Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Anbudsinbjudan för projekt om fördelningsmässiga effekter av ekonomiska styrmedel

03.06.19 | Støttemulighet
Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed inbjuda till anbud för ett projekt om fördelningsmässiga effekter (distributional impacts) av ekonomiska styrmedel. Deadline för inlämning av anbud är 1.8.2019.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 01/08/2019 - 23:59
Økonomisk rammeverk
400 000 DDK
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Grønland
Finland
Island
Norge
Sverige

Användningen av miljö- och energirelaterade skatter har ökat markant i de nordiska länderna under de senaste decennierna. I synnerhet på energiområdet tillämpas numera i samtliga nordiska länder skatter med såväl fiskala som miljömässiga målsättningar. Skatterna är för konsumenternas del av den storleksordningen att de har fördelningsmässiga effekter. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver en tillämpning av ännu effektivare styrmedel. Detta kan innebära att de fördelningsmässiga effekterna blir ännu mera påtagliga än i dagens läge. I praktiken kan en reform i linje med de mera ambitiösa utsläppsmålen innebära högre skattenivåer men också att sådana företag och andra aktörer som i dagens läge är undantagna ekonomisk styrning inkluderas i skatte- eller avgiftsbasen. En sådan reform måste beakta andra målsättningar såsom FN:s globala mål och däribland målet om minskad ojämlikhet.

Syftet, avgränsningar och metoder

 • Projektet skall innehålla en allmän teoretisk diskussion om miljöskatternas fördelningseffekter på basis av den senaste forskningen på området.
 • Projektet skall kartlägga utredningar som har gjorts om miljöskatters fördelningseffekter i de nordiska länderna.
 • Projektet skall ta fasta på metoder att analysera de fördelningsmässiga effekterna.. Vid sidan av att analysera effekter på olika inkomstgrupper skall alltså även beaktas på vilket sätt den regionala dimensionen påverkar fördelningseffekternas storlek. Dessutom kan analysen gälla andra relevanta aspekter såsom fördelningseffekter enligt kön.
 • Projektet ta fasta på vilka åtgärder som har vidtagits för att lindra eventuella fördelningsmässiga effekter i samband med att skatterna har tagits i bruk. Ett uttalat syfte med studien är att analysera i vilken mån man kan peka på att de fördelningsmässiga effekterna har påverkat hur miljö- eller energiskatten har utformats. 
 • Projektet skall vidare mot bakgrund av den teoretiska diskussionen och de nordiska försöka komma med rekommendationer om hur de ekonomiska styrmedlen borde utformas för att lindra eventuella regressiva effekter.
 • Studien skall täcka in åtminstone tre till fyra av de nordiska länderna med avseende på hur man har hanterat frågan om fördelningseffekter, om möjligt gärna också Grönland.
 • Fördelningseffekterna som behandlas kan vara både direkta och indirekta.
 • Fördelningseffekterna studeras både på kort och lång sikt.
 • För att illustrera hur fördelningseffekter kan uppstå då ekonomiska styrmedel införs skall några konkreta exempel på införande av styrmedel analyseras på olika nivåer i ekonomin men med fokus inriktat på styrmedlens inverkan på hushållen och de enskilda konsumenterna.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (ev moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling ex, deltagande och presentation av projektet på ett möte i regi av Nordiska Ministerrådet eller arbetsgruppen.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 1.8.2019. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i september och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Projektet skall starta upp hösten 2019 och förslag till slutrapport skall presenteras på ett av arbetsgruppensmöten 2020. Projektledaren skall sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

Här kan du ladda ned dokumenten för ansökan:

Ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav hittar du här:

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Utvärdering

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Tidsplan
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
 • Planerad informationsspridning av projektet

Mer information om Nordiska ministerrådets stödordningar finns här:

Kontakt