Om det nordiske samarbeidet om digitalisering

Unge kvinder med telefoner
Fotograf
Benjamin Suomela / Norden.org
Visjonen at Norden og Baltikum skal være verdens mest integrerte region, står som ledestjerne for arbeidet i ministerrådet.

Et digitalt indre marked i Norden og Baltikum, et fordypet digitalt samarbeid og utvikling av en sammenhengende digital infrastruktur for innbyggerne, bedriftene og forvaltningen i regionen er målet for Ministerrådet for digitalisering.

De nordiske og de baltiske landene er blant de mest digitaliserte og innovative i verden, men for å kunne realisere potensialet disse forutsetningene gir, må regionen integreres ytterligere og innovasjon må fremmes. MR-Digital arbeider for å skape multinasjonale løsninger på problemer innbyggerne og bedriftene i alle medlemsland opplever, samt fremme innovative teknologier og gjøre det lettere for entreprenører å skape nye tjenester for individer og bedrifter i hele regionen. På denne måten skapes det forutsetninger for at dette potensialet skal realiseres.

Ministerrådet for digitalisering (MR-Digital) består av ministre og representanter fra de nordiske og baltiske landene og arbeider for å fremme digitaliseringen i og mellom landene i regionen. Å skape et digitalt indre marked i Norden og Baltikum er et av prioriteringsområdene, å fremme innovative digitale løsninger et annet.

Digitalisering er et tverrsektorielt felt som strekker seg gjennom en rekke ministerråd innenfor det nordiske samarbeidet. Arbeidet for digitalisering tar utgangspunkt i ministerdeklarasjonen (lenke) som ble skapt på Digital North-konferansen i Oslo 25. April 2017.

For å fremme arbeidet innenfor digitalisering og koordinere innsatsen for oppfølging av deklarasjonens mål, ble det også opprettet et såkalt adhoc-ministerråd for digitalisering (MR-Digital) for perioden 2017–2020 som organiserer ministre og representanter fra de nordiske landene samt Estland, Latvia og Litauen. Via dette ministerrådet [drives] digitaliseringsrelaterte spørsmål, og målet er å fremme utviklingen på tre områder, nemlig:

  1. Grenseoverskridende digitale tjenester (Cross-border digital services)
  2. Digital innovasjon rettet mot bedrifter (Digital innovation)
  3. Gjennomføringen av EUs digitale indre marked (Completion of the EU digital single market)

For å fremme disse områdene skaper MR-Digital og medlemslandene en rekke prosjekter der hvert prosjekt drives av ett enkelt land, men koordineres og styres i fellesskap via MR-Digitals organisasjon. Les mer om de prioriterte digitaliseringsinnsatsene her:

Nordisk ministerråds handlingsplan for Visjon 2030

Handlingsplanen beskriver hvordan Nordisk ministerråd skal arbeide for å oppnå visjonens mål gjennom en rekke initiativer i tilknytning til visjonens tre strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurransedyktig Norden og Et sosialt bærekraftig Norden. Tolv mål er koblet til de strategiske prioriteringene. De strategiske prioriteringene og målene er styrende for all virksomhet i Nordisk ministerråd de neste fire årene. Handlingsplanen er delt opp i tolv deler, koblet til de tolv målene.