Harde fakta om likestillingens verdi

Det er nokså vanlig i internasjonale debatter at nordiske talere hevder at like rettigheter for kvinner og menn stimulerer økonomien og øker velstanden. Noen ganger blir denne påstanden møtt med sympati og interesse, og andre ganger blir den avfeid som utopisk eller selvgod.

The Secretary General's blog

Dagfinn Høybråten, generalsekretær

Akkurat nå er det stor interesse for å se mer inngående på denne påstanden, og det skjer i alle fall delvis fordi mange andre land må håndtere problemer med en aldrende og mindre befolkning, og dermed risikoen for at den økonomiske veksten vil stoppe opp. Kvinnene trengs på arbeidsmarkedet.

Den nye OECD-rapporten “Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries” kunne ikke være mer beleilig. I den kommer det klart frem at likestillingspolitikken har vært en avgjørende faktor for å drive den økonomiske veksten i Norden de siste 40–50 årene.

Subsidierte barnehageplasser for alle og sjenerøse ordninger for foreldrepermisjon med lønn og garantert jobbsikkerhet har hatt stor og direkte effekt på sysselsettingsraten for kvinner i de nordiske landene.

I Sverige, Danmark, Norge og Island står den større andelen kvinner i arbeidslivet de siste 40–50 årene for 10–20 prosent av økningen i veksten i BNP per capita ifølge OECD-rapporten, som er utarbeidet for Nordisk ministerråd.  Det mest slående er ifølge OECD at de nordiske landene har klart å opprettholde eller forbedre en sysselsettingsrate som var høy allerede i 1970-årene.

I 2016 var 72 prosent av kvinnene i Norden i arbeid. Det er godt over gjennomsnittet i OECD, som er 59,4 prosent.

Da jeg ble far til tvillinger for vel tretti år siden, hadde mødrene rett til tolv ukers fødselspermisjon i Norge. Fedrene hadde ingen slike rettigheter. Barnehagesystemet var ikke fullt utviklet ennå.  Som par tok vi en beslutning som var litt uvanlig den gangen, og min kone var raskt tilbake på jobben mens jeg tok ansvar for barn og hjem.

Det siste stykket å gå kan være det lengste, står det i OECD-rapporten, men dersom de nordiske landene lukker det som er igjen av gapet mellom kvinner og menn i arbeidslivet, kan veksten i BNP per capita styrkes med 15–30 prosent, avhengig av landet. 

Dagfinn Høybråten, generalsekretær

Erfaringen bidro til å befeste mitt engasjement i likestilling mellom kjønnene, og jeg er stolt av å ha gjort mitt for utviklingen av foreldrepermisjon i Norge – et system som stimulerer til at fedre tar sin del av ansvaret i foreldrerollen.  I noen av de nordiske landene er det et krav drevet frem av næringslivet at en del av foreldrepermisjonen skal være forbeholdt fedrene. Tanken bak dette er at det er først når inngrodde mønstre brytes, og menn er i en posisjon der de tar sin rettmessige del av ansvaret for barn og hjem, at det blir mulig for de mest kompetente kvinnene å komme til topps i næringslivet.

Dette argumentet viser at likestilling – som er en grunnleggende menneskerettighet og en verdi i seg selv – også er helt avgjørende for konkurransekraft og vekst.

Det siste stykket å gå kan være det lengste, står det i OECD-rapporten, men dersom de nordiske landene lukker det som er igjen av gapet mellom kvinner og menn i arbeidslivet, kan veksten i BNP per capita styrkes med 15–30 prosent, avhengig av landet.  Det som gjør OECD-rapporten så nyttig, er at den gir vitenskapelig tyngde til de økonomiske argumentene for likestilling. Nå er det trygt å si at likestilling ikke bare er riktig, men det er også smart – fordi vi kan vise til harde fakta og tall som understøtter denne påstanden. Det er ikke noe utopisk ved det.

Kontakt