Om Nordisk ministerråd for bærekraftig vekst (MR-Vekst)

De nordiske landenes samarbeid innenfor områdene næring, energi og regionalpolitikk skal sikre regionens fortsatt positive vekst. Ved å skape rammene for et innovativt næringsklima skal vi sikre regionens fortsatt gode konkurranseevne, uten at dette skjer på bekostning av verken miljøet, klimaet eller samfunnet som helhet.

Samarbeidet fokuserer spesielt på

  • Å skape et grenseoverskridende næringsklima ved å fjerne grensehindre for bedrifter
  • Å styrke innovasjonen i de nordiske bedriftene og det nordiske samarbeidet om innovasjonspolitikken
  • Å styrke samarbeidet med Nordens naboland
  • Å sikre en avbalansert regional utvikling

Og for energisiden

  • Å sikre en høy grad av forsyningssikkerhet
  • Harmonisering av det nordiske kraftmarkedet
  • Å fremme utviklingen av bærekraftige energikilder
  • At Norden er i forkant av den internasjonale utviklingen

Samarbeidet ledes av de nordiske ministrene for nærings-, energi- og regionalpolitikk. Ministrene møtes en gang i året for å diskutere og iverksette samarbeid på områder av fellesnordisk verdi.

Embetsmannskomiteen for næringspolitikk, Embetsmannskomiteen for energipolitikk samt Embetsmannskomiteen for regionalpolitikk med representanter fra samtlige land leder arbeidet, og møtes 4 til 5 ganger i året for å forberede forslagene som legges fram for ministrene.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for det daglige arbeidet og ”driften” av det nordiske regjeringssamarbeidet.

På sekretariatet finnes avdelingen for vekst og klima, som forbereder spørsmålene som tas opp i Ministerrådet for bærekraftig vekst samt de tilhørende embetsmannskomiteene.

Det er også sekretariatet som i noen tilfeller sørger for at vedtakene som er fattet i ministerrådet, blir implementert.

Innenfor området finnes det en rekke institusjoner og grensekomiteer finansiert og støttet av Ministerrådet for bærekraftig vekst.

Institusjonene er:

Samarbeidsorganene er:

Grensekomiteene er: