Det nordiske energisamarbeidet

Det nordiske energisamarbeidet er unikt i verden og har en lang historie. Det første skrittet mot et samarbeid ble tatt allerede for mer enn 100 år siden, da en sjøkabel ble lagt ut mellom Danmark og Sverige i 1915.

I dag er det nordiske energisamarbeidet det mest integrerte regionale samarbeidet i verden og nevnes ofte som et forbilde internasjonalt. Nordisk ministerråd har hatt energisamarbeid på agendaen helt siden ministerrådet ble opprettet i 1972.

Alle nordiske land har ambisiøse nasjonale mål for overgången til bærekraftig energi, og landene ligger i forkant i internasjonal sammenheng når det gjelder grønne energiløsninger. Formålet med det nordiske samarbeidet er å støtte de nasjonale målene slik at Norden kan beholde sin ledende stilling i verden også fremover.

Samarbeidet har gjennom årene gavnet hele regionen og fortsetter stadig å gi fordeler. Takket være at de nordiske landene har en bred palett av ulike energikilder, kompletterer de hverandre og kan via det nære samarbeidet dra nytte av hverandres styrker. Systemet gavner både bedrifter og innbyggere i alle de nordiske landene. Energiforsyningen er sikker, og andelen bærekraftig energi er stadig økende.

Innenfor Nordisk ministerråd er det ministerrådet for bærekraftig vekst som har ansvar for å drive samarbeidet fremover, og det er de nordiske ministrene med ansvar for energispørsmål som leder arbeidet.

Energisamarbeidet foregår også innenfor Nordisk energiforskning, som er en av ministerrådets institusjoner.

Også Nordisk råd har energisamarbeid på sin dagorden, blant annet i Utvalget for vekst og utvikling i Norden og i Utvalget for et bærekraftig Norden

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.