Anbudsinbjudan för projekt om Ekonomiska styrmedels roll i en cirkulär ekonomi

09.11.22 | Stödmöjlighet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt Avgifters roll i en cirkulär ekonomi. Tidsfrist för inlämning av anbud är 09.12.2022.

Information

Typ av stöd
Upphandlingar
Tidsfrist
fre, 2022/12/09 - 15:00
Ekonomisk ram
400 000 DKK
Land
Åland
Grönland
Färöarna
Danmark
Norge
Sverige
Finland
Island

Bakgrund

Omställningen till en cirkulär ekonomi är en stor uppgift i de nordiska länderna. Hela produktens livscykel från design till avfallshantering ingår i den cirkulära tankegången, där man utnyttjar det som har tillverkats vid att utnyttja resurser effektivt och bevara resurserna i ett kretslopp så länge som ekonomiskt, tekniskt och praktiskt möjligt. Ekonomiska styrmedel, som punktskatter, har en potential i att kostnadseffektivt skapa incitament till en omställning av samhället i cirkulär riktning. Det kan t.ex. handla om specifika punktskatter på råvaruutvinning och på avfallsförbränning, modifiering av existerande skatter så som momslättnader på reparationer eller i några fall ekonomiskt stöd för utveckling av nya lösningar. Men alla styrmedel, ekonomiska som direkta regleringar, kan i princip främja eller bromsa omställningen till en cirkulär ekonomi.

Uppdrag och syfte med projektet

Projektet skall stödja projektet "Cirkulär ekonomi i Norden – Potential och nödvändiga åtgärder" genom att analysera potentialen i att använda nya ekonomiska styrmedel, eller modifiera existerande styrmedel, för att främja omställningen. Analysen ska göras ur en samhällsekonomisk synvinkel.

Följande frågeställningar är intressanta att belysa:

  • Var finns en potential i nya ekonomiska styrmedel för at främja omställningen till en cirkulär ekonomi, d.v.s. vilka styrmedel kan ge upphov till en ändrad aktivitet i hanteringen av produkter och avfall i cirkulär riktning?  
  • I vilken mån ger eksisterande miljö- och energimotiverade ekonomiska styrmedel positiva eller negativa incitament till omställningen? Avspeglas kostnaden för samhället av miljö- och klimatexternaliteterna i de ekonomiska styrmedlen?  
  • Hur kan eksisterande styrmedel styrkas eller modifieras?

Detta er et omfattande och komplext ämne. Inom den ekonomiska ramen, och baserad på egen kompetens och erfarenhet, kan konsulten välja att betona ett eller flera av dom beskrivna aspekterna. Konsulten ska, så långt som möjligt, knyta analysen till något eller några av dom sektorer eller teman som granskats inom projektet ”Cirkulär ekonomi i Norden - Low-Carbon Circular Transition in the Nordics”. Projektet ska insamla kunskap i den vetenskapliga litteraturen, i första hand empirisk litteratur, som i möjligaste mån är relevant för de nordiska länderna och som kan bidra till rekommendationer på områden, där det idag inte finns ekonomiska styrmedel. Genomgången skall ge ett underlag för att ge rekommendationer om ekonomiska styrmedel i en cirkulär ekonomi i Norden.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK. (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgeten ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 9. december, 2022, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i december och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för slutrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/2565/2022

Bifoga ytterligare bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen, t.ex. en fristående projektbeskrivning, CV:s som samlade separata filer.

Vid utvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid

  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme per person och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

Budgetvägledning och mer information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här: 

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgrupperna förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna: