Om Nordisk ministerråd for utdanning og forskning (MR-U)

Torbjørn Røe Isaksen
Photographer
Liisa Takala
Ministerrådet for utdanning og forskning skal bidra til å sikre at Norden har en ledende posisjon som kunnskaps- og kompetanseregion. Målet er å sikre Norden som et sammenhengende og dynamisk utdannings-, forsknings- og innovasjonsområde samt tilstrebe maksimal nordisk merverdi og styrke.

De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor forskning og utdanning ledes av de nordiske utdannings- og forskningsministrene, som utgjør Ministerrådet for utdanning og forskning.

Samarbeidet ved Ministerrådet for utdanning og forskning fokuserer hovedsakelig på å fremme den nordiske merverdien på følgende hovedområder:

  • Barnehage- og grunnskoleområdet
  • Videregående opplæring
  • Høyere utdanning og livslang læring
  • Forskning
  • Språksamarbeid på tvers av Norden

Samarbeidsfora

Ministrene møtes en til to ganger i året for å diskutere og vedta tiltak som kan styrke arbeidet på områder der felles handling og politikk har større effekt enn det landene kan oppnå hver for seg – såkalt “nordisk nytte”.

Tilknyttet ministerrådet er Embetsmannskomiteen for utdanning og forskning, som består av representanter fra departementer og direktorater i de nordiske landene og på Færøyene, Grønland og Åland og møtes rundt fire ganger i året. Komiteen leder det praktiske arbeidet og forbereder ministrenes møter.

Nordisk ministerråds sekretariat i København har ansvaret for den daglige driften av det nordiske samarbeidet.

Avdelingen for kunnskap og velferd forbereder spørsmålene som tas opp i Ministerrådet for utdanning og forskning og den tilknyttede embetsmannskomiteen. Det er også her man sikrer at alle vedtak fattet i disse foraene settes ut i livet.

Nordiske institusjoner og samarbeidspartnere

På området utdanning og forskning finnes det en lang rekke institusjoner og samarbeidsorganer som helt eller delvis finansieres av Ministerrådet for utdanning og forskning. De bidrar innenfor sine respektive områder til å nå rådets politisk fastsatte mål.

Program for Nordisk ministerråds samarbeid på utdannings-, forsknings- og språkområdet 2019–2023 (forlenget til og med 2024)

Utdanning, forskning og språk er forutsetninger for et konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden basert på blant annet kunnskap, innovasjon og mobilitet samt et fokus på å fremme inkluderende verdifellesskap og velferd. Samtidig utfordres de nordiske velferdssamfunnene av globalisering, økonomiske forhold og demografiske endringer samt klima- og energispørsmål. Samarbeidsprogrammet skal derfor bidra til å fokusere og målrette samarbeidet, som springer ut av de politiske dagsordenene i landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Programmet har dessuten fokus på å videreutvikle eksisterende samarbeidsformer og tiltak og samtidig identifisere nye innsatser.

Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utdanning og forskning kan leses her: