Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Udbud 2023 – biologisk mangfoldighed

27.06.22 | Støttemulighet
Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Økonomisk rammeverk
I alt 3.500.000 DKK
Land
Åland
Danmark
Finland
Færøyene
Grønland
Island
Norge
Sverige

Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Jævnfør kapitel 5 i det Nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024:

Vurderingen, af hvilke projekter, der ydes bidrag til, gøres ud fra årlige prioriteringer. I 2023, ønsker NBM, at prioritere ansøgninger til finansiering af nordiske projekter vedrørende biodiversitet, bæredygtigt forbrug og bæredygtige steder. Ansøgninger, der ligger indenfor NBMs arbejdsområde, men uden for årets prioritering, kan også komme i betragtning. Ansøgere opfordres til, hvis det er relevant at bygge videre på det fundament, som tidligere projekter støttet af NBM eller andre arbejdsgrupper.

Prioritering for 2023 biodiversitet, bæredygtig forbrug og bæredygtige steder

Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed vil i 2023, ud over et fortsat fokus på projekter, der adresserer nedgangen i biodiversitet, også have et særligt fokus på bæredygtigt forbrug og bæredygtige steder.

 

Biodiversitet

NBM vil prioritere projekter hvis klare hovedformål adresserer nedgangen i biodiversitet, og særligt forholder sig til de tiltag, der vil have størst effekt som helhed, eller have størst effekt på arter der i et eller flere af de nordiske lande er særligt udsatte. Biodiversitetstiltagenes forventede effekter på klimaet og klimaændringernes påvirkninger på natur vil indgå i NBMs vurdering af projekterne. Projekterne kan eksempelvis fokusere på rødlistede arter eller arter der i deres migrationsmønster har specifikke udfordringer, projekterne kan se på tværnationale habitattyper, for hvilke lignende tiltag kan forbedre forholdene for biodiversiteten. Det er også ønskelig med projekter, som giver øget viden om miljø- og kulturkriminalitet i Norden og effekter på biodiversitet, økosystemer og kulturmiljø. Projekterne bør munde ud i enten praktisk erfaring med etablerede metoder, til deling i de nordiske lande, eller ny viden om arter, tiltag, habitater, forvaltning eller stressfaktorer for biodiversiteten i Norden.

 

Bæredygtigt forbrug

FNs verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion udgør ifølge rapporten Norden och Agenda 2030 en meget stor udfordring for samtlige af de nordiske lande. Bæredygtige valg i produktion og forbrug er en vigtig komponent i en mere bæredygtig fremtid og produktion af fælles goder baseret på naturressourcer. Bæredygtigt forbrug og reduktion i menneskes fodaftryk kan fremme vilkår for biodiversitet. Der er desuden flere koblinger til NBM’s primære fokusområder f.eks. økosystemer og økosystemtjenester, naturbeskyttelse samt friluftsliv. Derfor vælger NBM i 2023 at prioritere projekter, der søger at bidrage til at løse udfordringerne omkring bæredygtigt forbrug og miljø. Det kan også være relevant med øget viden om såvel miljømæssige bæredygtighedsaspekter til kost og koblinger til One health.

 

Bæredygtige steder

NBM vil i 2023 have fokus på, at prioritere projekter, der omhandler løsninger, som kan fremme udviklingen eller videreudviklingen af bæredygtige steder. Med bæredygtig menes både miljømæssig, socialt og økonomisk bæredygtig. Der skal lægges særlig vægt på steders ”levbarhed” (liveability) med udgangspunkt i natur, kulturmiljø og friluftsliv/rekreasjon. Bæredygtige by- og stedsudvikling er en del av løsningen for en bæredygtig udvikling, jævnfør FNs verdensmål 11. I tillæg dertil omhandler delmål 11.4 styrket indsats for at værne om og sikre verdens kultur- og naturarv.

Projekterne, der vil blive prioriteret, er de, som på udbytterig vis kombinerer fokus på bæredygtige steder med NBMs primære formål om at fremme biologisk mangfoldighed, økosystemtjenester, kulturmiljøer og landskaber, eller friluftsliv og rekreation. Ansøgere bør se til nordiske projekter, som er gennemført de seneste år, eller pågående projekter i regi av andre nordiske samarbejdsgrupper. Projekter der bygger videre på eller videreudvikler tidligere projekter vil blive prioriteret.

 

NBM vil i 2023 have fokus på, at prioritere bidrag til projekter, der indarbejder outreach som et bærende element, eksempelvis som webinar, podcast, artikler, video eller lignende.

 

Ansøgning

Ansøgninger sendes til NBM@us.fo senest 24. mai 2022

 • Vedlæg en underskrevet udgave af ansøgningen i PDF-format
 • En word-udgave af ansøgningen

Ansøgningen skal kun indeholde selve ansøgningsskemaet. Ved at sende ansøgninger ind godkender du, at Umhvørvisstovan og Nordisk Ministerråd behandler ansøgningen samt eventuelle personoplysninger i ansøgningen elektronisk.

Hvem kan søge

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå

I projektet skal mindst tre nordiske lande være repræsenteret. Eller to nordiske lande, hvis det tredje land er Estland, Letland eller Litauen. Yderlige lande kan også deltage i projektet.

Støtte er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige, Åland

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger

Når NBM behandler ansøgninger lægges der stor vægt på, at projektet:

 • Har en gennemtænkt organisation
 • Har et afbalanceret budget
 • Har en forankring i nationale natur-og kulturarvsforvaltningerne
 • Aktivt og gerne innovativt kommunikerer projektaktiviteter og resultater
 • Er relateret til de nordiske landes indspil til internationale processer
 • Bidrager til øget kundskab om temaet i en nordisk kontekst, og/eller har overføringsværdi
 • Bygger videre på den kundskab, som er opnået ved nordiske projekter fra de seneste år
 • Søger samarbejde/samfinansiering med andre relevante arbejdsgrupper 

Et årige eller flerårige projekter

NBM bevilliger kun midler for et år ad gangen.

Støtte ydes til meget – men ikke til alt

Projektansøgningen må ikke have karakter af forskningsstøtte. Denne type af ansøgninger skal rettes til Nordisk Ministerråds afdeling for Uddannelse, Forskning og Arbejdsmarked eller direkte til den nordiske institution NordForsk eller Nordisk Innovations Center.

Yderligere information

Yderligere information fås ved at kontakte:

 • NBMs koordinator Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234346
 • NBMs leder Hákon Ásgeirsson, hakon.asgeirsson@ust.is

 

Læs også retningslinjerne, der er gældende for støtte fra Nordisk Ministerråds samarbejde for Miljø og Klima her.