Lokalt potensial i et mangfoldig Norden

Running track
Photographer
Austris Augusts
Norden blir ofte oppfattet som i stor grad udifferensiert når det gjelder sosioøkonomiske forhold, der Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige sammen med Grønland, Færøyene og Åland virker svært like på mange måter. Men det er langt fra tilfellet.

Austris Augusts Landene og områdene som er involvert i det nordiske samarbeidet, er delt inn i 74 administrative regioner, som på mange måter er bemerkelsesverdig forskjellige. Men selv om det finnes betydelige forskjeller på både nasjonalt og regionalt nivå, er de likevel tilstrekkelig like til å kunne sammenlignes på en gyldig måte.

I indeksen for regionalt potensial (RPI) som presenteres i State of the Nordic Region 2018, sammenlignes derfor disse 74 regionene, og man prøver å tallfeste forskjellene samtidig som det relative potensialet i hver region vurderes med henblikk på regional utvikling. Indeksen er basert på resultatene for hver region når det gjelder demografi, arbeidsstyrke og økonomi, og følger tradisjonelle standarder for statistiske sammenligninger.

Resultatene av indeksen for regionalt potensial 2018 viser at storbyregionene fortsatt ligger på de øverste plassene. Men det er stor bevegelse lengre ned på listen. De regionene som har forbedret rangeringen, finner vi først og fremst i Island, Sverige og Færøyene, mens de som har fått en lavere rangering, hovedsakelig er å finne i Norge og Finland, mens Danmark opprettholder en slags status quo.

Last ned indeksen for regionalt potensial:

Kontaktpersoner

Julien Grundfelder, Nordregio, julien.grundfelder@nordregio.org