Det nordiske samarbeidet innenfor likestilling og LGBTI

Like muligheter og en god balanse mellom arbeid og fritid er ikke bare et spørsmål om rettigheter – det er bra for økonomien. Arbeidet for likestilling mellom kjønnene har bidratt til å skape velstand i de nordiske landene. Rimelig barnepass, utdanning og foreldrepermisjon for både mødre og fedre har forbedret levekårene og skapt økonomisk vekst. Møt seks mennesker som har balanse i livet – hjemme og på arbeid. Dette er #NordicEquality

Likestilling er et av de områdene der de nordiske landene har samarbeidet mest. Det har bidratt til at Norden i dag er verdens mest likestilte region. Like rettigheter for LGBTI-personer har ikke vært en del av samarbeidet. I januar 2020 innledet ministrene et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.

De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor likestilling og LGBTI ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM.

Mellom ministrenes møter sørger funksjonærene i embetsmannskomiteen, EK-JÄM, for at saker følges opp eller forberedes på en rekke prioriterte politiske områder.

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et nært og konstruktivt samarbeid innenfor likestilling og LGBTI.

Allerede i 1974 besluttet Nordisk ministerråd at alle nordiske regjeringer skulle utpeke en person som skulle holde kontakt med de andre nordiske regjeringene i likestillingsspørsmål. Noen år senere fantes det et handlingsprogram for nordisk samarbeid i likestillingsspørsmål, og det ble opprettet en embetsmannskomité. I 2020 ble dette samarbeidet utvidet til å omfatte LGBTI-personers rettigheter. LGBTI er en forkortelse av engelskens lesbian, gay, bisexual, trans og intersex. Forkortelsene kan variere i de nordiske landene, men LGBTI brukes gjennomgående i det offisielle nordiske samarbeidet, akkurat som i andre internasjonale organisasjoner.

Med LGBTI-området forankret i Nordisk ministerråd blir det lettere å lære av hverandre, utvikle satsninger som har effekt, og være en sterk felles stemme internasjonalt. Gjennom en felles satsning kan de nordiske landene bli ledende i verden når det gjelder å beskytte og fremme LGBTI-personers rettigheter. Det første skrittet etter ministrenes beslutning om det nye samarbeidet var en kartlegging og en analyse av LGBTI-området i Norden. Arbeidet med LGBTI-området vil i fremtiden bli styrt av strategiske innsatsområder som utvikles i samarbeidsprogrammet.

Ingen av de nordiske landene har oppnådd likestilling, og det finnes alltid noe som de andre landene kan bli inspirert av. Når fremskrittene granskes i de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland som gruppe, er det lettere å se at tendensen i retning et mer likestilt samfunn har vært konstant siden 1970-årene.

I internasjonale sammenligninger rangeres de nordiske landene regelmessig som de mest likestilte i verden. Vi finner tilsvarende tendenser på LGBTI-området. Samtidig viser maktundersøkelser og statistikk at vi er langt ifra ferdige.

På denne siden finner du de aktuelle politiske programmene for det nordiske likestillingssamarbeidet og rikholdig kunnskapsmateriell om hvordan likestillings- og LGBTI-området ser ut og utvikler seg i Norden.

 

Nordisk ministerråds handlingsplan for Vår visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer som er knyttet til visjonens tre strategiske prioriteringer: et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er knyttet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt inn i tolv deler, knyttet til de tolv målene.

Et verktøy i handlingsplanen: Nordisk ministerråds policy for integrering av bærekraftig utvikling, likestilling og et barnerettslig perspektiv og ungdomsperspektiv

Bærekraftig utvikling, likestilling og et barneretts- og ungdomsperspektiv skal gjennomsyre hele arbeidet til Nordisk ministerråd. Integrering av disse perspektivene (eller ”mainstreaming”, som det også kalles) er en forutsetning for å realisere Nordisk ministerråds visjon om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region 2030.

I praksis innebærer det at bærekraftig utvikling, likestilling og et barneretts- og ungdomsperspektiv systematisk skal påvirke all virksomhet i Nordisk ministerråd. Perspektivet skal finnes i alle ledd i planlegging, beslutningstaking, gjennomføring og evaluering. Ansvaret ligger på de medarbeiderne og aktørene som normalt deltar i arbeidet.

Nordisk ministerråds policy for integrering tydeliggjør forutsetningene som kreves for at Nordisk ministerråds visjon 2030 om et grønnere, mer konkurransedyktig og mer sosialt bærekraftig Norden skal bli virkelighet. Disse forutsetningene handler om at Nordisk ministerråds arbeid skal være bærekraftig, likestilt, inkluderende, representativt og tilgjengelig. Policyen er også rettet mot en fremgangsmåte som er i tråd med internasjonale forpliktelser som FNs globale mål for bærekraftig utvikling, FNs kvinnekonvensjon og FNs konvensjon om barns rettigheter – en fremgangsmåte som er en forutsetning for en nordisk bærekraftsagenda som ikke lar noen stå utenfor.

Likestilling i tall 2021

I ”Gender Equality in Figures” finner du den seneste statistikken for likestilling i Norden. 33 indikatorer viser hvor langt regionen har kommet, og hvilke utfordringer som gjenstår når det gjelder demografi, familie og omsorg, helse, utdanning, arbeidsmarked, inntekter og makt og innflytelse. Publikasjonen vil forhåpentlig være til nytte for deg som søker pålitelige og sammenlignende data om likestilling i Norden.

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn (NIKK)

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, NIKK, er et samarbeidsorgan under Nordisk ministerråd.

NIKK skal bidra til oppnåelse av målene i det nordiske samarbeidsprogrammet for likestilling og tillegget for LGBTI-området. Det skjer først og fremst gjennom innsamling og strategisk formidling av forskning, politikk, kunnskap og praksis ut fra et nordisk og tverrsektorielt perspektiv.

NIKK administrerer også Nordisk likestillingsfond og Nordisk LGBTI-fond på oppdrag av Nordisk ministerråd.