Vår vision 2030

20.08.19 | Deklaration
Vejviser
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region

Information

Vedertaget
20.08.2019
Plats
Island

Norden är vårt hem, vår värld. Havet förbinder oss, skogar och sjöar ger oss skydd och näring, friska vindar blåser in över grönskande ängar, kobbar och skär. Vi har fjäll och fjordar, glaciärer och vulkaner, svart sand och djupa dalar. Över hela Norden, i städer och på landsbygden, strävar vi efter att leva i harmoni med naturen och skapa hållbara samhällen.

Men vi måste göra mer. Klimatförändringar, föroreningar och hot mot den biologiska mångfalden påkallar vår uppmärksamhet, vår energi. Samtidigt står den nordiska modellen inför växande utmaningar, där demokrati, integration och inkludering är under press.

Vi i Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Färöarna, Grönland och Åland – är fast beslutna att visa vägen för att hitta bra lösningar för framtiden. Vi ska lyssna på de unga och håller med dem om att tiden är inne för konkreta åtgärder för klimatet.

Den goda nyheten är att det är möjligt. Vi kan ändra vår livsstil, produktion och konsumtion, säkerställa balansen mellan användning och skydd av naturresurser på land och till havs, och därmed uppnå en hållbar utveckling för framtiden. Vi kan garantera demokrati, inkludering, integration och rörlighet. Därmed skickar vi en tydlig signal till omvärlden om att en verklig och positiv utveckling är möjlig, och att vi ska gå från ord till handling.

Lösningarna finns – de ligger rätt framför oss. Hållbar energiproduktion och klimatneutralitet, gröna transporter och investeringar, bioekonomi och cirkulär ekonomi. Det finns inte bara en lösning, utan många, och på många områden samtidigt. Grön ekonomi är baserad på innovation, skapar jobb och säkrar konkurrenskraft.

I Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans. Jämställdhet och välfärd är förutsättningar som tryggar arbete och dynamiska ekonomier. Kultur och språk stödjer våra värderingar och utveckling av den gemensamma nordiska identiteten. Utbildning, innovation och forskning är framtidens fundament. Rörlighet och integration gör att vi kan studera, resa, arbeta och starta företag hos varandra. Våra fredliga, demokratiska och inkluderande samhällen, där alla medborgare deltar och har ansvar och rättigheter, är starka samhällen som kan hantera även de största utmaningarna.

Nu är tiden inne för att använda Nordens styrka i klimatets och samhällets tjänst och ge det högsta prioritet. Agenda 2030 och Parisavtalet visar vägen, men vi måste arbeta ännu mer ambitiöst och ännu snabbare. Med kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte hittar vi nya och innovativa nordiska lösningar. Vi uppnår resultat genom att engagera folk, organisationer och företag – oss själva. 

Vi i Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet.

Vi börjar i dag.

För att förverkliga visionen kommer vi att satsa särskilt på följande:

 

  • Ett grönt Norden - Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
  • Ett konkurrenskraftigt Norden - Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
  • Ett socialt hållbart Norden - Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

Satsningen på dessa tre strategiska prioriteringar sträcker sig fram till 2024.

Arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska bidra till de strategiska prioriteringarna och därmed till att nå målen och förverkliga visionen. Alla ministerråd och institutioner ska bidra med konkreta insatser och se till att vi tillsammans förverkligar visionen.

En tydlig vision och strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådets verksamhet de kommande åren innebär dessutom en tydligare och förenklad styrning. För att skapa långsiktighet och förutsägbarhet ska de strategiska prioriteringarna ligga fast i fyra år och styra Nordiska ministerrådets budget och aktiviteter. På så sätt ska en betydande del av Nordiska ministerrådets budget direkt stödja genomförandet av visionen och de strategiska prioriteringarna. Samtidigt måste vi ha kvar en viss flexibilitet för att kunna möta plötsliga politiska utmaningar.

Tydliga mål för vårt arbete är viktigt, och lika viktigt är det att vi följer upp resultaten. För att lyckas med det måste alla delar av Nordiska ministerrådets verksamhet formulera tydliga mål kopplade till visionen. För att säkerställa detta kommer samarbetsministrarna att genomföra en inkluderande process med fackministerråden för att identifiera de huvudsakliga mål som ska ligga till grund för tvärsektoriella handlingsplaner för de strategiska prioriteringarna. I handlingsplanerna ska det också anges vilka sektorer som ska svara för respektive strategisk prioritering.

Visionen och de strategiska prioriteringarna ska utgöra grunden för ökad information om och profilering av nordiskt samarbete – både hemma och globalt.

De nordiska statsministrarna har det övergripande ansvaret för det nordiska samarbetet. Den löpande samordningen av det nordiska regeringssamarbetet har delegerats till de nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM). Samarbetsministrarna har därmed ett övergripande ansvar för att följa upp genomförandet av visionen och de strategiska prioriteringarna.

Samarbetsministrarna kommer att rapportera till de nordiska regeringscheferna om hur arbetet med att genomföra visionen och de strategiska prioriteringarna fortskrider. En första rapportering sker hösten 2022. Den ska ligga till grund för att fastställa nya eller reviderade strategiska prioriteringar för den kommande perioden.

I Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans.

De nordiska statsministrarna