419. Ruth Mari Grung (Hovedindlæg)

Jeg leser opp det formelle:

Kontrollkomiteen viser til avdekkede svakheter i Nordisk Råds økonomisystem som har medført økt risiko for uberettigede endringer og disposisjoner, samt beslutningen om en gjennomgang av utbetalinger de siste fem år.

Komiteen har bemerket at Rigsrevisjonen mener at årsregnskap og årsrevisjon for 2018 gir et rett bilde av aktiver, passiver og finansiell stilling.

Kontrollkomiteen finner derfor, riktignok under noe tvil – som dere hørte i sted – å kunne anbefale at Nordisk Råds regnskap for 2018 godkjennes, men slik at det tas forbehold om at den pågående gjennomgang av regnskapsbilag og utbetalinger ikke avdekker vesentlige misforhold.

Kontrollkomiteen anbefaler at utvalgene til hvert møte får en oversikt over egen budsjettramme og må formelt søke om økte budsjettmidler dersom de har gode grunner til ikke å overholde egne rammer.

Jeg går videre og snakker om de neste to punktene samtidig.

Jeg vil snakke om betenkningen over Rigsrevisjonens årsberetning om Nordisk Ministerråd:

Kontrollkomiteen anbefaler at Nordisk Råd tar Nordisk Ministerråds årsregnskap og årsberetning for 2018 til orientering og oppfordrer Nordisk Ministerråd å følge opp Rigsrevisjonens og kontrollkomiteens bemerkninger.

Det samme gjelder Nordisk Kulturfond.

Avslutningsvis har jeg lyst til å si litt om det vi har oppdaget når vi har vært på våre kontrollbesøk. Vi har vært i Foreningen Norden. Der viser det seg at det er store variasjoner mellom landene i bruken av Nordjobb. Det er også uklarhet om hvem som har ansvar for videre finansiering av Norden i Skolen slik at det blir videreført. Norden i Skolen er blitt den største undervisningsplattformen og formidler nordiske språk, litteratur og film.

Når det gjelder NIVA: De holder til i Finland. Finland er faktisk det landet som er best på arbeidsmiljø – der lærte vi det også. NIVA driver effektiv kunnskapsutvikling av arbeidsmiljø, men de har ikke midler til å utvikle en e-læringsplattform og gå inn i nye arbeidsmiljøområder, i og med at de har en målsetting kun om antallet deltakere og det da er utfordrende å ta risikoen ved kurs som har få kursdeltakere.

Det siste er at Kulturkontakt i Norden savner dialog med de nordiske kulturministrene. De savner også midler til samhandling – slik de Nordiske Husene har – og midler til å digitalisere innholdet av biblioteket. Kulturkontakt har den største samlingen av nordisk litteratur i verden. Det ligger også i Finland, det landet som er kjent for å ha de beste bibliotekene i verden. Så vi håper at Ministerrådet kan følge dette opp i budsjettene framover.