Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Nordiska ministerrådets stödprogram för ideella organisationers samarbete i Östersjöregionen

03.05.21 | Støttemulighet
Viktigt meddelande:

På grund av den ryska invasionen av Ukraina kommer Nordiska ministerrådet tyvärr inte som tidigare år att utlysa Baltic Sea Region NGO-programmet, Open Call Russia, eller Civil Society & Human Rights Initiative för nordisk-ryskt samarbete.

Nordiska ministerrådet undersöker möjligheterna att annonsera ett call senare i år. Kraven, inklusive partnerstruktur, kan komma att justeras. Information kommer att publiceras på denna sida när uppdateringar finns. Nedanstående information är från tidigare utlysningar och gäller inte.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tir, 15/06/2021 - 23:59
Land
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Færøyene
Grønland
Åland
Estland
Latvia
Litauen
Russland

Programmets mål

Programmets övergripande mål är att främja samarbete mellan nordiska, baltiska, polska, belarusiska och ryska ideella organisationer för att understryka den centrala roll som organisationerna spelar i att skapa nätverk och gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Programmet inrättades 2006 och ideella organisationer inbjuds att ansöka finansiering från programmet för internationella samarbetsprojekt. Läs riktlinjerna och anvisningarna nedan.

Sökande ska beakta dessa vid ansökan:

Programmets fokusområden

  • Social- och hälsofrågor
  • Kultur
  • Miljö
  • Demokratiutveckling

Vänligen observera: Följande ansökningsmöjlighet är öpen 3 maj 2021 - 15 juni 2021.

Geografi, partnerskapskriterier och längd

Enbart ideella organisationer kan ansöka. Samarbete med andra aktörer uppmuntras om det är möjligt, men kostnaderna för sådant samarbete kan inte täckas av bidraget. Ett projekt ska pågå i högst 18 månader. Det planerade startdatumet ska i regel inte vara tidigare än 1 oktober 2020. Alla sökande meddelas resultatet i juni 2020. Godkända sökande ingår avtal i september 2020.

 Partnerskapet ska ha minst:

- En nordisk partner (DK, FI, IS, NO, SE inklusive de självstyrande områdena Färöarna, Grönland, Åland) och

- En baltisk eller polsk partner (EE, LV, LT, PL) och

- En rysk eller belarusisk partner (RU, BY).

Bidragsberättigande projekt och aktiviteter

Programmet beviljar stöd för projekt som är av ömsesidigt intresse och som förstärker och utvecklar gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Projektaktiviteterna ska fokusera på att:

- Lansera nya initiativ,

- Bygga kapacitet och skapa/förstärka nätverk,

- Säkerställa utbyte av erfarenheter och bästa praxis,

- Kommunicera sina resultat till relevanta målgrupper,

- Ha en rimlig möjlighet att fortsätta verksamheten även efter att finansieringen från Nordiska ministerrådet upphör.

Bidragsberättigande kostnader och bidragsbelopp

Bidragsberättigande kostnader för utveckling av nätverk och utbyte av erfarenheter är:

- Resor och logi

- Seminarier och konferenser

- Översättnings- och expertkostnader

- Högsta bidragsbelopp som kan ansökas är 500 000 DKK per projekt

OBS! Icke bidragsberättigande kostnader! Ansökan får inte gälla finansiering av ordinarie verksamhet, administration eller andra organisationers projekt. Finansiering beviljas inte för infrastrukturprojekt, till exempel för inköp av IT-utrustning eller för att täcka byggkostnader.

Samfinansiering, egen finansiering, utvärdering och revision

- Egen finansiering (eget bidrag) och samfinansiering betraktas som något positivt i alla ansökningar.

- Utvärdering av projektet och dess verksamhet är ett krav och ska ingå i budgeten.

- Extern revision är obligatorisk om bidraget överskrider 200 000 DKK och det administrerande organets bokföring inte granskas av den nationella revisionsmyndigheten i ett av de nordiska länderna.

Checklista - Grund för urval av godkända ansökningar: Specifika urvalskriterier

- Relevans för civilsamhället med syfte att förstärka de svagare ideella organisationernas kapacitet.

- Egna insatser från den sökande och partnerna.

- Samfinansiering, antingen genom den sökandes och partnernas egna bidrag och/eller genom bidrag från en tredje part.

