Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Riktlinjer för Nordiska ministerrådets samarbete med Estland, Lettland och Litauen

EU-landenes flagg
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Nordiska ministerrådets samarbete med Estland, Lettland och Litauen vägleds av riktlinjer som vidtagits av de nordiska samarbetsministrarna. Riktlinjerna uttrycker en önskan om att utveckla det nordisk baltiska samarbetet på områden med gemensamma intressen och därmed arbeta för en politiskt stabil och ekonomiskt stark Östersjöregion.

Riktlinjerna är styrkande för Nordiska ministerrådets verksamhet, och ska ses som ett avstamp för vidare utveckling av gemensamma ambitioner och aktiviteter mellan länderna.

Nordiska ministerrådet har särskilt intresse i att utveckla vissa nyckelområden:

  • Utbildning, forskning och innovation
  • Näringsliv, klustersamarbete och kreativa industrier
  • Miljö, klimat och energi, härunder Östersjöns miljömässiga tillstånd, främjande av effektiv miljöteknologi och förnybara energikällor.
  • Välfärdsammhällets gränsöverskridande utmaningar, såsom bekämande av människohandel och spridning av HIV/AIDS, stärka polis- och åklagarsamarbetet, utveckling av sjukhusväsendet samt demografins utmaningar i samband med bland annat arbetsmarknadspolitik.
  • Gränsregionalt samarbete för att främja gemensamma grundläggande värden som demokrati, gott förvaltnings skick, jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans inom såväl i nordisk-baltisk regi som i relation till övriga grannländer, härrunder Vitryssland.

Det nordisk baltiska samarbetet som fortlöpande fördjupas är en ständigt pågående process som sker inom ramen för de olika fackministerområdena.

De nordiska kontoren i de tre baltiska huvudstäderna är också centrala aktörer i detta dynamiska samarbete. Kontoren har ett nära samarbete med de nordiska beskickningarna och koordinerar gemensamma aktiviteter. Kontoren identifierar trender och möjligheter för gemensamt nordisk-baltiskt samarbete i dialog med de nordiska ambassaderna. Kontoren är exponent för allt som är ”Nordiskt” och profilerar är ansvariga för viss projektadministration.