Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Udbud 2024 – biologisk mangfoldighed

05.04.23 | Støttemulighet
Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske samarbejdsprojekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed. Jævnfør kapitel 5 i det Nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024.

Informasjon

Opportunity category
Støtteordninger
Deadline
fre, 09/06/2023 - 23:59
Financial framework
TILSAMMEN CA. 5 MIO. DKK
Countries
Danmark
Færøyene
Finland
Island
Norge
Sverige
Åland
Grønland
Latvia
Estland
Litauen

Vurderingen, af hvilke projekter, der ydes bidrag til, gøres ud fra årlige prioriteringer. I 2024 ønsker NBM at prioritere ansøgninger til implementering af de nye mål for biodiversitet, natur- og faunakriminalitet, bæredygtig anvendelse af eksisterende bygninger og driftsskov og hensyn til kulturmiljøer/natur.

 

Ansøgninger, der ligger indenfor NBMs arbejdsområde, men uden for årets prioritering, kan også komme i betragtning. Ansøgere opfordres til, hvis det er relevant, at bygge videre på det fundament, som tidligere projekter støttet af NBM eller andre arbejdsgrupper har lavet.

Prioritering for 2024: Implementering af de nye mål for biodiversitet, natur- og faunakriminalitet, bæredygtig anvendelse af eksisterende bygninger og driftsskov og hensyn til kulturmiljøer og natur

Indenfor biodiversitet har NBM to overordnede fokusområder for 2024; Kunming-Montreal biodiversitetsrammeaftalen i Nordisk perspektiv og natur og faunakriminalitet.

 

 • Kunming-Montreal biodiversitetsrammeaftalen i et Nordisk perspektiv:
  NBM vil i 2024 prioritere projekter der bidrager til at Norden kan leve op til de nye mål under biodiversitetskonventionen som beskrevet i Kunming-Montreal rammeaftalen.
  Projekter der vil blive prioriteret, kan have en både bred eller konkret tilgang til kriteriet. Projekterne kan som omdrejningspunkt både have fagspecifikke og forvaltningsrelevante problemstillinger eller adressere politiske udfordringer der er særligt relevante i et Nordisk perspektiv.

  Ansøgninger der har en veldefineret og direkte reference til Kunming-Montreal aftalen vil blive prioriteret.

 

 • Natur- og faunakriminalitet og biologisk sikkerhed:
  NBM ønsker at udvide vidensgrundlaget for den negative påvirkning på biodiversitet, herunder eksempelvis de fælles nordiske grænseoverskridende udfordringer, som invasive arter, og natur- og faunakriminalitet. Indenfor disse temaer vil NBM prioritere projekter med der enten har et tydeligt forvaltningsmæssigt relevant produkt eller har et særligt fokus på formidling.

 

 

Indenfor kulturmiljø har NBM i 2024 fokus på driftsskove og bæredygtig anvendelse af eksisterende kulturhistoriske bygninger.

 • Bæredygtig anvendelse af eksisterende kulturhistoriske bygninger fremfor at bygge nyt – klimaaspektet:
  NBM ønsker i 2024 at udvide vidensgrundlaget for hvordan istandsættelse, rehabilitering og genbrug af eksisterende bygninger (og bygningsmaterialer) kan bidrage til at reducere drivhusgasudledning, samtidig som kulturmiljøværdier ivaretages.  

  FNs klimapanel peger på at byggesektoren har et stort potentiale for drivhusgasreduktion. Byggesektoren har derfor et vigtigt arbejde foran sig i omstillingen til at blive mere cirkulær og klimavenlig. Derfor må viden, praksis og klimavenlige materialer udvikles. Fortsat brug og tilpasset genbrug av eksisterende kulturhistoriske bygninger er et vigtig bidrag til at reducere drivhusgasudledningen fra byggesektoren, og det er derfor nødvendigt at innovation kombineres med traditionelle materialer, metoder og håndværk.