Checklista: Allmänna urvalskriterier

Nordiska ministerrådet har en vision att skapa den mest hållbara och integrerade regionen i världen fram till 2030.

Läs mer om visionen -> https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030

Länk till den ryska versionen:

https://www.norden.org/da/node/38461

För att förverkliga visionen har Nordiska ministerrådet fastställt vissa strategiska prioriteringar för sin verksamhet. Det innebär att allt arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska ta hänsyn till följande perspektiv:

- Ett grönt Norden – Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.

- Ett konkurrenskraftigt Norden – Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.

- Ett socialt hållbart Norden – Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

För att kunna ansöka bidrag inom denna inbjudan ska ert projekt inbegripa en eller flera av dessa aspekter i förberedelserna, målen och aktiviteterna.  

Därtill:

Överväg följande: Inbegriper projektet en eller flera av aspekterna nedan i förberedelserna, målen, aktiviteterna eller organisationen?

- Allmänt nordiskt mervärde. Skapar projektet några nordiska synergier, förstärker det nordiskt samarbete, utnyttjar det någon specifik nordisk kompetens eller överför det kunskap till eller från de nordiska länderna?

- Jämställdhetsaspekter.

- Engagemang av barn och unga.

- Sambandet mellan projektets resultat och metodologi. De förväntade resultaten ska vara konkreta.

- Konsekvens mellan problemen, målen och aktiviteterna samt resultaten.

- Tydlig fördelning av uppgifter och ansvar mellan de relevanta intressenterna.

- En genomförbar och heltäckande plan för kommunikation om projektet och de uppnådda resultaten.

- Kostnadseffektiva projekt prioriteras.

Projektutvärdering och urvalsprocess

Nordiska ministerrådets sekretariat administrerar ansökningsprocessen och övervakar genomförandet av de utvalda projekten. Ansökningarna utvärderas professionellt och en rådgivande grupp med representanter för de fem nordiska ländernas utrikesministerier gör ett preliminärt urval av projekt som ska beviljas stöd och lämnar in en rekommendation för det slutliga beslutet som fattas av Nordiska ministerrådets generalsekreterare. Sekretariatet ger inte individuell återkoppling på ansökningar som inte beviljats bidrag.

Letar du efter en partner?

Ta en titt i den här databasen: https://ngobridges.com/

Definition av ideell organisation

Programmet definierar ideella organisationer (NGO) som ”icke vinstdrivande, offentligt förankrade medborgarorganisationer som inte ägs eller kontrolleras av offentliga myndigheter eller privata företag, och som har en öppen och demokratisk struktur”.

Ansökningsförfarande och obligatoriska bilagor

Sökande ska lämna in sitt ansökningsformulär digitalt inom den givna ansökningstiden, ifyllt enligt anvisningarna med obligatoriska bilagor och styrkande handlingar bifogade. Ofullständiga ansökningar och sådana som inkommit för sent behandlas inte. Alla ansökningar, handlingar och bilagor ska vara på engelska.

Högst uppe på den här sidan finns knappen "Ansök här”. Klicka på den för att komma till Nordiska ministerrådets ansökningsportal. Det går inte att lämna in ansökningar om en inbjudan inte är aktiv. Men det går att skapa ett användarnamn och bekanta sig med innehållet i ansökan.

Förbered följande obligatoriska handlingar för er ansökan:

  1. Skapa ett tidsschema/en översikt över aktiviteterna och resultaten, när de ska genomföras, vem som är ansvarig osv. Detta dokument måste bifogas till ansökan i webbportalen (fyll i formuläret nedan och ladda upp det till vårt digitala formulär)
  2. Ladda ner formulären för budget och
  3. Kommunikation nedan, fyll i dem och ladda upp dem till vårt digitala ansökningsformulär. Alla belopp i budgeten ska anges i danska kronor!
  4. Bifoga ett deltagarbrev från varje partner där de förbinder sig till projektet. Filen ska vara i PDF-format och ska bifogas direkt till ansökan i korrekt kapitel, när ansökan görs via portalen. Brevet ska innehålla en förbindelse till deltagande samt specifikation av vilka uppgifter inom projektet partnern ansvarar för (för varje partnerorganisation, fyll i formuläret nedan, skaffa underskrift och ladda upp dem till vårt digitala formulär).