Det nordiske samarbeidet innenfor likestilling og LGBTI

Like muligheter og en god balanse mellom arbeid og fritid er ikke bare et spørsmål om rettigheter – det er bra for økonomien. Arbeidet for likestilling mellom kjønnene har bidratt til å skape velstand i de nordiske landene. Rimelig barnepass, utdanning og foreldrepermisjon for både mødre og fedre har forbedret levekårene og skapt økonomisk vekst. Møt seks mennesker som har balanse i livet – hjemme og på arbeid. Dette er #NordicEquality

Likestilling er et av områdene der de nordiske landene har samarbeidet mest. Dette har bidratt til at Norden i dag er den mest likestilte regionen i verden. Like rettigheter for LGBTI-personer har ikke vært en del av samarbeidet. I januar 2020 innledet ministrene et samarbeid for like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer i Norden.

De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor likestilling og LGBTI ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør MR-JÄM.

Mellom ministermøtene sørger embetsmennene i embetsmannskomiteen, ÄK-JÄM, for at saker følges opp eller forberedes innenfor en rekke prioriterte politikkområder.

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et tett og konstruktivt samarbeid innenfor likestilling og LGBTI.

Allerede i 1974 besluttet Nordisk ministerråd at hver nordisk regjering skulle utpeke en person til å holde kontakten med de andre nordiske regjeringene om kjønnsspørsmål. Et par år senere kom det et handlingsprogram for nordisk samarbeid om kjønnsspørsmål, og det ble nedsatt en embetsmannskomité. I 2020 ble dette samarbeidet utvidet til å inkludere LGBTI-personers rettigheter. LGBTI er den engelske forkortelsen for lesbian, gay, bisexual, trans og intersex. Forkortelsene kan variere i de nordiske landene, men LGBTI brukes gjennomgående i det offisielle nordiske samarbeidet, tilsvarende som hos andre internasjonale organisasjoner.

Med LGBTI-området forankret i Nordisk ministerråd blir det lettere å lære av hverandre, utvikle tiltak som virker, og være en sterk felles stemme internasjonalt. Gjennom en felles innsats kan de nordiske landene bli ledende i verden når det gjelder beskyttelse og fremme av LGBTI-rettigheter. Første skritt etter ministrenes beslutning om det nye samarbeidet var en kartlegging og en analyse av LGBTI-området i Norden. For framtiden vil arbeidet med LGBTI-området styres av de strategiske innsatsområdene som framheves i samarbeidsprogrammet.

Ingen av de nordiske landene har oppnådd likestilling, og det finnes alltid noe de andre landene kan bli inspirert av. Hvis man undersøker framskrittene i de nordiske landene, Færøyene, Åland og Grønland som en gruppe, er det lettere å se at tendensen mot et mer likestilt samfunn har vært konstant siden 1970-årene.

I internasjonale sammenligninger rangeres de nordiske landene regelmessig som de mest likestilte i verden. Lignende tendenser viser seg på LGBTI-området. Samtidig viser maktundersøkelser og statistikker at vi slett ikke er i mål.

Denne siden inneholder de aktuelle politiske programmene for nordisk likestillingssamarbeid samt bred kunnskap om hvordan likestillings- og LGBTI-området ser ut og utvikler seg i Norden.

 

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å nå visjonens mål gjennom en rekke initiativer som er knyttet til visjonens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er knyttet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene skal fungere som rettesnor for all virksomhet i Nordisk ministerråd de kommende fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, som er knyttet til de tolv målene.

Et verktøy i handlingsplanen: Nordisk ministerråds policy for integrering av bærekraftig utvikling, likestilling og et barnerettighets- og ungdomsperspektiv

Bærekraftig utvikling, likestilling og et barnerettighets- og ungdomsperspektiv skal gjennomsyre hele Nordisk ministerråds arbeid. Integrering av disse perspektivene (eller “mainstreaming” som det også kalles) er en forutsetning for å nå Nordisk ministerråds visjon om at Norden skal være “verdens mest bærekraftige og integrerte region i år 2030”.

I praksis innebærer det at bærekraftig utvikling, likestilling og et barnerettighets- og ungdomsperspektiv på en systematisk måte skal påvirke all virksomhet i Nordisk ministerråd. Perspektivet skal finnes i alle ledd av planlegging, beslutningstaking, gjennomføring og evaluering. Ansvaret ligger på de medarbeiderne og aktørene som normalt deltar i arbeidet.

Nordisk ministerråds policy for integrering tydeliggjør forutsetningene som må til for at Nordisk ministerråds Vår visjon 2030 om et mer grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden skal bli virkelighet. Disse forutsetningene handler om at Nordisk ministerråds arbeid skal være bærekraftig, likestilt, inkluderende, representativt og tilgjengelig. Policyen setter også fokus på en tilnærming som er i tråd med internasjonale forpliktelser som FNs globale bærekraftmål, FNs kvinnekonvensjon og FNs konvensjon om barnets rettigheter – en tilnærming som er en forutsetning for en nordisk bærekraftagenda som ikke etterlater noen utenfor.

Gender Equality in Figures 2021

I Gender Equality in Figures finner du de nyeste kjønnsstatistikkene for Norden. 33 indikatorer viser hvor langt regionen har kommet, og hvilke utfordringer som fortsatt finnes når det gjelder demografi, familie og omsorg, helse, utdanning, arbeidsmarked, inntekt samt makt og innflytelse. Publikasjonen vil forhåpentligvis være til gagn for deg som søker pålitelige og sammenlignende data om likestilling i Norden.