Politikkområder

Her kan du få innblikk i en lang rekke politikkområder som de nordiske landene samarbeider om.

domstol

Lov og rett

Lik lovgivning og rettsoppfattelse er viktige elementer for å nå de nordiske statsministrenes målsetning om at Norden skal være verdens mest integrerte region.

  Finske fodgængere

  Arbeidsliv

  Et godt arbeidsliv spiller en sentral rolle for utviklingen av de nordiske velferdssamfunnene, for næringslivet og for enkeltindividet. Et felles nordisk arbeidsmarked er hjørnesteinen i det nordiske samarbeidet.

   Person med iPad

   Digitalisering og innovasjon

   Formålet med digitaliseringssamarbeidet er å styrke Norden og Baltikum som en sammenhengende og integrert digital region. En felles innsats for å fremme den grønne digitale omstillingen er til gagn for borgere, bedrifter og offentlige forvaltninger i hele regionen.

    Blind mand med hund ved togstation

    Funksjonshindringer

    Nordisk samarbeid om funksjonshindringer bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse gjennom styrket kunnskapsutveksling og nært samarbeid i funksjonshindringspolitiske spørsmål.

     Luft skog vattendrag

     Miljø og klima

     Den nordiske regionen blir sett på som et forbilde på miljø og klima. En viktig årsak er den lange tradisjonen for politisk samarbeid. Større og flere utfordringer gjør at samarbeidet blir enda viktigere fremover.

      Byhave i Helsinki

      Bærekraftig utvikling

      De nordiske landene er enige om at arbeidet for en bærekraftig utvikling er en av de viktigste utfordringene vi står overfor. Å oppnå en bærekraftig utvikling er et ambisiøst, men nødvendig mål.

       unge_banner

       Barn og ungdom

       ”Norden skal være det beste stedet i verden for barn og unge”, fastslår Nordisk ministerråds strategi for barn og unge.

        Havvindmøller ved Samsø

        Energi

        Det nordiske samarbeidet om energi skal skape synlige og bærekraftige bidrag til løsning av de vesentligste og mest relevante energipolitiske utfordringene Norden står overfor. Det dreier seg blant annet om å bekjempe utslipp av drivhusgasser og om å sikre energiforsyningen i framtiden.

         Siluett

         Kultur

         Det nordiske kultursamarbeidet utgjør en sterk helhet, hvor kunst og kultur utgjør hjørnesteinene i det fellesskapet som binder sammen de nordiske landene.

          Lærer med sin klasse

          Utdannelse og forskning

          Nordisk ministerråd samarbeider om å skape et godt utdannings- og forskningsfellesskap i Norden – for barn, ungdom og voksne. Både når det gjelder mobilitet, kvalitet og politiske prioriteringer.

           Familieliv

           Likestilling og LGBTI

           Likestilling mellom kjønnene er en grunnstein i de moderne nordiske velferdssamfunnene, og det nordiske samarbeidet om likestilling har vært en forutsetning for den framgangsrike nordiske arbeidslivsmodellen.

            Ordbog

            Språk

            Gjensidig språkforståelse fremmer mobiliteten mellom land og styrker opplevelsen av samhørighet innbyggerne landene imellom.

             Varme kilder ved Reykjavik

             Velferd for alle

             Det nordiske samarbeidet innen helse og velferd arbeider for at alle nordiske borgere skal ha sosial tygghet og sosiale rettigheter. Vi arbeider for å forebygge sosial ulikhet og unngå marginalisering av sosialt utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

              Grensen mellom Norge og Sverige

              Fri bevegelighet og grensehindre

              Prosessen med å fjerne grensehindringer i Norden handler om å skape et mer åpent Norden. Det skal være mulig å flytte, pendle, studere og drive virksomhet på tvers av landegrensene i Norden, uten at en risikerer å havne i en gråsone eller bli hindret av uklare lover og regler.

               Indbyggere på Nørrebro

               Integrasjon

               Samarbeidsprogrammet skal støtte de nordiske landenes arbeid med integrering ved å styrke det nordiske samarbeidet om integrering av flyktninger og innvandrere med fokus på erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap.

                Brændestabel i skov

                Nordisk bioøkonomi

                Nordisk bioøkonomi dreier seg om et grønt skifte. Det handler om å erstatte ikke-bærekraftige, fossilbaserte ressurser ved å oppgradere sidestrømmer og avfall, og ved å skape lokale løsninger som er sirkulære og bærekraftige.