Om Temagruppe 1: Bærekraftig regional utvikling

Regional utvikling er et viktig tema i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Samtlige geografiske områder blir påvirket av utfordringer på en rekke områder, slik som demografi, service, infrastruktur, digitalisering, næringsliv, boliger, attraktivitet, utdanning og sysselsetting, natur og miljø.

Utviklingen av distriktene, utkantområdene og de perifere områdene er viktig for en samlet utvikling i hele Norden. Dette for å ivareta potensialet som finnes i de nordiske regionene og dermed bidra til å motvirke den økende regionale ubalansen når det gjelder for eksempel økonomisk vekst, befolkningsutvikling, servicetilbud, kjønnsfordeling og utdanningsnivå.

Nordregio, et internasjonalt forskningssenter for regional utvikling og planlegging under Nordisk ministerråd, har ansvar for temagruppens sekretariat.