Om det nordiske samarbeidet om Arktis

Miljø, forskning og urfolk får støtte fra det Arktiske samarbeidsprogrammet
Photographer
Nikolaj Bock/Norden.org
En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som berører dette unike og barske, men også sårbare området. De nordiske landene samarbeider om å forbedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og å støtte den arktiske befolkningens sosiale og kulturelle utvikling. I Norden arbeider vi også for å bevare den følsomme og særpregede arktiske naturen. Vi vil sikre at ressursene i regionen blir utnyttet på en bærekraftig måte, og bevare det biologiske mangfoldet.

Det nordiske samarbeidet har belyst de sosiale levekårene i Arktis, spørsmål om likestilling og de nordlige områdenes økonomi. Samarbeidet har skapt økt kunnskap om miljøgifter, tungmetaller og klimaendringer i Arktis. Nordisk støtte til Det arktiske universitetet har forbedret lokalbefolkningenes mulighet til utdanning. Dessuten har det nordiske samarbeidet støttet reindrift. Nordisk ministerråd bygger på åpenhet og samarbeid, og derfor er en stor pott med midler åpen for støtte. Årlig mottar en lang rekke nordiske organisasjoner og foreninger støtte til det arktiske samarbeidet.

Institusjoner

Det nordiske samarbeidet i Arktis foregår både på parlamentarisk nivå og gjennom regjeringssamarbeidet. De nordiske parlamentarikerne drøfter arktiske spørsmål i Nordisk Råd, og i tillegg foregår det parlamentariske samarbeidet om Arktis og Barentsregionen gjennom den permanente arktiske parlamentarikerkomiteen (SCPAR). Den arrangerer blant annet arktiske parlamentarikerkonferanser annethvert år. Komiteens medlemmer er parlamentarikere fra sju arktiske land og Europaparlamentet. Regjeringssamarbeidet foregår gjennom Nordisk ministerråd, Arktisk råd og i samarbeid med EU.

Samarbeidsprogrammet

Nordisk ministerråds arktiske samarbeidsprogram danner rammen for prosjektene og aktivitetene i Arktis. Det nordiske samarbeidet er bredt og favner områder som miljø, helse, energiforsyning, kultur, utdanning, IT, forskning og næringsstøtte. Nordisk ministerråd bruker i tillegg det arktiske samarbeidsprogrammet i samarbeidet med landene i Arktisk råd, EU og i tilknytning til arbeidet i Barentsrådet.

Nordisk ministerråd har særskilte programmer, strategier og bidrag i tilknytning til det arktiske området. Det overordnede koordineringsansvaret ligger hos ministrene for nordisk samarbeid. Ministerrådet har en arktisk sakkyndigkomité som rådgiver ved utformingen, gjennomføringen og oppfølgingen av Ministerrådets arktiske aktiviteter. Det gjennomføres dessuten en lang rekke arktiske aktiviteter og initiativer gjennom de respektive fagministerrådene i Nordisk ministerråd.