Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska arbetsgruppen för miljö- och ekonomi (NME)

Miljö- och ekonomigruppen är en tvärsektoriell grupp med mandat som godkänns både av miljö- och klimatsektorn och finanssektorn vid Nordiska Ministerrådet (NMR). Arbetsgruppens huvuduppgift är att behandla relevanta miljöekonomiska frågor som har ett gemensamt nordiskt intresse.

Miljö- och ekonomigruppen är en tvärsektoriell grupp med uppdrag som godkänns både av miljö- och klimatsektorn och finanssektorn vid Nordiska Ministerrådet (NMR). Gruppens huvudmål är att bidra till skapandet av en ekonomisk utveckling som bygger på hållbara produktions- och konsumtionsmönster, så att miljöbelastning och ekonomisk tillväxt inte kopplas samman. Gruppens projekt strävar efter att vara kopplade till och bidra till aktuella nordiska samt internationella, främst europeiska, processer. För att uppnå detta bidrar gruppen till pågående debatter, utarbetar rapporter och strävar efter att informera om olika projektresultat. Resultaten från projekten skall vara politiskt intressanta både ur miljö- och ekonomiperspektiv.

Varje nordiskt land har två representanter i arbetsgruppen, en från vardera sektor. Gruppen har också representanter från självstyrelseområdena Grönland och Åland.

Miljö- och ekonomigruppen har två möten per år. Under vårmötet diskuteras pågående projekt, följande års projektidéer och aktuella frågor, så som OECD spörsmål. På höstmötet fastslås bl.a. arbetsprogrammet och budgeten för följande år.

Miljö- och ekonomigruppen har en koordinator på 70% arbetstid. Gruppledaren för arbetsgruppen är någon av medlemmarna, som åtar sig uppgiften för två år åt gången. Budgeten är cirka 2 miljoner DKK per år. NMEs arbete och prioriteringar beskrivs noggrannare i de årliga arbetsprogrammen. 
 

Kontakt