Om Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et tett og konstruktivt samarbeid på likestillingsområdet.

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et tett og konstruktivt samarbeid på likestillingsområdet.

Likestilling handler om en jevn fordeling av makt, omsorg og innflytelse, og at kvinner/jenter og menn/gutter skal ha samme rettigheter, ansvar og muligheter på alle områder i livet. Likestilling krever også et samfunn uten kjønnsrelatert vold. For å oppnå et likestilt og rettferdig samfunn er det nødvendig med en overordnet likestillingspolitikk som omfatter både kvinner og menn.

De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillingsområdet ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM). Ministrene møtes minst en gang i året og diskuterer og fatter felles vedtak på områdene der det nordiske samarbeidet skaper større nytte enn de enkelte landene kan oppnå hver for seg – såkalt nordisk nytte.

Nordisk embetsmannskomité for likestilling og LGBTI (EK-JÄM) består av representanter fra alle de nordiske landene samt Grønland, Færøyene og Åland, og møtes minst tre ganger i året. Komiteen leder det praktiske arbeidet og forbereder ministrenes møter.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har det daglige operative ansvaret for "driften" av det nordiske regjeringssamarbeidet. Sekretariatet huser også Avdelingen for kultur og ressurser, som forbereder spørsmålene som blant annet blir tatt opp i Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI. Det er også sekretariatet som på bakgrunn av vedtak i de enkelte instansene har ansvaret for at vedtakene blir iverksatt.

Ministerrådet har et aktivt samarbeid med nærområdene, som strekker seg til de baltiske landene, Nordvest-Russland samt Arktis og Barentsregionen. De nordiske embedsmennene på likestillingsområdet møter sine kolleger fra Estland, Latvia og Litauen annethvert år for å diskutere sine felles prioriteringer. Det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet profilerer seg også internasjonalt, for eksempel via deltakelse på de årlige møtene i FNs kvinnekommisjon (CSW).

Mål og visjon

Det nordiske likestillingssamarbeidet har en overordnet politisk ramme i form av et samarbeidsprogram som gjelder i perioden 2015–2018. Programmet suppleres med årlige handlingsplaner. Samarbeidsprogrammet 2015–2018 inneholder to overordnede temaer: det offentlige rom samt velferd og innovasjon. Programmet inneholder også to tverrgående temaer: bærekraftig utvikling med fokus på mangfold samt menns og gutters aktive deltakelse i likestillingsarbeidet. Likestillingsintegrering er en strategi for gjennomføring av likestillingsprogrammet.

Prioriteringer og resultater

Ministerrådet skal framover fortsette arbeidet med å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet på alle samfunnsområder.

Innenfor rammene av temaet "det offentlige rom" streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at kvinner og menn har samme adgang til og mulighet for innflytelse, påvirkningsmuligheter og makt til å delta i beslutningsprosesser og i utformingen av velferdssamfunnene i Norden.
  • at kvinner og menn i Norden har adgang til og mulighet for å bruke medier på like vilkår.
  • at seksualisering av det offentlige rom motarbeides.
  • å motvirke motstand mot likestilling og kjønnsbaserte hatytringer.

Innenfor rammene av temaet "velferd og innovasjon" streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at kvinner og menn samt jenter og gutter i Norden har de samme mulighetene for utdanning, læring og forskning samt utvikling av personlige ambisjoner, interesser og evner.
  • at kvinner og menn i Norden har samme muligheter for å forene familie- og arbeidsliv.
  • at det hersker nulltoleranse når det gjelder kjønnsrelatert vold.
  • å øke kjennskapen til at kvinner og menn samt jenter og gutter har samme adgang til helsetjenester og sosiale tjenester samt tilsvarende muligheter for helse og trivsel.

Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for arbeidsliv 2019–2022