derfor gir det mening for de nordiske helseministrene og -myndighetene å utveksle erfaringer om hva som virker og ikke virker – f.eks. når det gjelder psykiatrien. Og samarbeide om høyt spesialisert behandling og sjeldne diagnoser som forekommer så sjelden i hvert av landene våre at pasientgrunnlaget ikke er stort nok til å opprettholde og utvikle den nødvendige ekspertise.

Erfaringene med oppfølgingen av Könberg-rapportens anbefalinger om nordisk helsesamarbeid er så gode at sosial- og helseministrene på møtet på Akershus vedtok å sette i gang en lignende analyse av det nordiske arbeidet på sosialområdet. For også når det gjelder våre tiltak for barn, sosialt utsatte personer, personer med funksjonsnedsettelser og eldre, står vi i de nordiske landene overfor mange like problemstillinger. Også her kan vi lære av hverandre og få bedre resultater sammen. Jeg har en klar forventning om at denne analysen vil føre til en intensivering av det nordiske samarbeidet på sosialområdet – nøyaktig som det har skjedd på helseområdet.