Et nærmere blikk på noen aktuelle politiske spørsmål

Painting
Fotograf
Bench Accounting, Unsplash
State of the Nordic Region (Tilstanden i Norden) utgis annethvert år, og sammen med kjernekapitlene om demografi, økonomi, arbeidsstyrke og utdanning har den en serie med fokuskapitler som varierer fra den ene utgaven til den neste. Emnene for disse kapitlene velges fordi de gjenspeiler en aktuell global agenda eller kaster lys over aktuelle politiske spørsmål i Norden.

Fokusområder i 2018-utgaven av State of the Nordic Region er bioøkonomi, digitalisering, helse og velferd, og kunst og kultur.

Den nye bioøkonomien og hele overgangen fra en fossilbasert til en biobasert økonomi er et område som har et enormt potensial for hele Norden. Bioøkonomien utgjør allerede ti prosent av den samlede nordiske økonomien, med et stort ytterligere potensial på områder som fiskeri, havbruk, skogbruk og bioenergi.

Når det gjelder digitalisering, ligger de nordiske landene i forkant med hensyn til bredbåndsdekning, og Norden er en av de mest digitaliserte regionene i verden, med de mest avanserte digitale offentlige tjenestene.

Til tross for engasjementet i å opprettholde velferdsstaten er det utfordringer i fjerntliggende områder når det gjelder helseomsorg og opprettholdelse av tjenestetilbudet. Digitale helseløsninger kan bøte på slike økende sosiale ulikheter.

Til slutt er det nordiske samarbeidet i svært stor grad basert på det faktum at de fem landene og de tre selvstyrte områdene i Norden oppviser relativt like verdier og normer. Ved en gjennomgang av kulturforbruk og vaner står det likevel klart at det er variasjoner mellom de ulike delene av Norden.

Last ned utgivelsens fokuskapitteldel:

Kontaktpersoner