Om støtte fra Nordisk ministerråd

Det viktigste kriteriet for at du skal kunne få midler innvilget fra Nordisk ministerråd, er at prosjektet gavner de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Prosjektet skal ha nordisk nytteverdi og være forankret i den strategiske styringen. De fleste prosjekter gjennomføres av forvaltningsorganer.

Hvert år blir flere hundre prosjekter gjennomført innenfor Nordisk ministerråds rammer. De fleste av prosjektene blir gjennomført av det vi kaller forvaltningsorganer, i hovedsak statlige institusjoner og organisasjoner rundt omkring i Norden, som administrerer prosjekter eller programmer på oppdrag av Nordisk ministerråd. På noen få områder finansieres også prosjekter direkte fra Nordisk ministerråd gjennom utlysninger.

Du finner pågående utlysninger her:

Vilkår

Nedenfor finner du de generelle vilkårene som må være oppfylt for at et prosjekt skal få støtte av Nordisk ministerråd. Ytterligere regler og krav kan angis av de ulike ministerrådene.

Nordisk ministerråds strategiske plattform

For det nordiske samarbeidet har vi visjonen ”Sammen er vi sterkere”, som hviler på fire søyler:

- Et grenseløst Norden

- Et innovativt Norden

- Et synlig Norden

- Et utadvendt Norden

I de ulike ministerrådene utformes egne planer, strategier og programmer som uttrykker den politiske viljen. Utover dem finnes det tre tverrsektorielle strategier for bærekraft, likestilling og barn og ungdom. I forbindelse med formannskapet disponerer formannskapslandet det såkalte prioriteringsbudsjettet. Derfor er det naturlig at prosjekter som finansieres med nordiske midler, har en tilknytning til ministerrådets visjon, samarbeidsprogram, formannskapsprogram samt de tverrsektorielle strategiene.

Tre nordiske land

Det viktigste kriteriet for et nordisk prosjekt er at uansett hvem som administrerer eller gjennomfører det, skal prosjektet gavne Norden. Derfor skal hvert enkelt prosjekt inkludere minst tre av de nordiske landene, Færøyene, Grønland og Åland. Prosjekter kan også inkludere minst to av de nordiske landene, Grønland, Åland og Færøyene samt ett ikke-nordisk land.

 

Nordisk nytteverdi

Den samnordiske nytteverdien skal ivaretas i prosjekter som finansieres ved hjelp av det nordiske budsjettet. Utgangspunktet for all nordisk virksomhet skal være at den skal oppfylle ett eller flere av følgende kriterier:

- Den skal gjelde virksomhet som ellers ville finne sted i nasjonal regi, men der påtakelige positive effekter oppnås gjennom felles nordiske løsninger.

- Den skal manifestere og utvikle nordisk samhørighet.

- Den skal øke nordisk kompetanse og konkurransekraft.

- Den skal styrke den nordiske innflytelsen internasjonalt.

Prosjektprosess

Prosjektprosessen er delt inn i tre faser.

Oppstart

For å få prosjektmidler av de nordiske ministerrådene må du fylle ut vår prosjektbeskrivelse og legge frem budsjettet ditt.

For flere sammenhengende prosjekter med en felles målsetning kan det være aktuelt med ett program.

Status

Det forventes at du kommer tilbake med statusrapporter underveis i prosjektet.

Du rapporterer gjennom prosjektportalen, se "Håndtere prosjekt" nedenfor.

Avslutning

Når prosjektet avsluttes, forventes det at du avgir en sluttrapportering.

Du rapporterer via prosjektportalen, se ”Håndtere prosjekter” nedenfor.

Årsrapport – for organisasjoner med rammeavtale

Organisasjoner som har rammeavtale med Nordisk ministerråd, skal levere årsrapport. Den ansvarlige for prosjektet i NMRS kontakter organisasjonen med instrukser innen årsavslutningen.

Publikasjoner

Skal prosjektet utgi en nordisk rapport eller publikasjon? Da har Nordisk ministerråd en publiseringsstrategi og retningsinjer som skal følges:

Veiledning

Du kan lese mer om alle trinnene i prosjektprosessen i veiledningen vår.

Behandle prosjekter

I prosjektportalen skal du som er tildelt midler fra Nordisk ministerråd, håndtere det pågående prosjektet. Passord og brukernavn får du av Nordisk ministerråds sekretariat.

Her finner du manualer til prosjektportalen:

Nordisk ministerråds prosjektdatabase 

Her kan du søke og finne resultater, budsjetter, kontakter etc. fra mange spennende prosjekter.