Det nordiske samarbeidet om arbeidsliv

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Photographer
Johannes Jansson
Arbeidslivet spiller en sentral rolle for utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene, for næringslivet og for enkeltindividet. Et felles nordisk arbeidsmarked utgjør en hjørnestein i det nordiske samarbeidet. Samarbeidet om arbeidsliv omfatter sysselsettings- og arbeidsmarkedsområdet samt arbeidsmiljø- og arbeidsrettsområdet.

De nordiske arbeidsmarkedene står overfor betydelige endringer som følge av bl.a. demografisk utvikling, økt globalisering og internasjonal konkurranse. Teknologiens raske utvikling gir konsekvenser for etterspørsel, kompetansekrav, organisering og innhold i arbeidslivet. Utviklingen skaper en rekke nye muligheter, men risikerer også å medføre betydelige utfordringer.

Det nordiske arbeidslivsamarbeidet utreder, analyserer og diskuterer likheter, forskjeller og beste praksis knyttet til felles utfordringer. Samarbeidet gir inspirasjon til nasjonal politikkutvikling, og gir mulighet for å koordinere synspunkter på områder der landene kan oppnå mer sammen.

Det nordiske samarbeidet om arbeidsliv dekker områdene:

Sysselsetting og arbeidsmarked

Det nordiske samarbeidet om sysselsettings- og arbeidsmarkedsspørsmål fokusere særlig på å styrke matchingen av tilbud på og etterspørsel etter kompetent arbeidskraft samt å bidra til høyest mulig grad av deltakelse i arbeidslivet blant kvinner og menn, samt lavest mulig antall personer som står utenfor arbeidsmarkedet permanent. Ungdom, utenlandsfødte og personer med lav formell kompetanse er eksempler på samfunnsgrupper der det er spesiell risiko for arbeidsløshet. Det vil være et behov for å fremme utvikling av kompetanse tilpasset det nordiske arbeidsmarkedets behov.

Arbeidsmiljø

For arbeidsmiljøområdet er målsettingene å styrke et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø for både kvinner og menn, bl.a. gjennom å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, samt avskaffe uakseptable arbeidsforhold og sosial dumping/arbeidslivskriminalitet. Herunder er det et fokus på erfarings- og kunnskapsutveksling om effektive arbeidsmiljøstrategier og tilsynsmetoder. Ved å øke forståelsen for arbeidsmiljøets positive innvirkning på produktivitet, kan det øke oppmerksomhet mot nordiske løsninger og konkurransekraft.

Arbeidsrett

For arbeidsrettsområdet er det prioritert å sikre balanse mellom arbeidstakervern og fleksibilitet i arbeidslivet, samt å sikre ordnede forhold på arbeidsmarkedet, og å tilpasse og utvikle den nordiske trepartsmodellen for arbeidsliv. Det fokuseres også på EU-spørsmål slik som den tidlige lovgivingsfasen, pågående forhandlinger, gjennomføring av EU-lovgivning og avgjørelser fra EU-domstolen.

Hva betyr samarbeidet for deg?

Det nordiske samarbeidet om arbeidsliv betyr at du i Norden vil kunne oppleve ar arbeidsvilkår og arbeidsmiljø er på omtrent det samme nivå i de nordiske landene. Det legges til rette for et mobilt nordisk arbeidsmarked som kan gjøre det enklere for deg å omstille deg til en arbeidsplass i et annet nordisk land. Det nordiske samarbeidet for å motvirke grensehindre bidrar til at regelverk blir tilpasset og informasjon om forskjeller blir tydeligere.

Som ung mellom 18 og 30 år kan du få arbeidserfaring fra et annet nordisk land, lære om arbeidsliv, kultur og språk i et annet nordisk land, gjennom Nordjobb. Hvert år benytter ca 750 unge i Norden seg av Nordjobbs tilbud.

Som forsker eller praktiker innenfor arbeidsmiljø kan du dra nytte av den samlede nordiske kunnskap, og ta videreutdanning på et høyt spesialisert nivå gjennom NIVAs kurstilbud.

Nettavisen Arbeidsliv i Norden dekker nyhetsspørsmål og bakgrunnsstoff om a arbeidsmarkedet, arbeidsmiljøet og arbeidsrettslige spørsmål knyttet til de nordiske modellene for organisering av arbeidslivet. Gjennom sine artikler vil Arbeidsliv i Norden synliggjøre hvordan endringer i form av ny teknologi, digitalisering, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til arbeidstakere, arbeidsgivere myndigheter, og organisasjonene i arbeidslivet.

Du kan lese mer om innsats innenfor det nordiske samarbeidet om arbeidsliv, i Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for arbeidsliv 2018-2021

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.