Nordisk samarbeid om funksjonshinder

Handicap rullestol sport
Fotograf
Audi Nissen
Nordisk samarbeid om funksjonshinder bidrar til inkludering av personer med nedsatt funksjon gjennom sterk kunnskapsutveksling og et nært samarbeid om funksjonshinderpolitiske saker. Det finnes blant annet et rådgivende organ og en handlingsplan med tre fokusområder: Menneskerettigheter, Bærekraftig utvikling og Fri bevegelighet.

I Norden er inkludering av personer med funksjonsnedsettelse en viktig velferdspolitisk utfordring. Alle har rett til å delta i samfunnet på like vilkår, uansett funksjonsevne. Den nordiske velferdsmodellen er også basert på at så mange som mulig skal bidra til fellesskapet. Ingen skal bli stående utenfor. Det er et viktig prinsipp at personer med funksjonsnedsettelse skal inkluderes i politikk som vedrører dem. Dialog mellom det offentlige og frivillige organisasjoner er avgjørende.

 Nordisk samarbeid om funksjonshinder tilfører nytteverdi for landene ved å komplettere og styrke pågående nasjonale prosesser rettet mot inkludering på alle områder i samfunnet. Sammen skaper vi forutsetninger for å utveksle erfaringer, bevare kompetanse og utvikle metoder for inkludering av personer med funksjonsnedsettelse på en rekke strategiske områder og i utvalgte sammenhenger. Samtidig fordypes samarbeidet med andre internasjonale fora, slik som EU, Europarådet og FN, og skaper synergieffekter i prosesser rettet mot inkludering. Et viktig verktøy er ministerrådets funksjonshinderråd, med medlemmer som er utpekt av regjeringer og funksjonshinderorganisasjoner i hele regionen.

 Funksjonshinderområdet er tverrsektorielt, og flere sektorer engasjerer seg i aktiviteter som bidrar til inkludering på sitt eget område. For at den nordiske politikken på ulike områder også skal være til gagn for nordboere med funksjonsnedsettelse, finnes det aktiviteter rettet mot å øke bevisstheten om funksjonshinderperspektivet på Nordisk ministerråds og Nordisk råds nøkkelvirksomheter, som sekretariat, institusjoner, program og nettverk. Noen eksempler er prosjekter innenfor utdannings- og forskningspolitikk, likestilling og næringspolitikk. I kultursektoren er det viktig å arbeide for at alle kulturinstutusjoner skal være tilgjengelige, slik at alle kan delta i virksomheten på like vilkår. For eksempel som produsenter, utøvere og publikum på kulturarrangementer. Parallelt arbeider ministerrådets sekretariat systematisk med å øke graden av tilgjengelighet for personer med funksjonsnedsettelse til og i Nordisk ministerråds og  Nordisk råds virksomheter.

Lenker

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.