Ung og miljøengasjert? Du kan påvirke FNs avtale om biologisk mangfold!

plakat med texten, No nature, no future
Photographer
Markus Spiske/Unsplash
Krisen for naturen har seilt opp som et nytt akutt framtidsspørsmål ved siden av klimaendringene. FN advarer mot en biologisk mangfoldskrise som er så alvorlig at den truer tilgangen til mat, ren luft og vann. Men det går an å snu utviklingen. Det er en bevegelse i gang som skal gi unge mennesker i hele Norden innflytelse på den nye globale avtalen for biologisk mangfold. Bli med!

Vekkerklokka for mange var rapporten fra FNs forskerpanel i mai 2019. Den viste at 1 million av jordas 8 millioner dyre- og plantearter står i fare for å utryddes.

Grunnen er at vi mennesker overutnytter jord og hav, forurenser og endrer klimaet.

Krisene for både klimaet og det biologiske mangfoldet er akutte. De er tett sammenkoblet og må løses samtidig.

De nordiske landene har vedtatt å støtte unges miljøengasjement og lytte til deres krav.

Det nordiske samarbeidet tilbyr unge i Norden ressurser, verktøy, møteplasser, politisk dialog – og mulighet til å formidle sine anbefalinger til de nordiske regjeringene og de internasjonale forhandlingene om biologisk mangfold.

HØR UNGES BUDSKAP TIL STATSMINISTRENE:

Vær med og snu utviklingen!

I 2020 og 2021 pågår det forhandlinger om en global avtale innenfor FNs konvensjon om biologisk mangfold, Convention on Biological Diversity (CBD).

Sluttforhandlingene skulle vært avholdt i Kunming i Kina i oktober 2020, men ble utsatt til 2021 på grunn av covid 19-pandemien. Det forberedende arbeidet er imidlertid i gang. 

 

Du som er ung i Norden, har flere muligheter for å få innflytelse på den nye globale avtalen.

Du kan gå sammen med andre og stille krav til politikerne i landet ditt. Du kan også delta i en nordisk prosess der unge går sammen over landegrensene for å bli enige om felles anbefalinger og budskap til forhandlerne.

Når verdens land i 2021 møtes for å forhandle seg fram til avtalen som skal få slutt på tapet av arter og økosystemer, kommer en nordisk ungdomsdelegasjon til å være med ved forhandlingsbordet.

Ungdomsdelegasjonen, med representanter fra alle de nordiske landene, kommer til å få mulighet til å legge fram sine anbefalinger til forhandlerne på møtet.

Hva blir de nordiske unges budskap til verden?

Hva som kommer til å være ungdomsdelegasjonens viktigste budskap til forhandlerne, meisles ut i løpet av 2020 og våren 2021 under en rekke møter mellom unge rundt omkring i Norden.

I København, Helsingfors, Tórshavn og Stockholm i januar, i Reykjavík i februar, i Nuuk i september og i Kautokeino i desember har unge arrangert møter, med støtte fra det nordiske samarbeidet.

Der har deltakerne tatt stilling til en rekke nøkkelspørsmål til den nye globale avtalen om biologisk mangfold.

Samtidig arrangerer unge rundt i Norden digitale demonstrasjoner, møter og webinarer og skriver debattartikler.

En nordisk underavdeling av nettverket Global Youth Biodiversity Network er dannet, med mål om å mobilisere flere unge til å påvirke den oppdaterte avtalen.

I god tid før FN-forhandlingene skal unge fra hele Norden prøve å bli enige om felles krav til forhandlerne, et nordisk ungdomsbidrag i form av et “position paper”.  

Bevegelsen er i gang, og du trengs!

Slik får du innflytelse

Et Nordic Youth BIodiversity Summit skulle vært avholdt i FN-byen i København 28.–29. mars 2020, men ble utsatt på grunn av covid 19-pandemien.

Pandemien stoppet også FN-møtet (COP14) mellom alle de 196 undertegnende landene i Kunming i Kina i oktober. Møtet ble utsatt til 2021.

Det nordiske ungdomsbidraget til forhandlingene kommer i stedet til å bli utarbeidet gjennom en digital prosess våren 2021.

Momentene består av en undersøkelse av nordiske unges holdninger til biologisk mangfold, utforming av et utkast, en høringsrunde blant ungdomsorganisasjoner og en digital Town Hall som er åpen for alle, og der utkastet skal omarbeides til et endelig “position paper”.

Dette vil bli formidlet til FN-systemet og de nordiske regjeringene.

Engasjer deg og delta i samtalen i sosiale medier under emneknaggene #biodiversity2020 og #naturkrisen 

SØRG FOR Å FÅ BESKJED NÅR DET ER TID FOR Å HANDLE!

Hva står på spill i naturen?

Inntil videre kan du forberede deg ved å bygge opp kunnskapene dine og diskutere med andre.

Det nordiske samarbeidet har utarbeidet “10 fakta om biologisk mangfold i Norden” som viser hvordan den økologiske krisen manifesterer seg i Norden, og hvordan den henger sammen med våre leve- og forbruksvaner.

Bruk dem som utgangspunkt for debatt og politisk dialog! De finnes på fem nordiske språk og engelsk.

Utdann deg og vennene dine

For å gjøre det lettere for unge å delta i prosessen har det nordiske samarbeidet utarbeidet et verktøy for kunnskap og innflytelse.

Materialet sammenfatter det nyeste på forskningsfronten og inneholder en rekke nøkkelspørsmål av betydning for den nye globale avtalen for biologisk mangfold.

Det inneholder også en manual for workshops og en mulighet for å sende inn meninger og budskap til forhandlingene. Verktøyet er utarbeidet i samarbeid med Verdens naturfond, WWF. 

Hvem som helst kan laste ned verktøyet gratis. Det finnes på alle nordiske språk og engelsk.