Nordiske verdier kan gjøre en stor forskjell

Vi nærmer oss tiden for folkemøter. I alle de nordiske landene har vi gjennom en årrekke bygd opp en tradisjon for å møtes i løpet av sommeren og debattere på tvers av politisk tilhørighet og synspunkter i noen dager. I Arendal, på Bornholm, i Almedalen på Gotland, i Reykjavík og på SuomiAreena i Björneborg.

Meninger brytes i åpne debatter, tonen er fordragelig og programmet mangfoldig. Ministre, parlamentarikere, lobbyister og meningsdannere møtes og diskuterer samfunnsforhold med hverandre – og ikke minst med interesserte borgere – og det er både mer avslappet og mer engasjert enn hverdagens politiske sverdslag. Selv har jeg funnet stor inspirasjon i å delta på flere av disse møtene – og jeg gleder meg til å dra til Bornholm i midten av juni.

Krydret med den nordiske hyggen er folkemøtene et unikt fellesskap som samtidig illustrerer noen av verdiene som er helt grunnleggende i de nordiske samfunnene: demokrati, ytringsfrihet, likestilling, gjensidig respekt og tillit.

I Norden har vi gjennom en årrekke tatt disse verdiene for gitt – kanskje så mye at vi til tider har glemt hvor viktige de er for samfunnene våre. Disse verdiene ligger til grunn for våre frie og like velferdssamfunn, og de har skapt betingelsene for den positive utviklingen vi har gjennomgått i løpet av det siste århundret.

Hvis vi løfter blikket og ser ut i verden, kan vi konstatere at disse verdiene ikke er allemannseie. Og de er under press. Demokrati og ytringsfrihet utfordres av hatefulle ytringer, “fake news” og alternative fakta. Likestillingsdagsordenen, som opp gjennom det siste århundret har opplevd enorme og skjellsettende framskritt, opplever nå reelle tilbakeskritt. Og verdier som tillit og åpenhet – som er mer verdt enn gull for de nordiske samfunnene – risikerer å bli avløst av mistillit og frykt.

Nordisk ministerråd er på mange måter et resultat av det felles verdigrunnlaget vi har her i Norden. De nordiske samarbeidsministrene har uttrykt det slik i sin visjonserklæring for det nordiske samarbeidet:

Vi har i de nordiske landene en lang tradisjon for et tillitsbasert samarbeid som bygger på landenes felles historiske, kulturelle og geografiske bakgrunn. Samtidig er våre samfunn fundert på de samme grunnleggende verdiene, som demokrati, menneskerettigheter og bærekraft. Det nordiske samarbeidet har opp gjennom årene benyttet disse felles styrkeposisjonene til å skape synergier og utveksle erfaringer med henblikk på å utvikle effektive løsninger på en lang rekke områder, til nytte for borgerne i de nordiske landene.

I Nordisk ministerråd arbeider vi daglig med de felles verdiene, og de gjennomsyrer de mange fellesnordiske samarbeidsinitiativene om alt fra helse og kultur til miljø og bærekraftig vekst.

Men vi arbeider ikke bare med disse verdiene i Norden. Vi arbeider også med å dele våre erfaringer med resten av verden.

Når de nordiske likestillingsministrene deltar i FNs kvinnekommisjon i New York, lyttes det når de forteller om nordiske løsninger på likestillingsproblematikker som f.eks. fødselspermisjon og barnepasstilbud.

Når Nordisk ministerråd støtter utviklingen av uavhengige russiskspråklige medier i de baltiske landene – for å sikre at de store mindretallene i regionen som bare snakker russisk, får mulighet til å få sannferdige nyheter – så hilses det velkommen av både de baltiske regjeringene og europeiske partnere.

Vi har ikke funnet alle svarene – og vi har fortsatt en vei å gå her i Norden også – men interessen for Norden og nordiske løsninger har aldri vært større. Derfor har de nordiske statsministrene bestemt seg for å dele noen av de beste nordiske løsningene på en rekke globale samfunnsutfordringer med andre deler av verden i initiativet “Nordiske løsninger på globale utfordringer”. Ved å dele gode nordiske løsninger på utfordringer rundt miljø og klima, velferd, matvareproduksjon og likestilling, vil vi være med på å sikre at verden når de gode målene verdens ledere satte seg da de tilsluttet seg FNs 2030-agenda i 2015.

Samtidig vil Nordisk ministerråd også i framtiden bidra til å fastholde en fri og åpen debatt. I forbindelse med markeringen av UNESCOs World Press Freedom Day har vi nettopp gitt ut boka ”Den svåra yttrandefriheten – 15 nordiska röster”, der nordiske forfattere, journalister og akademikere drøfter noen av utfordringene nordisk ytringsfrihet møter med fokus på bl.a. likestilling, mangfold og barn og unge. Og for å vise hvilken viktig rolle tilliten har i de nordiske samfunnene, publiserer vi om kort tid rapporten “Tillit – det nordiska guldet”. I rapporten diskuteres også tillitens utfordringer, og hva de nordiske samfunnene vil miste hvis tilliten reduseres.

De nordiske verdiene er sterke fundamenter for samfunnene våre. Nordisk ministerråd vil være til stede på alle de nordiske folkemøtene i sommer – og her vil vi blant annet gi våre bidrag til debatten om hvordan vi fastholder og utvikler disse verdiene.

Kontakt