  Projekter som fokuserer på nordiske erfaringer omkring virkemidler, regelværk og best-practice for at fremme fortsat brug og genbrug af eksisterende bygninger og dele af bygninger vil blive prioriteret. Derudover, så prioriteres projekter som fokuserer på hvordan brug og genbrug af eksisterende bygninger og dele af bygninger kan bidrage til særpræget arkitektur, historisk forankring og stedsidentitet.

 

 • Driftsskov og hensyn til kulturmiljøer og natur
  NBM ønsker i 2024 at samle viden om hvordan biodiversitet og kulturminder bliver varetaget av skovindustrien. Dette inkluderer at undersøge hvilke regelværker findes på området, hvordan regelværk praktiseres og at øge om vidensgrundlaget om biologisk mangfoldighed og kulturminder, og omfanget af skader af skovindustrien på disse.

  Alle tiltag i skov som indebærer at lave skade på eller indgreb i jordens overflade kan være med til at skade eller ødelægge biologisk mangfoldighed og kulturminder. Dette kan være som følge af planlagte tiltag som skovkøretøjsveje, væltepladser, drængrøfter, jordforberedelse, eller køreskader som opstår ved fældning af skov.  Klimaændringer giver yderligere udfordringer; varmere vintre og vådere somre øger faren for skader og/eller tab af biologisk mangfoldighed og kulturminder ved kørsel af tunge køretøjer.

  For at kunne dele erfaringer på tværs af de nordiske landene, er det nødvendigt med en gennemgang af hvilke virkemidler og regelværk findes og bruges i de nordiske landene. Det samme gælder for landenes praksis for samarbejde og vejledning.

  NBM prioriterer projekter som belyser mangler, udfordringer og fremhæver gode erfaringer, så landene kan bygge videre på hinandens viden. Projekter bør også kunne give anbefalinger eller løsninger med udgangspunkt i ny teknologi og nye kortlægningsværktøjer, nye og forbedrede rutiner for skovindustrien og kompetenceudvikling gennem træning.

Ansøgning

Ansøgninger sendes til NBM@us.fo senest fredag d. 9. juni 2023.

 • Vedlæg en underskrevet udgave af ansøgningen i PDF-format
 • En word-udgave af ansøgningen

Ansøgningen skal kun indeholde selve ansøgningsskemaet. Ved at sende ansøgninger ind godkender du, at Umhvørvisstovan og Nordisk Ministerråd behandler ansøgningen samt eventuelle personoplysninger i ansøgningen elektronisk.

 

Ansøgningsformular:

Hvem kan søge

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå

I projektet skal mindst tre nordiske lande være repræsenteret. Eller to nordiske lande, hvis det tredje land er Estland, Letland eller Litauen. Yderlige lande kan også deltage i projektet.

Støtte er tilgængelig i følgende lande: Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Sverige og Åland

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger

Når NBM behandler ansøgninger lægges der stor vægt på, at projektet:

 • Har en gennemtænkt organisation
 • Har et afbalanceret budget
 • Har en forankring i nationale natur-og kulturarvsforvaltningerne
 • Aktivt og gerne innovativt kommunikerer projektaktiviteter og resultater
 • Er relateret til de nordiske landes indspil til internationale processer
 • Bidrager til øget kundskab om temaet i en nordisk kontekst, og/eller har overføringsværdi
 • Bygger videre på den kundskab, som er opnået ved nordiske projekter fra de seneste år
 • Søger samarbejde/samfinansiering med andre relevante arbejdsgrupper 

Et årige eller flerårige projekter

NBM bevilliger kun midler for et år ad gangen.

Støtte ydes til meget – men ikke til alt

Projektansøgningen må ikke have karakter af forskningsstøtte. Denne type af ansøgninger skal rettes til Nordisk Ministerråds afdeling for Uddannelse, Forskning og Arbejdsmarked eller direkte til den nordiske institution NordForsk eller Nordisk Innovations Center.

Yderligere information

Yderligere information fås ved at kontakte:

 

Læs også retningslinjerne, der er gældende for støtte fra Nordisk Ministerråds samarbejde for Miljø og Klima: