Om Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et tett og konstruktivt samarbeid på likestillingsområdet og å gå i front for å fremme like rettigheter, behandling og muligheter for LGBTI-personer.

De nordiske landenes felles kultur, historie og demokratiske tradisjoner har gjort det mulig å utvikle et tett og konstruktivt samarbeid på likestillingsområdet og å gå i front for å fremme like rettigheter, behandling og muligheter for homo- og biseksuelle, trans- og interkjønnede personer (LGBTI-personer).

Likestilling handler om jevn fordeling av makt, omsorg og innflytelse, og at kvinner/jenter og menn/gutter skal ha samme rettigheter, ansvar og muligheter på alle områder i livet. Likestilling krever også et samfunn uten kjønnsrelatert vold. For å oppnå et likestilt og rettferdig samfunn er det nødvendig med en overordnet likestillingspolitikk som omfatter både kvinner og menn.

I mange land og regioner i verden er LGBTI-personers rettigheter og muligheter under press. I Norden bør det være omvendt. Derfor går vi i det nordiske samarbeidet i front for å fremme like rettigheter, lik behandling og like muligheter for LGBTI-personer.

De nordiske regjeringenes samarbeid på likestillings- og LGBTI-området ledes av de nordiske likestillingsministrene, som utgjør Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI (MR-JÄM). Ministrene møtes minst en gang i året og diskuterer og fatter felles vedtak på områdene der det nordiske samarbeidet skaper større nytte enn de enkelte landene kan oppnå hver for seg – såkalt nordisk nytte.

Nordisk embetsmannskomité for likestilling og LGBTI (EK-JÄM) består av representanter fra alle de nordiske landene samt Grønland, Færøyene og Åland, og møtes minst tre ganger i året. Komiteen leder det praktiske arbeidet og forbereder ministrenes møter.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har det daglige operative ansvaret for "driften" av det nordiske regjeringssamarbeidet. Sekretariatet huser også Avdelingen for kultur og ressurser, som forbereder spørsmålene som blant annet blir tatt opp i Nordisk ministerråd for likestilling og LGBTI. Det er også sekretariatet som på bakgrunn av vedtak i de enkelte instansene har ansvaret for at vedtakene blir iverksatt.

Ministerrådet har et aktivt samarbeid med nærområdene, som strekker seg til de baltiske landene, Nordvest-Russland samt Arktis og Barentsregionen. De nordiske embetsmennene på likestillingsområdet møter sine kolleger fra Estland, Latvia og Litauen annethvert år for å diskutere sine felles prioriteringer. Det nordiske samarbeidet på likestillingsområdet profilerer seg også internasjonalt, for eksempel via deltakelse på de årlige møtene i FNs kvinnekommisjon (CSW).

Mål og visjon

Det nordiske likestillings- og LGBTI-samarbeidet har en overordnet politisk ramme i form av et samarbeidsprogram som gjelder i perioden 2019–2024. Samarbeidsprogrammet består av en likestillingspolitisk del og en LGBTI-politisk del. På likestillingsområdet inneholder samarbeidsprogrammet fire strategiske innsatsområder: 1) Framtidens arbeidsliv og vekst, 2) velferd, helse og livskvalitet, 3) makt og innflytelse og 4) likestillingsarbeid med fokus på menn og maskuliniteter. Likestilling skapes når alminnelige beslutninger tas, når ressurser fordeles og når normer skapes. Derfor skal likestillingsperspektivet være til stede i det daglige arbeidet på tvers av hele det nordiske samarbeidet. For å sette dette ut i livet brukes likestillingsintegrering som strategi.

På LGBTI-området inneholder samarbeidsprogrammet tre strategiske innsatsområder: 1) Frihet og åpenhet, 2) livskvalitet og levekår og 3) nettverk og sivilsamfunn. Det nordiske samarbeidet for LGBTI-personers rettigheter ble formelt igangsatt i 2020. For aktivt å gjøre opp med diskrimineringen av LGBTI-personer skal et interseksjonelt perspektiv brukes for å definere og implementere samarbeidet og de tiltakene som springer ut av det. Interseksjonalitet defineres her som et analytisk perspektiv til å styrke bevissthet om og forståelse for hvordan seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, i samspill med andre identitetskategorier, gir LGBTI-personer i Norden ulik stilling og ulike forutsetninger for å delta i samfunnet på like fot.

Prioriteringer og resultater

Likestillingsområdet

Ministerrådet skal framover fortsette arbeidet med å integrere kjønns- og likestillingsperspektivet på alle samfunnsområder.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "framtidens arbeidsliv og vekst" innenfor likestillingsarbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at kvinner og menn skal ha like muligheter på framtidens arbeidsmarked. Kjønnsoppdelte utdanningsvalg som baner vei for et kjønnssegregert arbeidsmarked, må motvirkes.
  • at kvinner og menn i Norden deler omsorgsarbeidet i hjemmet og med barn. Dette er en nøkkel til like muligheter for å delta på arbeidsmarkedet og for å sikre et likestilt framtidig arbeidsmarked.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "velferd, helse og livskvalitet" innenfor likestillingsarbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at kvinner og menn har lik adgang til god helse og sosial omsorg samt at de blir møtt på like vilkår i helsevesenet og i eldreomsorgen.
  • at kvinner og menn, gutter og jenter skal ha like muligheter i det offentlige rom og lik rett til kroppslig integritet. Seksuell trakassering og krenkelser, negative kroppsidealer og stereotype framstillinger av kvinner og menn skal motvirkes.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "makt og innflytelse" innenfor likestillingsarbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at kvinner og menn har samme mulighet for innflytelse og makt. Menn og gutter skal oppmuntres til å delta i arbeidet for jevn makt- og ressursfordeling i samfunnet.
  • et likestilt lederskap med flere kvinner i ledende posisjoner.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "likestillingsarbeid med fokus på menn og maskuliniteter" innenfor likestillingsarbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • å involvere gutter og menn i arbeidet med likestilling og utfordre begrensende normer og kjønnsstereotypier.

LGBTI-området

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "frihet og åpenhet" innenfor LGBTI-arbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at LGBTI-personer kan leve fritt og åpent og har samme muligheter i livet som befolkningen ellers. Diskriminering og hatkriminalitet skal forebygges og motvirkes. LGBTI-personer har samme adgang til mobilitet i Norden som befolkningen ellers.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "livskvalitet og levekår" innenfor LGBTI-arbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • at LGBTI-personer har lik adgang til fysisk og psykisk helse. De markante forskjellene i både fysisk og psykisk helse som eksisterer mellom LGBTI-personer og befolkningen ellers, skal reduseres. LGBTI-personer skal ha lik adgang på alle samfunnsområder.

Innenfor rammene av det strategiske innsatsområdet "nettverk og sivilsamfunn" innenfor LGBTI-arbeidet streber de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland etter:

  • å involvere sivilsamfunnets LGBTI-organisasjoners kunnskap og erfaringer i arbeidet for LGBTI-personers like rettigheter, behandling og muligheter. Bidra til og styrke sivilsamfunnets utvikling, nettverk og erfaringsutveksling for LGBTI-områdets fortsatte utvikling i de nordiske landene.