Anbudsinbjudan för projekt om Grön omställning i Norden

20.03.20 | Stödmöjlighet
Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet vill härmed inbjuda till anbud för ett projekt om Grön omställning i Norden. Deadline för inlämning av anbud är 22.4.2020.

Information

Typ av stöd
Utlysningar
Tidsfrist
ons, 2020/04/22 - 23:59
Ekonomisk ram
400000 DDK
Land
Åland
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige

I ”Vår vision 2030” (från juli 2019) understryker de nordiska statsministrarna att hållbar utveckling är möjlig: ”Vi kan ändra vår livsstil, produktion och konsumtion, säkerställa balansen mellan användning och skydd av naturresurser på land och till havs, och därmed uppnå en hållbar utveckling för framtiden”. EU-kommissionen säger om sin nya Green Deal: "It is a new growth strategy that aims to transform the EU into a fair and prosperous society, with a modern, resource-efficient and competitive economy where there are no net emissions of greenhouse gases in 2050 and where economic growth is decoupled from resource use". Erfarenheter visar att det är möjligt med signifikant frånkoppling mellan materiell tillväxt å ena sida och resursförbrukning, klimatutsläpp och miljöbelastning å andra sidan. Det underliggandet, ibland outtalade antagandet, är att frånkopplingen kan bli så radikal på makronivå att stark ekonomisk tillväxt är förenlig med noll netto klimatutsläpp, stoppande av förlust i biologisk mångfald mm., kort sagt, med ekologiskt hållbar utveckling.

Syfte

Detta projekt skall inte ta antagandet om radikal frånkoppling för givet, utan tematisera och problematisera det. Projektet skall belysa frågeställningen om hur stor och vilken sorts ekonomisk tillväxt som är möjlig och önskvärd inom de ramar som naturen sätter. Inom projektet skall man granska och sammanställa befintligt analytiskt arbete, med målsättningen att belysa vilka nyckelfaktorer som leder till olika slutsatser. Projektet skall bestå av en genomgång och sammanställning av analytisk, klimat/miljö- och naturresursrelaterad tillväxtlitteratur, från analyser av ”grön tillväxt” till ”degrowth”, alltså både analyser som är optimistiska till ekonomisk tillväxt och sådana som är mera agnostiska eller pessimistiska. Den litteratur som behandlas och sammanställs skall närma sig problematiken ur ett analytiskt perspektiv. t.ex. genom att innehålla ekonomiska modelleringar eller på annat sätt bygga de ekonomiska resonemangen på analyser av teknologiska, ekonomiska och naturvetenskapliga sammanhang. Konsulten/uppdragets utförare bör kommentera vilka olikheter i förutsättningar och/eller metodik som resulterar i att olika analyser resulterar i olika slutledningar. Studien skall vara relevant för de nordiska länderna, genom att begränsa sig till publikationer som behandlar utvecklade marknadsekonomier. Arbeten som direkt behandlar ett eller flera nordiska länder är självskrivna, men för övrigt kan publikationerna ha ett globalt eller europeiskt perspektiv eller ett perspektiv som på annat sätt är relevant för våra fem land (och regioner).

Exempel på relevant litteratur

En viktig del av projektet är att ta fram en så heltäckande översikt som möjligt på relevanta arbeten. Relevans i detta sammanhang betyder bl.a. relevans för de nordiska länderna.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK (moms (VAT) ingår i budgeten). Budgetramen täcker konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 22.4.2020. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i maj och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för statusrapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till Lotta Eklund och benytta sig av någondera språkversionen av projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt där tillhörande obligatorisk budgetschema.

Kontakt:

Ansökningsformulär hittar du via filen nedan:

Skicka gärna ytterligare bilagor (maxlängd 10-15 A4-sidor) som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen. Eventuella CV’s skickas som samlad separat fil.

Utvärdering
  • Upplägg och planering av arbetet inklusive metoder och hur relevant data skall samlas in och bearbetas
  • Tidsplan
  • Ansvarsfördelning, tidsåtgång, allmän kompetens och kvalifikationer för de som skall styra och genomföra projektet
  • Anbudsgivarens tidigare erfarenheter på området
  • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
  • Kostnader för planerad tidsåtgång, lön per timme och övriga utgifter
  • Planerad informationsspridning av projektet

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. NME förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

Se bilaga: “Utlysningstext_Gronomstallning_LONG" för ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav.

Kontakt