Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Anbudsinbjudan för projekt om nationella mål och lokala incitament för förvaltning av naturarealer i de nordiska länderna

11.06.19 | Støttemulighet
Nordiska arbetsgrupperna för Miljö och Ekonomi (NME) och för Biologisk Mångfald (NBM) under Nordiska ministerrådet vill härmed inbjuda till anbud för ett projekt om nationella mål och lokala incitament för förvaltning av naturarealer i de nordiska länderna. Deadline för inlämning av anbud är 1.8.2019.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
tor, 01/08/2019 - 23:59
Økonomisk rammeverk
400 000 DDK
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Norge

Förändringar inom markanvändningen (arealanvändning) är en av de viktigaste orsakerna till ändringar i och förlust av biologisk mångfald i Norden. De lokala myndigheterna (vanligtvis kommunerna) har ett huvudansvar för områdesplanering och markanvändning. Huvudutmaningen är att kommunerna kan ha klara ekonomiska incitament att omdisponera markanvändningen på områden som är viktiga för naturmångfald, friluftsliv och kulturmiljö för utvecklingsändamål eller till andra ändamål som odling eller plantering. Omdisponering av det här slaget kan ge kommunerena ökad ekonomisk aktivitet, ökad sysselsättning, nya företag, ökad befolkningsmängd och ökade skatteintäkter. Kommunerna har i vanligtvis inte lika starka ekonomiska incitament att bevara dessa områden, så att de, även i fortsättningen, kan leverera ekosystemtjänster som är viktiga ur ett lokalt eller nationellt (eventuellt internationellt) perspektiv.

Flera frågor måste ställas för att man både skall kunna svara på utmaningarna och hitta lösningar för att öka överensstämmelsen mellan nationella och lokala målsättningar:

 • Vilka incitament har kommunerna för att uppfylla nationella mål för naturmångfalden i sin markförvaltning?
 • Förekommer det avvikelser mellan nationella mål och lokala incitament också på andra markrelaterade områden?
 • Integreras den här typen av hänsyn på annat sätt i markförvaltningsprocessen?
 • Vilket kunskapsunderlag har de lokala- och/eller nationella myndigheterna för att värdera ekosystemet och ekosystemtjänsterna på kort och lång sikt?

Syftet med projektet

Projektet skall belysa hur hänsyn till områden som naturmångfald, kulturmiljö och friluftsliv integreras i kommunernas arbete med markförvaltning i de nordiska länderna, genom en serie av case-studier. Ett case kan belysa hur ett eller flera av de tre områdena har integrerats i markförvaltningen i ett land. Case-studierna skall tillsammans täcka all tre områdena och minst tre nordiska länder.

Projektet skall utmynna i en utvärdering av effekten av olika användning av styrmedel och vilka slutsatser som kan dras när man jämför case-studierna. Slutsatserna kan gälla systematiska skillnader mellan områdena naturmångfald, kulturmiljöer och friluftsliv med avseende på målkonflikter och användningen av styrmedel eller möjliga trender när det gäller olika styrmedels effektivitet, kostnadseffektivitet och allmänna framgång.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (ev. moms (VAT)) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutet till informering om projektet på ett möte i Nordiska Ministerrådets eller arbetsgruppernas regi. Publikationskostnader (ca. 25 000 DDK) ingår även i budgeten, samt möjliga kostnader för översättningar. Rapporten publiceras i Nordiska Ministerrådets TemaNord-serie och presenteras på NMR’s hemsida.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupper NME och NBM tillhanda senast den 1.8.2019. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i september 2019 och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Projektet skall startas upp hösten 2019 och förslag till slutrapport skall presenteras på ett arbetsgruppsmöte 2020. Projektledaren skall sända statusrapport till arbetsgrupperna två gånger under den totala projekttiden. Närmare datum fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund:

Anbuden ska benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret  samt där tillhörande obligatorisk budgetschema:

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

 

Läs anbudsinbjudan i sin helhet här:

Utvärdering

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

 • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
 • Tidsplan
 • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
 • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
 • Planerad informationsspridning av projektet

Mer information om Nordiska ministerrådets stödordningar finns här: