Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Om Nordiska expertgruppen för hållbar utveckling

De nordiska samarbetsministrarna har inrättat en grupp av nationella experter för arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling stöder den nordiska samarbetskommittén (NSK) och de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) i genomförandet och uppföljningen av Vår Vision 2030 samt det tvärgående arbetet med hållbar utveckling i Nordiska ministerrådet. Expertgruppen består av medlemmar med representation från de nordiska ländernas ministerium samt ungdomsorganisationer med tät anknytning till det nationella arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.

Mandat

Godkänt av MR-SAM 18 september 2020

Syfte

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling har till syfte att bistå den nordiska samarbetskommittén (NSK) och de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM) i genomförandet och uppföljningen av Vår Vision 2030 samt det tvärgående arbetet med hållbar utveckling i Nordiska ministerrådet. 

Vår Vision 2030 är den nordiska samarbetsramen för arbetet med hållbar utveckling, och arbetet med visionen bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling ska säkerställa en tydlig koppling mellan arbetet med hållbar utveckling i Norden samt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

 

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling har följande arbetsuppgifter i regi av Nordiska ministerrådet:

  • Referensgrupp för det tvärgående arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030. Detta arbete definieras i Nordiska ministerrådets arbetsplan för det tvärgående arbetet med hållbar utveckling i perioden 2021 - 2024.
  • Rådgivning kring styrning och samstämmighet för hållbar utveckling. Detta genomförs med utgångspunkt i Vår Vision 2030 och Agenda 2030, framförallt i dialog med den nordiska samarbetskommittén (NSK) och de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM), men även Nordiska ministerrådets övriga ämbetsmannakommittéer och ministerråd. 
  • Stöd till det tvärsektoriella arbetet med Vår Vision 2030. Detta genomförs med utgångspunkt i Nordens gemensamma hållbarhetsutmaningar och bidrar till genomförandet av Agenda 2030.  Fokus ligger på hållbar konsumtion (dvs. G4 / SDG 12), socialt hållbar grön omställning (dvs. S10 / SDG 10), samt involvering av civilsamhället och barn & unga (dvs. S11 / SDG 16 & 17) i perioden 2021 - 2024.
  • Uppföljning av Vår Vision 2030 och de tre strategiska prioriteringarna. Detta genomförs med utgångspunkt i de nordiska utvecklingsindikatorerna för visionen. Arbetet med de nordiska utvecklingsindikatorerna för Vår Vision 2030 ska kopplas till det nationella arbetet med statistik och indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning genomförande av Agenda 2030. Detta genomförs i samband med den nordiska expertgruppen för hållbar utvecklings möten samt nordiska kunskapsdelningsarrangemang.

Nordiska ministerrådets sekretariat för hållbar utveckling stödjer aktivt det tvärgående arbetet med hållbar utveckling genom samordning med olika delar av sekretariatet och sektorer samt med styrning från den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling.

 

Sammansättning

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling består av medlemmar med representation från de nordiska ländernas ministerium samt ungdomsorganisationer.

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling består av 1 - 2 medlemmar från respektive nordiskt land samt Färöarna, Grönland och Åland. Medlemmarna ska vara ämbetsmän vid ministerium med tät anknytning till den politiska styrningen för hållbar utveckling och Agenda 2030. Medlemmarna ska därmed ha kompetenser i strategiskt arbete med hållbar utveckling ur ett holistiskt och tvärgående perspektiv. Expertgruppens ordförandeskap följer Nordiska ministerrådets ordförandeskapsrotation. Medlemmarna utnämns av länderna på begäran av NSK/MR-SAM. 

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling består även av 2 medlemmar som är nordiska ungdomsrepresentanter. Ungdomsrepresentanterna ska ha tät anknytning till de nationella ungdomsorganisationernas paraplyorganisationer. Ungdomsrepresentanterna ska ha kännedom till strategiskt arbete med hållbar utveckling och Agenda 2030 ur ett holistiskt och tvärgående perspektiv. Ungdomsrepresentanterna utnämns av de nordiska ungdomsorganisationernas paraplyorganisationer, som representant för den underliggande ungdomsorganisationen som denna person är medlem av enligt samma modell som utnämning av andra ungdomsdelegater. Ungdomsrepresentanterna roterar enligt ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och sitter med i gruppen i två år (dvs. under ordförandeskapsåret och där påföljande år).[5]

Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling kan vid behov inrätta tidsbegränsade ad hoc arbetsgrupper för väl avgränsade uppgifter.

Mandatperiod

Mandatet gäller för perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2024. 
Mandatet godkänns av MR-SAM den 10 september 2020.

Kontakt