Om Temagruppe 3: Bærekraftige byer og byutvikling

Omstilling til mindre sårbare byer, miljøvennlige transportsystemer og lokale energiløsninger er viktige utviklingsspørsmål for alle nordiske regioner og for en bærekraftig utvikling i storbyene. Innenfor det regionalpolitiske området prioriteres spørsmål som gjelder boliger, transport og energisystemer/klimatilpassing. De nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland har utfordringer som i stor grad er like når det gjelder urbaniseringens og sentraliseringens effekter på byene, enten de er metropoler eller små og mellomstore byer.

Utfordringene dreier seg om smart vekst der vi unngår å skape byer med stor miljøpåvirkning og der vi motvirker segregering, skaper attraktive og inkluderende miljøer, utnytter digitaliseringens muligheter for å utvikle smarte byer samt overbygger motsetningene mellom byene og distriktene som omgir dem. Det er viktig at de nordiske byene er attraktive, velfungerende og trygge for alle. De nordiske landene har historisk sett hatt en likeartet urban utvikling og har likheter i sine planleggings- og forvaltningssystemer. Samtidig er det tilstrekkelig store forskjeller både i og mellom landene til at læring skal kunne skje innenfor byutvikling og regional utvikling. Initiativet Nordic Built Cities, med fokus på bærekraftig bygging, arkitektur og byutvikling, er interessant å følge og forholde seg til på dette innsatsområdet – ikke minst når det gjelder eksport av ideer og konsepter som kan utvikles ytterligere innenfor rammen av planlegging og bærekraftig byutvikling.

Nordregio, et internasjonalt forskningssenter for regional utvikling og planlegging under Nordisk ministerråd, har ansvar for temagruppens sekretariat.