311. Juho Eerola (Indlæg)

Informasjon

Type
Innlegg
Tale nummer
311
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Dato

Arvoisa presidentti! Pohjoismaiden välillä, kuten tiedetään, on vallinnut rauha jo yli 200 vuotta. Rauhasta on tullut pohjoismainen ominaisuus. Kylmän sodan aikana Pohjoismaiden asema rauhantahtoisena, vähemmän jännitteisenä alueena kaksinapaisessa kansainvälisessä asetelmassa lujittui.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto ehdottaa, että Pohjoismaiden hallitukset ottavat rauhanvälityksen teemaksi heidän projektissaan Pohjoismaiden roolista maailmalla. Rauhanvälitys olikin osa Stoltenbergin raporttia vuodelta 2009.

Epävarmuus ja konfliktit lisääntyvät sekä maailmalla että lähialueillamme. Uuden sotilaallisen varustelun aikana on erittäin tärkeää edistää rauhaa. Konfliktien ennaltaehkäisy on paljon edullisempaa kuin konfliktien jälkien korjaaminen jälkeenpäin.

Rauhan voi turvata eri keinoin. Rauhanvälitys Pohjoismaiden tavaramerkkinä ei välttämättä tarkoittaisi sotilaallisia toimenpiteitä. Pohjoismaat ovat kaikki erikseen tuoneet esille siviilikriisihallinnan tärkeyden omissa puolustus- ja ulkopoliittisissa selonteoissa. Rauhanvälitys voi tarkoittaa myös kansallisia dialogeja ja rauhanvälityskapasiteetin kasvattamista. Suomi on esimerkiksi tukenut Afrikan unionin rauhanvälityskapasiteettia. Tällä tavalla voimme vaikuttaa konfliktien juurisyihin.

Pohjoismailla on perinteitä, joille voidaan rakentaa. Raoul Wallenberg, Trygve Lie ja Martti Ahtisaari olivat oman aikakautensa pioneereja. Ahtisaaren maineesta rauhanvälittäjänä minulla on henkilökohtainenkin muisto. Kun vuonna 1999 aloitin työskentelyn turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa, niin Jugoslaviasta tulleet kosovolaiset turvapaikanhakijat kiittivät minua siitä, kuinka hyvä presidentti meillä on.

Kaikkia ryhmiä, naisia, miehiä, nuoria ja vähemmistöjen edustajia, tulee ottaa mukaan rauhanvälitystyöhön. Pohjoismaisten naisrauhanvälittäjien verkosto on erinomainen konsepti.

Arvoisa presidentti! Globalisoituneessa maailmassa jokainen konflikti, sota ja kriisitilanne, vaikka kuinka kaukainen, vaikuttaa meihin. Olemme nähneet tämän muun muassa vuoden 2015 pakolaiskriisin aikana. Maailma pienenee. Tällä ehdotuksella haluamme parantaa osaltamme maailmaa Pohjoismaat mukaan lukien.

Skandinavisk oversættelse

Ärade president! Det har som bekant rått fred mellan de nordiska länderna i mer än 200 år. Fred har blivit en nordisk egenskap. Under det kalla kriget befästes de nordiska ländernas ställning som ett område av avspänning i den bipolära internationella ordningen. Nordiska rådets presidium föreslår att de nordiska regeringarna gör fredsförmedlingen till ett tema i sitt projekt om Nordens roll i världen. Medlingen var en del av Stoltenbergrapporten 2009. Osäkerheten och konflikterna tilltar i världen och i våra närområden. Det är mycket viktigt att främja fred i en tid av ny kapprustning. Det är mycket billigare att förebygga konflikter än att åtgärda följderna av konflikter efteråt. Det finns olika sätt att bevara fred. Medlingen som ett nordiskt varumärke innebär inte nödvändigtvis militära åtgärder. De nordiska länderna har alla vart för sig betonat vikten av civil krishantering i sina egna försvars- och utrikespolitiska redogörelser. Att medla fred kan också innebära internationell dialog och utökad medlingskapacitet. Finland har till exempel stött Afrikanska unionens medlingskapacitet. På så sätt kan vi påverka de grundläggande orsakerna till konflikter. De nordiska länderna har traditioner som vi kan bygga vidare på. Raoul Wallenberg, Trygve Lie och Martti Ahtisaari var sin tids pionjärer. Jag har också ett personligt minne av Ahtisaaris rykte som fredsmäklare. Då jag började arbeta vid en mottagningscentral för flyktingar 1999 kom flyktingar från Kosovo i Jugoslavien och tackade mig för att vi har en så bra president. Alla grupper, kvinnor, män, unga och representanter för minoriteter, bör tas med i medlingen för fred. Nätverket för kvinnliga fredsmäklare från Norden är ett utmärkt koncept. Ärade president! Varje konflikt, krig och krissituation i denna globaliserade värld påverkar oss, oavsett om de är nära eller fjärran. Det har vi sett bland annat under flyktingkrisen 2015. Världen krymper. Vi vill med detta förslag bidra till att förbättra världen inklusive Norden.