Om støtte fra Nordisk ministerråd

Det viktigste kriteriet for at du skal kunne få midler innvilget fra Nordisk ministerråd, er at prosjektet gavner de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Prosjektet skal ha nordisk nytteverdi og være forankret i den strategiske styringen. De fleste prosjekter gjennomføres av forvaltningsorganer.

Hvert år blir flere hundre prosjekter gjennomført innenfor rammen av Nordisk ministerråd. De fleste av prosjektene blir gjennomført av det vi kaller forvaltningsorganer, i hovedsak statlige institusjoner og organisasjoner rundt omkring i Norden, som administrerer prosjekter eller programmer på oppdrag av Nordisk ministerråd. På noen få områder finansieres også prosjekter direkte fra Nordisk ministerråd gjennom utlysninger.

Du finner pågående utlysninger her:

Vilkår

Nedenfor finner du de generelle vilkårene som må være oppfylt for at et prosjekt skal få støtte av Nordisk ministerråd. Ytterligere regler og krav kan angis av de ulike ministerrådene.

Nordisk ministerråds strategiske plattform

For det nordiske samarbeidet har vi visjonen 2030 – Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region:

 

- Et konkurransedyktig Norden. Sammen vil vi fremme grønn vekst i Norden basert på kunnskap, innovasjon, mobilitet og digital integrering.

- Et grønt Norden. Sammen vil vi fremme en grønn omstilling av samfunnene våre og arbeide for Co2-nøytralitet og en bærekraftig, biobasert sirkeløkonomi.

- Et sosialt bærekraftig Norden. Sammen vil vi fremme en inkluderende, likestilt og sammenholdt region med felles verdier og styrket kulturliv og velferd.

 

I de ulike ministerrådene formuleres egne planer, strategier og programmer som uttrykker den politiske viljen. Utover dem finnes det tre tverrsektorielle strategier for bærekraft, likestilling og barn og unge. I forbindelse med formannskapet disponerer formannskapslandet det såkalte prioriteringsbudsjettet. Det er derfor naturlig at prosjekter som finansieres med nordiske midler, er knyttet til ministerrådets visjon, samarbeidsprogram, formannskapsprogram og de tverrsektorielle strategiene.

Tre nordiske land

Det viktigste kriteriet for et nordisk prosjekt er at uansett hvem som administrerer eller gjennomfører det, så skal prosjektet gavne Norden. Derfor skal alle prosjekt inkludere minst tre av de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Et prosjekt kan også inkludere minst to av de nordiske landene, Grønland, Åland og Færøyene samt ett ikke-nordisk land.

 

Nordisk nytteverdi

Den samnordiske nytteverdien skal ivaretas i de prosjektene som finansieres med hjelp av det nordiske budsjettet. Utgangspunktet for all nordisk virksomhet skal være at den må oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

- Den skal gjelde virksomhet som ellers ville skje i nasjonal regi, men der påtagelige positive effekter oppnås med felles nordiske løsninger

- Den skal manifestere og utvikle nordisk samhørighet

- Den skal styrke nordisk kompetanse og konkurransekraft

- Den skal styrke den nordiske innflytelsen internasjonalt

Prosjektprosess

Vår prosjektprosess er delt inn i tre faser.

Oppstart

For å kunne få prosjektmidler av de nordiske ministerrådene må du fylle ut vår prosjektbeskrivelse og legge frem budsjettet ditt.

Dokumenter på skandinavisk

Dokumenter på engelsk

For flere sammenhengende prosjekter med en felles målsetning kan det være aktuelt med ett program.

Status

Det forventes at du kommer tilbake med statusrapporter underveis i prosjektet.

Du rapporterer via prosjektportalen, se "Håndtere prosjekt" nedenfor.

Avslutning

Når prosjektet avsluttes, forventes det at du avgir en sluttrapportering.

Du rapporterer via prosjektportalen, se "Håndtere prosjekt" nedenfor.

Dokumenter på skandinavisk

Dokumenter på engelsk

Årsrapport – for organisasjoner med rammeavtale

Organisasjoner som har rammeavtale med Nordisk ministerråd, skal levere årsrapport. Den ansvarlige for prosjektet i NMRS kontakter organisasjonen med instrukser innen årsavslutningen.

Publikasjoner

Skal prosjektet utgi en nordisk rapport eller publikasjon? Da har Nordisk ministerråd en publiseringsstrategi og retningslinjer som skal følges:

Veiledning

Du kan lese mer om alle trinnene i prosjektprosessen i veiledningen vår.

Håndtere prosjekter

I prosjektportalen skal du som er tildelt midler fra Nordisk ministerråd, håndtere det pågående prosjektet. Passord og brukernavn får du av Nordisk ministerråds sekretariat.

Her finner du manualer til prosjektportalen:

Nordiska ministerrådets projektdatabas

I Nordiska ministerrådets projektdatabas kan du se de senast uppdaterade projekten och söka fram pågående aktiviteter.