Om Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)

De nordiske landenes samarbeid innenfor områdene næring, energi og regionalpolitikk skal sikre regionens fortsatt positive vekst. Ved å skape rammer for et innovativt næringsklima både i byene og i distriktene skal vi sikre regionens fortsatt gode konkurranseevne, uten at dette skjer på bekostning av verken miljøet, klimaet eller samfunnet som helhet.

Samarbeidet fokuserer spesielt på

 • å skape et grenseoverskridende næringsklima ved å fjerne grensehindre for bedrifter
 • å styrke innovasjonen i de nordiske bedriftene og det nordiske samarbeidet om innovasjonspolitikken
 • å styrke samarbeidet med Nordens naboland
 • å sikre en avbalansert regional utvikling

For energisiden:

 • å sikre en høy grad av forsyningssikkerhet
 • harmonisering av det nordiske kraftmarkedet
 • å fremme utviklingen av bærekraftige energikilder
 • at Norden er i forkant av den internasjonale utviklingen

Samarbeidet for regional utvikling og planlegging bygger på at forutsetningene for å skape utvikling og grønn omstilling er ulike i Norden. Samarbeidet handler om:

 • å skape grønn og inkluderende byutvikling
 • å skape grønn og inkluderende utvikling i distriktene
 • å utvikle robuste og innovative regioner

 

Samarbeidet ledes av de nordiske ministrene for nærings-, energi- og regionalpolitikk. Ministrene møtes en gang i året for å diskutere og iverksette samarbeid på områder av fellesnordisk verdi.

Embetsmannskomiteen for næringspolitikk, Embetsmannskomiteen for energipolitikk samt Embetsmannskomiteen for regionalpolitikk med representanter fra samtlige land leder arbeidet, og møtes 4 til 5 ganger i året for å forberede forslagene som legges fram for ministrene.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for det daglige arbeidet og ”driften” av det nordiske regjeringssamarbeidet.

På sekretariatet finnes avdelingen for vekst og klima, som forbereder spørsmålene som tas opp i Ministerrådet for bærekraftig vekst samt de tilhørende embetsmannskomiteene.

Det er også sekretariatet som i noen tilfeller sørger for at vedtakene som er fattet i ministerrådet, blir implementert.

Innenfor området finnes det en rekke institusjoner og grensekomiteer finansiert og støttet av Ministerrådet for bærekraftig vekst.

Institusjonene er:

Samarbeidsorganene er:

Grensekomiteene

Det grenseregionale samarbeidet i Norden består av de 13 grenseregionale komiteene, som jobber i grenseområdene mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge. 

Grensekomiteene jobber først og fremst med å fremme konkurransekraft i næringslivet i grenseregionene, identifisere og bygge ned grensehindre, utvikle bærekraftige og klimavennlige miljø- og energiløsninger, utvikle infrastruktur og kommunikasjon med betydning for grenseområdene og med arealbruk i disse områdene.